AKTİF FAY HATLARI BOYUNCA GELİŞEN TRAVERTEN KONİLERİNE KIRŞEHİR’DEN BİR ÖRNEK

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

AN EXAMPLE FROM KIRŞEHİR FOR TRAVERTINE CONES GROWN UP ALONG ACTIVE FAULT LINES

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2005

Cilt: 

  • 6

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

115-132

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Kırşehir, tektonik bir depresyon içerisinde yer alır. Bu tektonik çanağı oluşturan Kırşehir fay sisteminin ana doğrultusu NW-SE’dur. Ancak bu ana fay sistemini N-S, E-W ve NE-SW doğrultusunda kesen çok sayıda tali faylar bulunur. Traverten konisi, Kırşehir il merkezinin güney batısındaki Kuşdili mahallesinde yer alır. Bu mevkide, Kırşehir deresine paralel olarak gelişmiş N-S doğrultulu faylardan bir tanesinin üzerinde gelişmiştir. Merkezinde biri sulu, diğeri susuz iki büyük mağara bulunur. Sulu mağaranın tabanındaki termal havuz yüzeyinden koninin nispi yükseltisi 11 m kadardır. Termal havuzun çapı 10 m civarında olup derinliği 70-80 cm’yi bulur. Kuaterner içerisinde teşekkül etmiştir. Aktif fay kuşağı üzerinde ilk dönemde lineer olarak çıkan termal sular önce bir traverten tümseği oluşturmuştur. Fay hattının üzerinde termal suyun lineer olarak çıkışını sağlayan yarık tıkandıktan sonra, su çıkışı çatlak ve diaklazlar vasıtasıyla akımını sürdürmüştür. Bu termal suyun içerdiği kalsiyum bikarbonatlar ise traverten konisini oluşturmuştur. Koni günümüzde tahrip safhasındadır.

Abstract (2. Language): 

Kırşehir city takes place in a tectonic depression. The main direction of the Kırşehir fault system which formed this tectonic depression is extends in direction of NW-SE. But there are many second faults which cutting this main fault system in N-S, E-W and NE-SW direction. Travertine cone takes place in Kuşdili quarter that is in the south-west of Kırşehir centrum. It has grown up over one of the N-S directed faults parallel to Kırşehir stream in this locality. There are two big caves in the center, one of which is contains water and the other is waterless. The height of the cone is about 11 meter from the surface of the thermal pool at the bottom of the watery cave. The diameter of the thermal pool is about 10 meter and its depth is about 70-80 cm. It has been formed inside the quaternary. Thermal water which firstly appeared as lineer on the active fault line, had first formed a travertine dome. The fissure, which provides the thermal water coming out as lineer on thefault line, had firstly formed a travertine dome. The cracks and/or fissures on the fault line contributing the discharge of the thermal water were blocked as a result of the acumulation of travertine. And then the discharge continued along the crackes and fissures. The travertine formation has been formed due to the fact that the water containing calcium bicarbonate acumulated at the latest phase of travertine cone formation.

Key Words: 

Referanslar: 

Baıley,E.-Mccallıen,W.J., 1950, Ankara
Melanjı ve Anadolu Şaryajı,
M.T.A.Bülteni, Volüm: 40, s.12-22,
Ankara.
Chafetz, H.S.-Folk,R.L.,1984, Travertines:
Depositional morphology and the
bacterally contructed constituends:
J.Sed. Petrol, Nu:54, s.289-316.
Dirik, K., 1998, “Kırşehir Yöresinin Jeolojisi
ve Neotektoniği, Kırşehir’in
Depremselliği ve Alınabilecek

PDF Dosyası: