AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK REKABET POLİTİKASI VE TÜRKİYE

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2007

Sayı: 

  • 12

Sayfa Aralığı:: 

1-12

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu makalede genel olarak Avrupa Birliği ortak rekabet politikasının ana esasları, özelde de bu politikalara uyum sağlamaya çalışan Türkiye’nin yaptığı hukuki, idari ve teknik düzenlemeler teorik olarak ele alınmıştır. Buna göre Avrupa Birliği ortak rekabet politikası, ortak pazarda etkin rekabeti saplamak ve geliştirmek şeklinde ifade edilen kesin bir hedef izlemektedir. Bu politikalar daha çok işletmelere uygulanacak kurallarla devlet yardımları konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Türkiye’de ise Avrupa Birliği ortak rekabet politikaları ile uyumlu rekabet kurallarının oluşturulması için 5040 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kabul edilerek yürürlüğe sokulmuştur. Ardından bu Kanun’u uygulamakla sorumlu ve yetkili bir kurum olarak Rekabet Kurumu oluşturulmuştur. Hazırlanan bu Kanun ve oluşturulan Kurum Birlik ortak rekabet politikası ile uyum içindedir. Ancak bu Kanun teşvikler olarak da adlandırılan devlet yardımlarının hususunda hiçbir hüküm öngörmemektedir. Böylece Türkiye’de devlet yardımlarının Birlik müktesebatına uygunluğunu sistematik olarak inceleyecek ve devlet yardımlarının kontrol edilmesini sağlayacak sorumlu bir makam oluşturulamamıştır. Öte yandan anti-tröst olarak kabul edilen yasaların uygulanmasından kaynaklanan çeşitli sorunlar mevcudiyetini sürdürmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin devlet yardımları ve anti tröst müktesebatı konusunda yeni düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç vardır.

Abstract (2. Language): 

This paper deals with fundementals of European Union’s common competition policies and analyzes how Turkey is trying to harmonize with these policies with adjustments in judicial, administrative, and technical areas. Eurupean Union’s common competition policies aim to achieve effective and sustainable competition throughout the union. These policies mostly involves with rules which apply to businesses and companies along with state’s aid to companies. Turkey has passed the Competition Protection Law (Number 5040) to harmonize with EU rules and established Competition Council to oversee applications of this law. However, this law does not cover the issue of distribution of state aid’s to companies and businesses and this creates a problem with harmonization to EU policies. Problems of applying antitrust laws also continue in Turkey. In order to better harmonize with EU competition laws Turkey needs to make adjustmest on state aid distribution and antitrsut related issues.

Key Words: 

Referanslar: 

Akıncı, Ateş, (1991), “Amerikan Rekabet Hukukunun Ana Hatları”, İSO Dergisi, ABD
Eki, Aralık
Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Temsilciliği (ABKTT), “Türkiye’nin Avrupa
Birliği Rekabet Politikası’na Uyumu”,

PDF Dosyası: