ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2009

Sayı: 

  • 17

Sayfa Aralığı:: 

1-28

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Ayrıca öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin görüşleri arasında çeşitli değişkenlere göre anlamlı fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Sakarya, Kırıkkale ve Muş illerinde görev yapan 777 öğretmene DiApola, Tarter ve Hoy (2005) tarafından geliştirilen ve Taşdan ve Yılmaz (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Tukey-b analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin kısmen ve çoğunlukla düzeylerinde örgütsel vatandaşlık davranışlarını gösterdikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin görüşlerinde cinsiyet, görev yapılan il, eğitim durumu ve okul yöneticisi ile hemşehri olup olmama değişkenlerine göre anlamlı farklılık bulunmazken; okul türü ve okul yöneticisine politik görüş yakınlığı değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Abstract (2. Language): 

The purpose of this study is to identify the perceptions of teachers’ about organizational citizenship behavior, and tried to define whether there is significant relationships between the perceptions of teachers’ about organizational citizenship behavior according to different variables. The research was carried out by the survey method. In the research, Organizational Citizenship Behavior Scale which was developed by DiApola, Tarter & Hoy (2005) and translated into Turkish and validity and reliability studies were done by Taşdan & Yılmaz (2008), was applied to 777 teachers who are working in Sakarya, Kırıkkale and Muş. In the analyses of the data, mean, standard deviation, t-test, One-way Anova analysis and Tukey-b were used. Findings of the research indicated that teachers show organizational citizenship behaviors partially and usually levels. No significant relationships are found between the perceptions of teachers’ according to the variables of gender, city, educational status and being townsman with the school administrator or not; while significant relationships were found between the views of teachers according to the variables of school type, and political prosperity to school administrator.

Key Words: 

Referanslar: 

Altunkese, T. N. (2002). Psikolojik iklimin örgüte adanma ve örgütsel vatandaşlık davranışı
ile ilişkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi
Üniversitesi SBE, Eskişehir.
Aquino, K. & Bommer, W.H. (2003). Preferential mistreatment: How victim status
moderates the relation between organizational citizenship behavior and workplace

PDF Dosyası: