TINLI BİR TOPRAĞIN KATALAZ AKTİVİTESİ VE KİNETİĞİ ÜZERİNE 2,4-D (Diklorofenoksiasetik Asit) HERBİSİTİNİN ETKİSİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

EFFECT OF 2,4-D (Dichlorophenoxyacetic acid) HERBICIDE ON CATALASE ACTIVITY AND KINETIC PARAMETERS OF A LOAMY SOIL

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2011

Cilt: 

  • 26

Sayı: 

  • 3

Sayfa Aralığı:: 

231-240

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmada, tın bünyeli toprağa artan düzeylerde (0.5 ppb, 1 ppb ve 2 ppb) 2,4-D herbisit uygulanmasının farklı substrat konsantrasyonları ve zamana bağlı olarak toprakların katalaz enzim aktivitesi değişimleri ve bu enzim reaksiyonunun kinetik parametreleri (Vmax, Km ve Vmax/Km) üzerine etkisi inkübasyon denemesi ile araştırılmıştır. Bu amaçla deneme, tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 paralelli olarak OMÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü laboratuarında kurulmuş ve yürütülmüştür. Deneme süresince topraklardan eksilen su miktarı her gün tartılarak maksimum su kapasitesinin %40'ı seviyesinde olacak şekilde tamamlanmıştır. Denemenin 15., 30., 45., 60., 75., ve 90. günlerinde alınan toprak örneklerinin katalaz enzim aktiviteleri belirlenerek bu enzime ait kinetik parametreler hesaplanmıştır. Tın bünyeli toprağa artan düzeylerde 2,4-D herbisit uygulanmasında, dozların katalaz enzim aktivitesine etkisi önemsiz seviyede iken inkübasyon dönemleri arasında önemli farklılıklar (P<0,01) belirlenmiştir. İnkübasyonun 30. gününde maksimum katalaz aktivitesi değeri kontrolde 189.2 ml O2 g-1, 1 ppb herbisit uygulamasında ise 198.9 ml O2 g-1 olarak saptanmıştır. En yüksek Vmax değeri de inkübasyonun 30. gününde belirlenmiş ve 1 ppb herbisit uygulamasında ortalama 0.442 ml O2 g-1 elde edilmiştir. En yüksek ortalama Km değeri (1.440 ml O2 sn-1) kontrolde, en düşük Km değeri (1.214 ml O2 sn-1) ise 0.5 ppb herbisit uygulamasında meydana gelmiştir. Ortalama Vmax/Km değerleri sırasıyla kontrol, 0.5; 1 ve 2 ppb herbisit uygulamaları için 0. 645; 0.446; 0.425 ve 0.513 sn-1 olarak belirlenmiştir

Abstract (2. Language): 

In this study, effects of increasing dose application (0.5 ppb, 1 ppb and 2 ppb) of 2,4-D herbicide on changes in catalase enzyme activity and kinetic parameters (Vmax, Km and Vmax/Km) in a loamy soil were investigated depending on substrate concentration and incubation time. For this purpose, an experiment was conducted in a randomized plot design with three replicates and carried out at the laboratory of Soil Science Department of Agricultural Faculty at Ondokuzmayis University. During the experiment, decreased moisture level in soils was completed to 40% of maximum moisture holding capacity by weighing everyday. Catalase enzyme activity was determined in soil samples taken 15., 30., 45., 60., 75. and 90. days of the experiment, and kinetic parameters of this activity were also calculated. In increasing applications of 2,4-D herbicide, significant differences (P<0,01) were determined among the incubation periods while the effect of increasing doses on catalase enzyme activity was not significant. The highest catalase activity in 30 days of incubation was determined in control as 189.2 ml O2 gr-1 and in 1 ppb herbicide application as 198.9 ml O2 g-1. The highest mean Vmax value was also obtained in 1 ppb herbicide application as 0.442 ml O2 g-1 in 30 days of incubation. While the highest mean value of Km (1.440 ml O2 sec-1) was determined in control, the lowest value of Km (1.214 ml O2 sec-1) was determined in 0.5 ppb herbicide application. Mean Vmax/Km values of control, 0.5; 1 and 2 ppb herbicide applications were 0.645; 0.446; 0.425 and 0.513 (sec- 1), respectively.

Key Words: 

Referanslar: 

Aliev, S.A., Gadzhiyev, D.A., Mikaylov, F.D., 1981. Kinetic indeces of catalasa activity in the basic soil types of Azerbaijan. Soviet Soil Science, 9: 107-112.
Anonymous, 2010.
Ruhsatl
ı Bitki Koruma Ürünleri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara, s: 82-93.
Atkins, P.W. 1998. Physical Chemistry, Sixth Edition. Oxford University Press. UK.

PDF Dosyası: