You are here

TERAPÖTİK ABORTUS

Share

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
175-179

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Terapötik abortusla ilgili problemler tıp ve etikle uğraşanları her zaman oldukça ilgilendirmiştir. Gebeliğin devam halinde annenin hayatını tehlikeye sokacak medikal hastalıklar veya fetusun majör malformasyonları ve genetik anormallikleri terapötik abortusun endikasyonlarını oluşturmaktadır. Ülkemizde terapötik abortus ilk defa 1967 yılında yasal olarak ele alındı. 1982-1996 yılları arasında kliniğimizde yapılan 129 terapötik abortus olgusunun özellikleri, gebelik süreleri, endikasyonları ve tahliye yöntemleri gözden geçirildi ve elde edilen veriler kliniğimizin 1967-1981 yılları arasındaki sonuçları ile karşılaştırıldı. 14 yıllık süre içinde terapötik abortusun toplam doğuma oranı 1/514 saptandı. 55 olguya (%42.6) ilk gebeliğinde abortus yaptırıldı. 85 olguya (%65.9) fetal, 44 olguya (%34.1) ise maternal endikasyonla girişim uygulanmıştır. 112 olguya 25 gebelik haftasından evvel terapötik abortus uygulandığı gözlendi. Anensefali ve multipl konjenital anomali en sık fetal endikasyonlar iken, kalp hastalığı en sık maternal endikasyonu oluşturdu. Medikal metotlar cerrahi metotlara göre daha fazla tercih edildi (%65.3 karşılık %34.7). Son yıllardaki gebelik bakımındaki teknik ve tıbbi gelişmeler sonucu maternal endikasyonlar yerini fetal endikasyonlara bırakmıştır. Ayrıca yeni gelişen medikal ilaçlar cerrahi yöntemlerin yerini almıştır.
Abstract (2. Language): 
Therapeutic abortion and its problems has always been of considerable interest to both the medical and legal societies. Women who have major medical disorders, have fetuses with major malformations and chromosomal abnormalities are eligible for pregnancy termination. Therapeutic abortion was approved in 1967 in Republic of Turkey. In our study, one hundred twenty nine medical abortions performed in our clinic between 1982-1996 years were reviewed. Their clinical features, indications, and techniques are discussed. The data compared with the 30 years cumulative data of our clinic. Results.- During this period (1982-1996) there were 129 therapeutic abortions carried out in our institute. The ratio of therapeutic abortions to deliveries was 1:514. There were 55 (%42.6) primigravidas in the series. Fetal indications were more frequent (85 cases, 65.9%) than maternal ones (44 cases, 34.1 %). In 112 of 129 (87%) abortion occurred before 25 weeks. Neural tube defects and multiple congenital anomalies were the main causes of fetal indications (36.4%), whereas heart disease was the most common cause of maternal indications (13.2). Medical methods were used more frequent than surgical methods for the termination of pregnancy (65.3% vs 34.7%). Conclusion.- Because of the enhanced care of the pregnant women; nowadays fetal indications for therapeutic abortions outnumber maternal ones and medical methods are preferred most of the time for these procedures.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. 27 Mayıs 1983 tarihli Resmi Gazete (Sayı 18059).
2. Erdener Y. Türk hukukunda Kürtaj ve Uygulaması, İstanbul, Beta yayınlan, 1985; 73-97.
3. Abortion, Williams Obstetrics Eds Cunningham FD, et al. Prentice-Hall International, Stamford, 1997; 579-605.
4. American College of Obstetricians and Gynecologist: Methods of Midtrimester Abortion. Technical Bulletin no. 109, October 1987.
5. Stubblefield PG. Induced abortion: Indications, counseling and services. Gynecology and Obstetrics. Eds Sciarra JJ, Zatuchni GI. Philadelphia, JP Lippincott Co, 1988; Chapter 54,2.
6. Işıloğlu H, Gülkılık A, Erkün E, Türkent M. Medikal abortus. Dirim 1979; 54: 67-77.
7. Aksu MF, Ak F, Türkent M, Karaaliler Ş. Medikal abortus. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1984; 15: 34-44.
8. 3 Temmuz 1967 tarihli Resmi Gazete (Sayı 12637).
9. Committe on Human reproduction. AMA Policy on Therapeutic Abortion. JAMA 1967; 201: 134.
10. Bulut S, Sancı M, Erkuş K. Medikal Abortus. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1981; 14: 39-56.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com