MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, PLÂNLAMA, ÖĞRENME YÖNLÜLÜK, UYUM SAĞLAYICI DAVRANIŞ İLE SATIŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMES

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

The Study to Find Out The Relations in Terms of Customer Relationship, Organizational Commitment, Planning, Learning Orientation, Adaptive Behavior and Sales Performance

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2009

Cilt: 

  • 10

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

137-157

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu araştırmanın temel amacı; satış performansı, örgütsel bağlılık, müşteri ilişkileri, plânlama, öğrenme yönelimli olma ve uyum sağlayıcı davranış arasındaki ilişkileri açıklayabilmektir. Veri ve bilgilerin toplanabilmesi amacıyla yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Eksik ve hatalı doldurulan anketlerin elenmesiyle analize elverişli anket sayısı 200 olarak gerçekleşmiştir. Araştırma hipotezlerini test etmeden önce, araştırma kapsamında kullanılan ölçeklere ilişkin güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılmıştır. Araştırma hipotezlerini test edebilmek amacıyla Yapısal Eşitlik Modelinden faydalanılmıştır.

Abstract (2. Language): 

The basic objective of this research is to explain the relationship among sales performance, organizational commitment, customer relationship, planning, learningorientation and adaptive behaviour In order to collect data and information face to face interview technique was used. After the evaluations and eliminations, 200 useful questionnaires were obtained. Before the hypotheses were tested, the validity and the reliability of the scales used in the research were tested. To test the research hypotheses, Structural Equation Modeling was conducted.

Key Words: 

Referanslar: 

1. ALBAYRAK, A.S. (2003), Türkiye’de İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik
Düzeylerinin Çok Değişkenli İstatistik Yöntemlerle İncelenmesi, Doktora
tezi, İstanbul.
2. AGGARWAL, CASTLEBERRY P., S. RIDNOUR R. ve D. SHEPHERD,
(2005), “Salesperson Empathy and Listening: Impact on Relationship
Outcomes”, Journal of Marketing Theory and Practice, Summer, 13 (3),
ss. 16-31.

PDF Dosyası: