Yatağın diğer tarafı: Hemşirelik Yüksek Okulu birinci sınıf öğrencilerinin eğitim amaçlı hastaneye yatma deneyimleri

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

The other side of the bed: the experiences of first class nursing school students hospitalized for training purposes

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2010

Cilt: 

  • 52

Sayı: 

  • 3

Sayfa Aralığı:: 

189-197

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışma, hemşirelik yüksek okulu birinci sınıf öğrencilerinin, kendi yaşantıları yoluyla öğrenme yöntemi olarak seçilen “bir gün hastanede yatma deneyiminin” sağlık ve hastalık kavramı, sağlık personeli-hasta ilişkisi ve hastane ortamının bireysel gereksinimlere etkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Birinci sınıfa devam eden gönüllü 80 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiş niteliksel bir çalışmadır. Öğrenciler bir araştırma ve eğitim hastanesinin dâhili ve cerrahi kliniklerinde 24 saat süreyle yatırılmışlardır. Veriler öğrencilerin hastaneden çıktıkları sabah doldurdukları yarı yapılandırılmış ve açık uçlu 20 soruluk anket formuyla elde edilmiştir. Demografik veriler ve ders hedeflerinin değerlendirilmesinde frekans dağılımları belirlenmiş, kavramların değerlendirilmesinde öğrenci ifadelerinin içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizleri kapsamında sağlık ve hastalık kavramları, hastane ortamının bireysel gereksinimler üzerine etkisi ve sağlık personelihasta ilişkisi temaları incelenmiştir. Öğrencilerin %93’ü sağlık, %99’u hastalık ve sağlık personeli-hasta iletişiminin önemi konusunda yeterli değerlendirme yapmışlardır. Hastanede bulundukları süre içerisinde, öğrencilerin %85’i beslenme, %81’i uyku, %63’ü bo- şaltım, %19’u hijyen gereksinimini karşılamakta güçlük yaşadığını belirtmişlerdir. Sonuç olarak sağlık ve hastalık kavramı hemşirelik mesleğinin önemli iki kavramıdır ve birçok bileşeni bulunmaktadır. Hastanede yatma deneyiminin öğrencilerin hastalık-sağlık kavramlarını ve hasta-personel ilişkisi ile hastane ortamının bireysel gereksinimlere etkisini anlamalarında etkili bir yöntem olduğu kanısına varılmıştır.

Abstract (2. Language): 

This study was conducted to identify the effects of first class nursing school students’ experiences of “one night stand at the hospital” as way of self-learning on acquiring health and illness concepts, relationship between the medical staff and patients, and effects of hospital environment on individual needs. The study is qualitative study with the inclusion of 80 voluntary first class students. Students were hospitalized in the surgical and medical clinics of a research and training hospital for a period of 24 hours. The data were obtained via a semi-structured and open-ended 20-question survey form in the morning when the students were discharged from the hospital. Frequency distributions were determined in the analysis of demographic data and lesson aims, and content analysis of students’ expressions was performed in the evaluation of concepts. In the content analysis concepts of health and illness, the effects of hospital environment on individual requirements and the relationship between the medical staff and patients were assessed. Ninety three percent and 99% of the students made adequate evaluations based on health, and illness and the importance of relationship between the medical staff and patients, respectively. Eighty-five percent, 81%, 63% and 19% of the students reported that they suffered from various problems associated with nutrition, sleep, excretory functions and lack of hygiene, respectively during their hospitalization period. In conclusion concepts of health and illness are two important concepts of the profession of nursing and they both possess many components. It is concluded that this experience of hospitalization is an effective method for the students to realize the concepts of health and illness, relationship between the medical staff and patients and the effects of hospital environment on individual needs.

Key Words: 

Referanslar: 

Kaynaklar
1. Ay F. Hemşirelik eğitiminde kullanılan alternatif bir araç:
Portfolyo. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2007; 2: 57-68.
2. GATA HYO Eğitim Öğretim Programı Kitabı 2004-2005.
3. İnanç N. Sağlık Bakımı ve Sağlık Ekibi. In: İnanç N ve
ark (eds). Hemşirelik Esasları. GATA Hemşirelik Yüksek
Okulu Yayın No: 5. Ankara: GATA Basımevi, 1994: 32-47.

PDF Dosyası: