Vertebrobaziller Yetmezlik Semptomları Olan Hastalarda Vertebral Arterin Dupleks Doppler Us Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Evaluation of The Vertebral Artery Using Color Duplex Sonography in Patients with Vertebrobasilar Insuffiency Symptoms

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2008

Cilt: 

  • 15

Sayı: 

  • 3

Sayfa Aralığı:: 

163-168

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Amaç: Vertebrobaziller yetmezliği olan hastalarda (VBY) vertebral arter (VA) hemodinamisindeki değişikliklerin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: VBY li 48’i erkek, 52’si kadın toplam 100 hastada Doppler US yöntemi ile her iki VA’in hız, volüm, toplam volüm, RI ve PI parametreleri değerlendirildi. Hastalar VA volumlerine göre 3 gruba ayrıldı. Grup 1 de VA volümünde şiddetli derecede azalma (<120 ml/dk), grup 2 de orta veya hafif derecede azalma (120–200 ml/dk) olan hastalar ve grup 3 te VA volumleri (>200 ml/dk) normal olan hastalar yer aldı. Bulgular: Tüm olguların ortalama VA akım volümü 256 ± 51.80 mL/min (24–280 mL/min) olarak hesaplandı. VA pik sistolik akım hızında sağ tarafta ortalama 35.07±12.57 cm/s ve sol tarafta ortalama 42.99±12.99 cm/s idi. Akım volümü açısından taraflar karşılaştırıldığında sol taraf sağ taraftan belirgin olarak önemli derecede yüksekti (127.34 ± 54.69 mL/min vs. 83.46 ± 37.82 mL/min, P= 0.001). Sonuç: VBY tanısında doppler US kullanışlı bir tanı yöntemdir. VBY’ li hastalarda VA akım hızı ölçümlerine ek olarak volüm ölçümlerinin de yapılmasının tanıya katkısı mevcuttur.

Abstract (2. Language): 

Background: Hemodynamic changes of vertebral artery (VA) are aimed to be investigated in vertebrobasilar insuffiency patients. Material And Methods: Velocity, volume, total volume, resistivity index (RI) and pulsatility index (PI) parameters of every two VA are utilized with Doppler US method in the VBI total 100 patients as 48 of male and 52 of female. According to their volumes, the patients are divided to 3 groups. Group 1 consist of patients with severely damped VA flow volume (<120 ml/min), group 2 consist of patients with moderately or slightly damped VA flow volume (120–200 ml/min), group 3 consisted of patients with normal VA flow volume (<120 ml/min). Results: Average VA flow volume is calculated as 256 ± 51.80 mL/min (24–280 mL/min). VA systolic flow velocities are average 35.07±12.57 cm/s in the right side and are average 42.99±12.99 cm/s in the left side. The right side is high more than the left side according to flow volume comparisons (127.34 ± 54.69 mL/min vs. 83.46 ± 37.82 mL/min, P= 0.001). Conclusion: Doppler US is a useful diagnostic method in VBI diagnosis. Volume measurements contribute to diagnosis in addition to VA flow velocity measurements in patients with VBI.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Bradshaw P, McQuaid P. The syndrome of vertebrobasilar insufficiency. Q J Med 1963; 128: 279–96
2. Zwiebel WJ, Pellerito JS. Vasküler Ultrasona Giriş. Mihmanlı İ (Çeviren) 1. Baskı, İstanbul. İstanbul Medikal Yayıncılık 2006: 586–609
3. Yamasoba T, Kikuchi S, Higo R. Deafness associated with vertebrobasilar insufficiency. Journal of the Neurological Sciences 2001; 187: 69–75

PDF Dosyası: