ŞİŞMAN KADINLARDA TRİGLİSERİD/HDL-KOLESTEROL ORANI VE RİSK FAKTÖRLERİ İLE İLİŞKİSİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 1999

Cilt: 

  • 62

Sayı: 

  • 4

Sayfa Aralığı:: 

371-374

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışma şişman kadınlarda trigliserİd/HDL-kolesterol oranının bir risk faktörü olarak değerini araştırmak amacıyla gerçekleştirildi. Çalışma kapsamına 1277 şişman (vücut kitle indeksi, BMI>27kg/m2) kadın hasta alındı (yaş ortalaması 37.68+11.22, sınırları 19-81 yıl). Trİg-liseıid/HDL-kolesterol oranı; yüksek kolesterol (4.14±2.52 vc 3.23+2.04), trigliserid (6.92+2.55 ve 2.80±1.19), damar basıncı (4.07±2.54 ve 3.48 ±2.24), glukoz (5.40+3.16 ve 3.63±2.26), ürik asit (4.39+2.68 ve 3.50+2.14) ve insülin (4.39±2.81 ve 3.38+2.08) ve düşük HDL (4.7I±2.63 ve 2.65±1.35) düzeyi olanlarda normal düzey saptananlardan anlamlı olarak yüksek bulundu (tümü için p:.000). Trigliserid/HDL oram ile kolesterol (r:2595), tirgüserid (r:.9030), HDL-kolesterol (r:-5394), sistoiik (r:1561) ve diyastolik damar basıncı (r: .1563), glukoz (r:.2255), ürik asit (r:.2015), insülin (log; r:.2489) ve HOMA (log; r:.2473) düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler saptandı (tümü için p:.000). ROC analizi bulguları trigliscrid/HDL-kolesterol oranı 2.75 in üzerinde ise metabolik bozuklukların artabileceğini, 1.5 in altında ise risk faktörlerinin ortaya çıkmayacağını göstermektedir. Bulgularımız, şişman kadınlarda trigliserid/HDL-kolesterol oranlarının yararlı bir risk göstergesi olabileceğini desteklemektedir.

Abstract (2. Language): 

Triglyceride/HDL-cholesterol ratio in obese womeıı and üs relationship with cardiovascu-lar riskfactors. The aim of this study is to examine triglyceride /HDL cholesterol ratio and its relationships wİth cardiovascular risk factors İn obese women. Study group is consisted of 1277 obese (body mass index, BMI>27 kg/m2) women. Triglyceride/HDL-cholesterol ratio was significantly higher in subjects with higher cholesterol (4.14+2.52 vs 3.23±2.04), triglyceride 16.92±2.55 vs 2.80+1.19), blood pressure (4.07+2.544 vs 3.48+2.24 glucose (5.40+3.16vs 3.63±2.26), uric acid (4.39+2.68 vs 3.50±2.14) and insülin (4.39±2.81 vs 3.38+2.08) and lo-wer HDL-cholesterol levels (4.71+2.63 vs 2.65+1.35 than that found in subjects with normal levels (for ali p:.000), Signİficant correlations were observed between triglyceride/HDL-cho-lesterol ratio and cholesterol (r:.9030), HDL- cholesterol (r:-.5394), systolic (r:.156î) and di-astolic blood pressure (r:.1593), glucose (r:.2255), uric acid (r:.2015), insülin (log; r:.2489) and HOMA levels (log; r:.2473). ROC studies indicate levels of triglyceride /HDL-cholesterol ratio above which risk factors will be inereased was 2.75 and indicate levels ratio below which risk factors will not be affected and is 1.5. It is coneluded that triglyceride/HDL-choles-terol ratio is a reliable biochemical parameter to indicate obese subjects with inereased cardiovascular risk.

Key Words: 

Referanslar: 

1. American Diabetes Association: Screening for type 2 di-abetes. Dİabetes Care 21 (suppl 1): S2Ü-22 (1998).
2. Armitage P, Berry G: Staîisîical Methods in Medical Research, Blackwell, Oxford, 2. Baskı (1987).
3. Assman G, Schulte H: Reİation of high density Iipoprote-in cholesterol and triglycerides to incideııce of atherosc-lerotic coronary artery disease (the PROCAM Experien-ce).Am J Cardiol 70:733 (1992).

PDF Dosyası: