KÎMLÎK SORMA VE KÎMLÎK TESPİTİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Asking for Identification and Proof of Identity

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2008

Cilt: 

  • 10

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

81-116

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bir ülkenin vatandaşları ile ilgili bilgilerinin sağlıklı olarak tutulması ve istenildiğinde bu bilgilere ulaşılması, üzerinde en çok durulan konulardan birisidir. Kimlik kavramı da, günlük işlemlerin devam ettirilmesinin yanında, suçların önlenmesi, araştırılması ve soruşturulmasında da büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, vazgeçilmez bir polis uygulaması olan kimlik sorma ve kimlik tespit işlemleri, herkes tarafından iyi bilinmesi gerekir. Hukukumuzda, kimlik sorma ve kimlik tespit etme işlemleri konusunda, hem vatandaşlara hem de kamu görevlilerine belli yükümlülükler getirilmiş olup, hukuka aykırılık durumlarında ise ilgililer hakkında çeşitli yaptırımlar öngörülmüştür. Bu çalışma ile adli ve önleme amaçlı kimlik sorma ve kimlik tespit işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesi ve polis uygulamalarına ışık tutması amaçlanmıştır.

Abstract (2. Language): 

Processing properly the datas of a state's citizens and reaching them whenever applied is one of the most important subject. The concept of identification is also has great importance for carrying on the operations besides investigation and prevention of the crime. For this reason, as one of the most ordinary implemantation of police, asking for identification or proving the identification should be know by every body.National law assign some responsibilities for the citizens and government officers to ask for identification card and ascertain identification procedures, and brings some sanctions for the related persons whether there is an unlawfull situation. By this work, finding a solution for the hesitations about asking and proving the identification procedures are being aimed.

Key Words: 

Referanslar: 

Şahin, Cumhur, (2005), Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Ankara, Seçkin Yayınevi. Aydın, A.Hamdi, (1996), "Polisin Zor Kullanma Yetkisi", Polis Akademi¬si Seminer, Konferans, Sempozyum Bildirileri Dizisi, 2, Ankara: ss. 189-196. Çolak, Haluk ve Taşkın, Mustafa, (2005), Açıklamalı-Karşılaştırmalı-Uy-gulamalı Ceza Muhakemesi Kanunu, Ankara: Seçkin Yayınları. Donay, Süheyl, (2005), Açıklamalı Ceza Muhakemesi Kanunu, İstanbul: Vedat Ki

PDF Dosyası: