Spora Katılan Çocuklara Yönelik Ailelerin Psikolojik Kazanımları

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Psychological Acquisitions of the Families of the Children Joining Sport Activities

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2010

Cilt: 

  • 12

Sayı: 

  • 3

Sayfa Aralığı:: 

204-208

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmanın amacı, futbol spor okuluna devam eden çocukların ailelerinin çocuğunun spora katılımı ile elde ettikleri psikolojik kazanımlarının neler olduğunu belirlemektir. Araştırmanın örneklem grubunu Konya il merkezinde faaliyet gösteren dört spor kulübü/okuluna (Galatasaray, 12 Dev Adam (futbol okulu), Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji) devam eden ve yaş ortalaması 11.8±2.1 olan erkek çocukların 34’ü kadın (Xyaş=39.8±9.6) ve 67’si erkek (Xyaş=44.7±5.2) olmak üzere toplam 101 (Xyaş=42.4±8.4) anne-babasına uygulanmıştır. Katılımcıların psikolojik kazanımları “Sporda Ailenin Psikolojik Kazanımları Ölçeği (SAPKÖ) uygulanarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar analiz edildiğinde; ailelerin çocuklarını spor kulübüne/okuluna göndermedeki en önemli kazanımları sırasıyla “kontrol edicilik”, “özdeşleşme”, “statü kazanma” ve “benlik saygısı” alt boyutları olarak görülmektedir. Ailelerin çocuklarının spor kulübüne/okuluna katılımı ile elde ettikleri kazanımlarında aylık gelir farklılığında 2000 TL’den az gelire sahip ve 2000 TL’den daha fazla gelire sahip aileler arasında “Özdeşleşme” alt boyutunda 2000 TL’den az gelire sahip aileler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Ailelerin öğrenim durumu değişkeninde, öğrenim düzeyi lise mezunu ve altında olan anneler ve üniversite ve üstü öğretime sahip olan anneler arasında tüm alt boyutlarda öğrenim düzeyi lise mezunu ve altında olan anneler lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Baba öğrenim durumu değişkeninde ise öğrenim düzeyi lise mezunu ve altında olan babalar ve üniversite ve üstü öğretime sahip olan babalar arasında “statü kazanma”, alt boyutunda öğrenim düzeyi lise mezunu ve altında olan babalar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

Abstract (2. Language): 

The aim of this study is to determine what the families of the children who attend a sport academy for football gain psychologically through sport. It has been studied on 101 parents (Xage =42.4±8.4) which consist of 34 female (Xaged=39.8±9.6) and 67 male (Xage =44.7±5.2) and whose sons (Xage =11.8±2.1) attend four different sport schools in the city center of Konya including (Galatasaray, 12 Dev Adam, Beşiktaş and Bahçeşehir ). The acquisitions of the participants have been evaluated by applying “A scale of psychological gains in sports”. After analyzing the results, we have found out that by sending their children to a sport school or club the parents respectively obtain these subconsciously: “supervising”, “identification”, “getting a social status”, “self-respect”. In the parameter of inequality of monthly incomes of the families, it has been ascertained that there have been some meaningful changes on the families who have an income less than 2000 Turkish Liras (TLs) monthly by 'identification' with the families whose income is more than 2000 TLs. Besides, in the parameter of the educational level of parents, there have been positive subconscious gains (in supervising, identification, getting a social status, self- respect) in favor of the parents with a low level of education by comparison with the parents who have a diploma from a university or who have done a master's degree. Additionally, in the parameter of the educational level of fathers, the fathers with a low level of education have gained “a social status” among the fathers who have graduated from a university.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Altıntaş A, Hacıoğlu O, Sağtürk B, Belman C, Aşçı FH.
Genç futbol oyuncularının spora katılım güdüleri ve
başarı algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türkiye
Klinikleri J Sports Sci, 2010; 2(1): 26-31.
2. Arslan Y. Altay F. İlköğretim okul takımlarındaki erkek
öğrencilerin spora katılım güdülerinin incelenmesi. Celal
Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,

PDF Dosyası: