AZERBAYCAN TÜRKÇESİNİN FUZÛLÎ’DEKİ İZLERİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

THE TRACES OF AZERBAIJAN TURKISH ON FUZÛLÎ

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2010

Cilt: 

  • 5

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

525-555

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Anahtar Kelimeler: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1325

Özet (Orjinal Dil): 

Azerbaycan Türkçesi, Osmanlı Türkçesinden XVI. yüzyıldan itibaren siyasî, coğrafî nedenlerle farklılaşmaya başlamış ve XVIII. yüzyıldan sonra ölçünlü bir yazı dili olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Günümüz Azerbaycan Türkçesindeki bazı ekler, Eski Türkiye Türkçesi “ortak ağız havuzu”ndan beslenerek gelişen Osmanlı Türkçesinde zamanla kullanımdan düşmüştür; ancak bunlar XVI. yüzyıldan sonra yine aynı havuzdan beslenerek gelişen Azerbaycan Türkçesinde ölçünlüleşmiştir. Bugün Azerbaycan Türkçesi yazı dilinde kullanılan bu eklerin XVI. yüzyıl Irak coğrafyasının Türk şairi Fuzûlî’nin Türkçe Divanı’nda yer aldığı tespit edilmiştir. Bu şekiller, günümüz Azerbaycan Türkçesinin Fuzûlî’deki izleri olarak değerlendirilmiştir.

Abstract (2. Language): 

Azerbaijan Turkish has become different from Ottoman Turkish as a result of political, geographical reasons since XVI. century and it has reached up to now as a standardized written language. Some affixes in today’s Azerbayijan Turkish have no usage in Otoman Turkish that has been developed by “common dialect resource” of Old Turkiye Turkish; but these have been standardized in Azerbaijan Turkish that has also been developed by the same resource. Today, it has been confirmed that these affixes used in written language of Azerbaijan Turkish take place in “Türkçe Divan of Fuzûlî” who was the Turkish poet of Iraq geography in XVI.century. These affixes are evaluated as traces on Fuzûlî of today’s Azerbaijan Turkish.

Key Words: 

Referanslar: 

AKAR, Ali, (2005), Türk Dili Tarihi, Ötüken Yayınları: 597, Ġstanbul.
AKAR, Ali, (1997) Mirkâtü‟l-cihâd, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul.
AKPINAR, Yavuz, (1994), Azerbaycan Edebiyatı Araştırmaları, Dergah Yayınları: 150, Ġstanbul.
AKYÜZ, Kenan, vd., (1958), Fuzûlî, Türkçe Dîvân, Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları, Ankara.
Azerbaycan Türkçesinin Fuzûlî’deki İzleri 553

PDF Dosyası: