KLASİK TURK EDEBİYATINDA ÖĞRETİCİ MENSUR ESERLERİ NAZMA AKTARMA ÇALIŞMALARI VE SÂDIKÎ'NİN MANZUM AKAİD-NÂME ÖRNEĞİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

STUDIES OF CONVERTING THAT DIDACTIC PROSAICALLY WORKS IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE TO POETRY AND SÂDIKÎ'S EXAMPLE OF AKAİD-NÂME WRITTEN IN VERSE

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2012

Cilt: 

  • 7

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

1501-1539

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Anahtar Kelimeler: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2939

Özet (Orjinal Dil): 

Çalışma, giriş ve onu izleyen üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde klasik Türk edebiyatıdaki öğretici mensur eserlerin nazma aktarılmasıyla ilgili çeşitli tespitler yer almaktadır. Birinci bölümde manzum hâle getirilmiş eserlerden örnekler verilmiştir. İkinci bölümde ise Sâdıkî'nin hayatı ve "Manzume-i Risale-i Rûmî Efendi" adlı eserinin şekil ve muhteva bakımından incelemesi dikkatlere sunulmuştur. Son bölümde manzum akaid-nâme örneği olan eserin transkripsiyonlu metni bulunmaktadır.

Abstract (2. Language): 

Our study consists of introduction and other three parts. In the introduction chapter, various determinations about converting of didactic prosaically works in classical Turkish literature to poetry takes place. In the first chapter, examples of works converted to poetry are given. In the second chapter, Sâdıkî's life and analysis of his work named "Manzume-i Risale-i Rûmî Efendi" on account of shape and content are presented. In the last chapter, there is text with transcription of work which is an example of akaid-nâme written in verse.

Key Words: 

Referanslar: 

ADIVAR Ümran, Nidâî, Dürr-i Manzum (İnceleme-Metin-Sözlük), Marmara Üni. TAE, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2000.
AKÇAY Ali İhsan, Türk Edebiyatında Manzum Akaid-nâmeler (İnceleme Metin), Uladağ Üni. SBE, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Bursa 2011.
AKKUŞ Metin, Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyası, Edebî Türler ve Tarzlar, Fenomen Yay., Erzurum 2007.

PDF Dosyası: