BUGÜNÜ ANLAMAK İÇİN MAX WEBER’İ YENİDEN OKUMAK

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

READING MAX WEBER TO UNDERSTAND TODAY

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2010

Cilt: 

  • 6

Sayı: 

  • 11

Sayfa Aralığı:: 

187–198

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Araştırma Görevlisi Doktor

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Ondokuzuncu yüzyıl Almanya’sının özgüllüğünden hareketle içinde bulunduğu dünyayı anlamlandırmaya çalışan Weber, bizlere sadece yaşadığı dönemi değil bugünü dahi anlamamıza yardımcı olan pek çok anlamlandırma aracı sunar. Onun, o dönemde ele aldığı otorite tipolojisi, karizmanın rutinleşmesi, dünyanın büyüsünün bozulması, rasyonalizasyon, bürokrasi, kapitalizm gibi kavramlar bugün yönetim ve siyaset alanında çalışanların hala Weber’e atıfla kullandıkları kavramlardır. Dolayısıyla Weber’i anlamak; modernite, rasyonalizasyon, kapitalizm, bürokrasi gibi kökü geçmişte yatan fakat bugün bile hala tartıştığımız pek çok kavramı anlayabilmek adına önem taşımaktadır. Bu çalışma, az dahi olsa, bu anlamlandırma sürecine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Abstract (2. Language): 

In view of the specificity of the nineteenth century Germany, Weber tries to explain the world in his perspective and he provides many tools that help us to understand not only his era but also today’s. His conceptions like the typology of authority, routinization of charisma, disenchantment of the world, rationalization, bureaucracy, capitalism are the main concepts that is referred to Weber by the people who are in the area of management and polititics. Therefore, understanding Weber is very important to understand many concepts that have still been discussed today but rooted in the past like modernity, rationalization, capitalism, bureaucracy. Thus study aims to make a little contribution to this process of meaning.

Key Words: 

Referanslar: 

Akbulut, Örsan Ö. (2005), Siyaset ve Yönetim İlişkisi Kuramsal ve Eleştirel Bir Yaklaşım, TODAİE, Ankara. Akbulut, Örsan Ö. (2006), Doç. Dr. Birkan Uysal Sezer’in 08.12. 2006 tarihli Küreselleşme ve Siyaset Doktora Dersinde Tutulan Notlar, TODAİE, Ankara. Aron, Raymond (2006), Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, (Çev. Korkmaz Alemdar), Bilgi Yayınevi, Ankara. Callicinos, Alex (2004), Toplum Kuramı Tarihsel Bir Bakış, (Çev.

PDF Dosyası: