TÜRKÇE İLK KURAN TERCÜMESİ ve TERCÜMEDEKİ – MAK/-MEK EKİ HAKKINDA

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

ABOUT THE FİRST TRANSLATİON OF QURAN INTO TURKİSH AND THE SUFFİX “-MAK/-MEK (TO BE) IN THOSE TRANSLATİONS

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2008

Sayı: 

  • 14

Sayfa Aralığı:: 

1-10

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Araştırma Görevlisi

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Karahanlı Türkçesi, Türk dilinin en önemli dil devrelerinden birisini oluşturmaktadır. Bu dönemde yazılan eserlerden hareketle Türk dilinin pek çok yönüne ışık tutabiliyoruz. Türkler toplu olarak Karahanlılar zamanında İslam dinine geçiş yapmaya başlamışlardır. Bu makalede Türkçe İlk Kuran Tercümesi (Rylands Nüshası), kısaca tanıtılıp tercümede geçen -mak/-mek eki üzerinde durulacaktır. Araştırmacıların konu hakkındaki ifadelerinden hareketle bu eklerin neden sıkça kullanıldığı saptanmaya çalışılacaktır. Sözü edilen kelimelerin ayrıca listesi ve eserin söz varlığı da sunulmuştur.

Abstract (2. Language): 

Karakhan Turkish comprises one of the most momentous language processes of Turkish. We can enlighten the dark terms of Turkish language by the help of the works written in the mentioned age. The Turks, having converted to Islam Religion as groups, commenced to bring forth the Quran translations in the mentioned age. In this article, the suffix -mak/-mek is focused on, in addition to being introduced the first Quran translation (Rylands Edition) shortly. It has been told why there suffixes are so often used by taking the opinions of researchers to the point into account. Furthermore, a list of such words used in the tarnslation has been given and the presence of words of the work has been clarified in the article. Keywords: Karakhan Turkish, Quran Translation, The Suffix - mak/-mek, word-for-word translation

Referanslar: 

1. ATA, Aysu (2004), Karahanlı Türkçesi-Türkçe İlk Kur’an Tercümesi, Ankara: TDK Yay. 2. ATALAY, Besim, (1985), Divanü Lügati’t-Türk Tercümesi c.II, Ankara: TDK Yay. 3. CAFEROĞLU, A. (2000), Türk Dili Tarihi I-II, İstanbul: Enderun Yay. 4. CLAUSON, G., (1972), An Etymological Dictionary of Pre-Thirteeth- Century Turkish, Oxford. 5. ERCİLASUN, Ahmet Bican, (2000), “Türk Dilinde Ek-Ses İlişkisi”, TDAY Belleten 1997, Ankara: TDK Yay. 6.

PDF Dosyası: