SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKİ COĞRAFYA KONULARINDAKİ BAZI TEMEL KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYİ VE KAVRAM YANILGILARI

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

PROSPECTIVE SOCIAL SCIENCE TEACHERS’LEVEL OF UNDERSTANDING AND MISCONCEPTION ON PHYSICAL GEOGRAPHY AND SOME FUNDAMENTEL CONCEPTS

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2010

Sayı: 

  • 20

Sayfa Aralığı:: 

1-10

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının ‘’Dünyanın Şekli Ve Hareketleri’’ konularında geçen on temel kavram hakkındaki bilgilerini ve kavram yanılgılarını belirlemektir. Çalışma 2008–2009 öğretim yılında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği I. II. III. ve IV. sınıflarında öğrenim gören 93 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış anket uygulanmıştır. Çalışmanın verileri nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının; Enlem ile paraleli, meridyen ile boylamı, açısal hız ile çizgisel hızı karıştırdıkları, birbirinin yerine kullandıkları dolayısıyla da kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir.

Abstract (2. Language): 

The aim of this study is to determine preservice social science teachers’ knowledges and misconceptions related to shape and movements of the world. Study was carried out on 93 students who have been trained I. II. III. and IV. classes in social science teacher education at the Education Faculty of Adiyaman University in 2008–2009 academic year. Data collection instruments were performed containing open-ended questions and semi-structured questionnaire. The data of the study was analyzed by using the qualitative research methods. After the evaluation of the data, the misconceptions of preservice social science teachers were determined. It was seen that the students misused the terms latitude and parallel, meridian wand longitude, angular speed and linear speed, so that they have been identified having misconception.

Key Words: 

Referanslar: 

GAİL, M Jones, HOWE A. & RUA, M.J. (2000). Gender Differences İn Students’ Experiences; İnterests And Attitudes Toward Science And Scientists. Science Education, 84(180-192). GİLBERT, John K. ve WATTS, David M. (1983). Concepts, Misconceptions And Alternative Conceptions: Changing Perspectives İn Science Education. Studies İn Science Education, 10 (61-98). GÜREL, Zeynep ve GÜRDAL, Ayla (2002).

PDF Dosyası: