GÜNCEL MALİYETLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Article Title (2.Language): 

CONTEMPORARY COST APPROACHES: A CONCEPTUAL REVIEW

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 2013

Number: 

  • 34

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Author Name: 

Author University: 

Author E-mail: 

Original Keywords: 

Abstract (Original): 

Yöneticilere karar alma sürecinde kullanılabilir bilgiler sağlamayı amaç edinmiş muhasebe sistemi finansal, maliyet ve yönetim alt sistemlerinden oluşmaktadır. Üretimi ve satışı yapılan mal ve hizmetlere ait çeşitli maliyet unsurlarının belirlenmesi, ölçülmesi, raporlanması ve analizine yönelik bir alt sistem olan maliyet muhasebesi alt sistemi, hızlı teknolojik değişmeler, rekabetler ve bilişim devriminin yaşandığı dönemde, yönetimde yaşanan gelişmeler sonucunda mamul maliyetleri ve performans değerlendirmesi için yöneticilere gerekli bilgileri sağlamakta yetersiz kalmıştır. Bu gelişmelerin paralelinde esnek imalat sistemleri ile birlikte artan ürün çeşitliliğini göz önünde bulunduran, kullanılan kaynaklar ile yaratılan değerler arasındaki ilişkiyi yansıtan yeni yaklaşımlara olan ihtiyaç, güncel maliyetleme yaklaşımlarını doğurmuştur. Faaliyet tabanlı maliyetleme, tam zamanında felsefesi, kalite maliyetleri ve hedef maliyetleme gibi farklı yöntemlerle güncel maliyetleme yaklaşımları geliştirilmiştir. Güncel maliyet yaklaşımları incelenmesi ile maliyet yaklaşımlarının tek başına uygulanmasından ziyade, birlikte etkileşimleriyle ihtiyaçlara daha fazla cevap verebileceği sonucuna varılmıştır.

Abstract (English): 

The main objective of accounting, which consists offinancial, cost and administrative, is to provide managers useful information in decision-making process. Cost accounting sub-system, the one related to determining, measuring, reporting and analyzing cost elements of goods and services to be produced and sold, has been insufficient to provide necessary information for production costs and performance appraisal to management in an era of rapid technologic changes, competitiveness and information technology evolution. In parallel with improvements in manufacturing industry, requirementfor new approaches that reflect the relationship between used resources and created values and take into account product diversity increased by lean manufacturing systems led to contemporary cost systems. Many different cost management approaches such as activity based cost management, just-in-time philosophy, quality costs and targeting costs have been introduced. In the study contemporary cost management approaches are evaluated. It is assessed that interactions of cost management approaches would rather meet the requirements more than adoption of one approach would do.

Key Words (2. Language): 

References: 

Aksoylu, S. ve Dursun, Y., (2001). Pazarda Rekabetçi Üstünlük Aracı Olarak Hedef Maliyetleme. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı : 11, 357-371. Altunay, M.A., (2007). ÇağdaşMaliyetleme Sistemlerinden Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi ve Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi. Anand, M., Sahay, B. S. ve Saha, S., (2005).

PDF File: