You are here

GÜNCEL MALİYETLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Share
CONTEMPORARY COST APPROACHES: A CONCEPTUAL REVIEW
Author NameUniversity of Author

Journal Name:

Publication Year:

Number:

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Yöneticilere karar alma sürecinde kullanılabilir bilgiler sağlamayı amaç edinmiş muhasebe sistemi finansal, maliyet ve yönetim alt sistemlerinden oluşmaktadır. Üretimi ve satışı yapılan mal ve hizmetlere ait çeşitli maliyet unsurlarının belirlenmesi, ölçülmesi, raporlanması ve analizine yönelik bir alt sistem olan maliyet muhasebesi alt sistemi, hızlı teknolojik değişmeler, rekabetler ve bilişim devriminin yaşandığı dönemde, yönetimde yaşanan gelişmeler sonucunda mamul maliyetleri ve performans değerlendirmesi için yöneticilere gerekli bilgileri sağlamakta yetersiz kalmıştır. Bu gelişmelerin paralelinde esnek imalat sistemleri ile birlikte artan ürün çeşitliliğini göz önünde bulunduran, kullanılan kaynaklar ile yaratılan değerler arasındaki ilişkiyi yansıtan yeni yaklaşımlara olan ihtiyaç, güncel maliyetleme yaklaşımlarını doğurmuştur. Faaliyet tabanlı maliyetleme, tam zamanında felsefesi, kalite maliyetleri ve hedef maliyetleme gibi farklı yöntemlerle güncel maliyetleme yaklaşımları geliştirilmiştir. Güncel maliyet yaklaşımları incelenmesi ile maliyet yaklaşımlarının tek başına uygulanmasından ziyade, birlikte etkileşimleriyle ihtiyaçlara daha fazla cevap verebileceği sonucuna varılmıştır.
Abstract (2. Language): 
The main objective of accounting, which consists offinancial, cost and administrative, is to provide managers useful information in decision-making process. Cost accounting sub-system, the one related to determining, measuring, reporting and analyzing cost elements of goods and services to be produced and sold, has been insufficient to provide necessary information for production costs and performance appraisal to management in an era of rapid technologic changes, competitiveness and information technology evolution. In parallel with improvements in manufacturing industry, requirementfor new approaches that reflect the relationship between used resources and created values and take into account product diversity increased by lean manufacturing systems led to contemporary cost systems. Many different cost management approaches such as activity based cost management, just-in-time philosophy, quality costs and targeting costs have been introduced. In the study contemporary cost management approaches are evaluated. It is assessed that interactions of cost management approaches would rather meet the requirements more than adoption of one approach would do.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Aksoylu, S. ve Dursun, Y., (2001). Pazarda Rekabetçi Üstünlük Aracı Olarak Hedef
Maliyetleme. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı : 11, 357-371.
Altunay, M.A., (2007). ÇağdaşMaliyetleme Sistemlerinden Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Sistemi ve Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması. Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi.
Anand, M., Sahay, B. S. ve Saha, S., (2005). Activity-Based Cost Management Practices in
India: An Empirical Study, Decision, Vol. 32, No.1, January – June.
Askarany, D., (2006), Technological innovations, activity based costing and satisfaction.
http://centerforpbbefr.rutgers.edu/2006/Paper%202006/14AS01-052-Askarany...
(Ziyaret Tarihi: 01.12.2010)
Babad, Y.M. ve Balachandran, B.V., (1993). Cost Driver Optimization in Activity-Based
Costing, The Accounting Review, Vol. 68, No. 3, July, 563-575.
Bengü, H. ve Arslan, S., (2009). Hastane İşletmesinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Uygulaması, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C.XI, S.II, 55-78.
Besgos, P., Cauvin, F. ve Gosselin, M., (2002). Activity-based costing and activity-based
management: A comparison of the practices in Canadaand in France. Comptabilite -Controle - Audit, 229 – 244.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34 Ocak – Şubat 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü,Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
17
Brandt, M.T., Levine, S.P. ve Gourdoux, J.R., (1999). Application of Activity-Based Cost
Management, Professional Safety, Januray, 22-27.
Brimson, J.A., (1991). Activity Accounting: An Activity-Based Costing Approach. John Wiley
& Sons Inc., USA.
Cinquini, L., Collini, P., Marelli, A. ve Tenucci, A., (2008). An exploration of the factors
affecting the diffusion of Advanced Costing techniques: a comparative analysis of two
surveys (1996-2005) The 31st Annual Congress of theEuropean Accounting
Association. http://ssrn.com/abstract=1243882(Ziyaret Tarihi: 07.12.2010)
Cooper, R. ve Slagmulder, R., (1999). Develop Profitable New Products with Target Costing,
Sloan Management Review, Summer, 23-33.
Cooper, R. ve Kaplan, R.S., (1991). Profit Priorities from Activity-Based Costing. Harvard
Business Review May-June 130-135.
Cooper, R., Kaplan, R.S., Maisel, L.S., Morrissey, E. ve Oehm, R.M., (1992). Implementing
Activity-Based Cost Management: Moving From Analysis to Action Implementaton
Experiences at Eight Companies. USA: New Jersey.
Erdoğan, N., (1995). Faaliyete Dayalı Maliyetleme: Maliyet MuhasebesindeYeni Bir
Yaklaşım. Anadolu Üniversitesi, İİBF Yayınları, No:867-106, Eskişehir.
Gündüz, H.E., (1997). Dünya Klasındaki İşletmelerde Bir Maliyet Yönetimi Aracı Olarak
Faaliyetlere Dayalı Maliyet Sistemi ve Bir Uygulama. SPK Yayın No:9, Ankara.
Hacırüstemoğlu, R., (1995). Maliyet Muhasebesi. Ders Kitapları AŞ, İstanbul.
Hacırüstemoğlu, R. ve Şakrak, M., (2002). Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar.
Türkmen Kitabevi, İstanbul.
Lepădatu, V. G. ve Cantemir, D., (2007). The Target Costing. Metalurgia International, Vol.
XII, No.9, s.33-37.
Lewis, R.J., (1993). Activity-Based Costing for Marketing and Manufacturing. Quorum
Books, Londra.
Mishra, B. ve Vaysman, I., (2003). Cost-System Choice and Incentives-Traditional vs.
Activity-Based Costing. Journal of Accounting Research, Vol.39, No.3, December,
619-641.
Modarress, B., Ansari, A. ve Lockwood, D. L., (2005). Kaizen costing for lean
manufacturing: a case study. International Journal of Production Research, May, Vol.
43, No. 9, s.1751–1760
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34 Ocak – Şubat 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü,Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
18
Nair, M., (2002). Helping Ensure Successful Implementations of Activity-Based
Management. The Journal of Corporate Accounting & Finance, 73-86
Ochs, R. ve Bicheno, J., (1991). Activity-based cost management linked to manufacturing
strategy. Industrial Management, January-February, s.11-16.
Öker, F., (2003). Faaliyet Tabanlı Maliyetleme. Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Prickett, T. W. ve Rapley, C. W., (2001). Quality costing: A study of manufacturing
organizations. Part 2: Main survey. Total Quality Management, Vol. 12, No. 2, s.211-222
Rapley, C. W., Prickett, T. W. ve Elliott, M. P., (1999). Quality costing: A study of
manufacturing organizations. Part 1: Case studies and survey. Total Quality
Management, Vol. 10, No. 1, s.85-93
Swenson, D., (1995). The Benefits of Activity-BasedCost Management to the Manufacturing
Industry. Journal of Management Accounting Research, Fall, 167-180.
Sharma, R. K., Kumar, D. ve Kumar, P., (2007). Quality costing in process industries through
QCAS: a practical case. International Journal of Production Research, August, Vol.
45, No. 15, s.3381–3403.
Souissi, M. ve Ito, K., (2004). Integrating Target Costing and the Balanced Scorecard. The
Journal of Corporate Accounting & Finance, Feature Article, 57-62.
Superville, C.R., Jones, S.F. ve Boyd, J.L., (2003). Quality Costing: Modeling with
Suggestions for Managers. International Journal of Management,September, Vol.20,
No.3, s.346- 352.
White, L.R. ve Wood, F.S., (1999). Using Activity Based Cost Management to Manage
Programs. PDI ’99 in Review.
Williams, A.R.T., van der Wiele, A. ve Dale, B.G., (1999). Quality Costing: A Management
Review. International Journal of Management Reviews,Volume 1 Issue 4 December,
441–460.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com