GUİNEA PİGLERDE CİSPLATİN VE CİSPLATİN-GENTAMİSİN KOMBİNASYONUNUN OTOTOKSİK ETKİLERİNİN HİSTOPATOLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

THE HİSTO PATHOLOGİC INVESTİGATİON OF THE OTOTOXIC EFFECTS OF CİSPLATİNUM AND CİSPLATİN-GENTAMYCİN ON GUİNEA PİGS.

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 1998

Cilt: 

  • 5

Sayı: 

  • 2-3

Sayfa Aralığı:: 

110-113

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doktor

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doktor

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Son elli yılda çok sayıda ilacın ototoksik yan etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Bunlardan en önemlileri; aminoglikozitler, loopdiüretikler, lokal anestezikler, antineoplastik ilaçlar ve non-steroidal antienflamatuar ilaçlardır. Çalışmamızda antineoplastik ilaçlardan cisplatinin tek başına ve aminoglikozidlerden gentamisin ile birlikte kullanımının guinea pig kokleasında olası ototoksik etkileri ışık mikroskopik olarak değerlendirildi. Bu çalışma sonucunda, kokleanın bazal kıvrımında tüylü hücre dejenerasyonu ve nükleer kayıp, spiral ganglion hücreleri ve sinir liflerinde dejeneratif değişiklikler ve nükleer kayıp tespit edildi. Kokleada gelişen bu dejeneratif değişiklikler cisplatin-gentamisin kombinasyonu verilen çalışma grubunda yalnız başına cisplatin verilen çalışma grubuna göre daha şiddetli olduğu görüldü. Aralarındaki fark istatistiksel olarak Wilcoxon Signed-Rank testi ile anlamlı bulundu (p<0.001). Böylece, cisplatin-gentamisin kombinasyonunun tek başına cisplatin kullanımına göre daha fazla ototoksik olduğu kanısına varıldı.

Abstract (2. Language): 

A wide ranged different drugs have been proved to be ototoxic in the last 50 years. These are aminoglycosides, loop diuretics, local anesthetics, antineoplastic drugs and non-steroidal anti-inflammatory agents. In this study, probable ototoxic side effects of cisplatin, antineoplastic agent, with or without gentamyci n on the guinea pig's cochlea was evaluated light microscopically. Finally, it was found that nucleer loss and degeneration of hair cells in the bazal turn of cochlea as well the changes in spiral ganglion andnervef bers These degenerative changes were more severe in the group IV which on cisplatin and gentamycin combination as compared with group III which on cisplatin only. Thus, it was found that cisplatin and gentamycin combination may bemoreototoxic thatthe useofonly cisplatin. For statistically analysis, Wilcoxon Signed-Rank test was used. Cisplatin group (group III) was compared cisplatin-gentamycin group (group IV) and was statistically significant (p<0 . 001).

Key Words: 

Referanslar: 

I. Matz GJ. Cl i n ical perspectives on ototoxi c drugs. Ann Otol Rh inol Laryngol 1990; 99: 39-43 . 2 . Moroso MJ, Bla ir RL. A revi ew of ci splat inum ototoxi city . J Otolaryngol 1983; 12: 365- 369. 3. Schwe itzer VG. Ototoxi city of chemotheropeut ic agents. Otol Cl in of North Am 1993; 26(5): 759-789. 4. Pasi c RT, Dob i e AR. C is-Plati num ototoxi city i n ch i ldren. Laryngoscope 1991; 101: 985-991. 5. Faust i AS.

PDF Dosyası: