You are here

İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinin Tanıtımı ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

Share
Introducing Cooperative Techniques and Examining Students’ Opinions
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
40-70

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci takımları başarı bölümleri, küme destekli bireyselleştirme ve takım oyun turnuva tekniklerinin tanıtımı ve bu tekniklerin ilköğretim yedinci sınıf matematik dersinde uyg ulandıkları sınıflardaki öğrencilerin bu teknikler hakkındaki görüşlerinin inlenmesidir. Araştırmanın örneklemini bir devlet ilköğretim okulunun 3 şubesinde öğrenim gören 116 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın yapıldığı ilköğretim okulu uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma belirlenen 3 şubede 6 hafta (24 ders saati) süresince yürütülmüştür. Uygulama sonunda öğrencilerin teknikler hakkındaki görüşlerini almak amacıyla öğrencilere açık uçlu sorulardan oluşan bir form verilmiştir. Öğrencilerin birçoğu tekniklerin öğrenmelerini kolaylaştırdığını, derslerin daha eğlenceli geçtiğini, matematik korkularının azaldığını, sosyal becerilerinin geliştiğini belirtmişler, tekniklerin diğer derslerde de uygulanmasını istemişlerdir. Bunun yanında çoğu öğrenci grup arkadaşları ile anlaşamadığından, grup arkadaşlarının yeterli çaba göstermediğinden yakınmıştır.
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to introduce cooperative learning techniques Student Teams Achievement Deviation (STAD), Team Assisted Individualization (TAI) and Team Games Tournaments (TGT) and to determine opinions’ of students about cooperative learning 41 techniques. The sample of the study is 116 seventh grade students of three classes in a government primary school. The school determined the convenience sampling method. The research was conducted within 6 weeks. To determine opinions’ of students about cooperative learning techniques, open ended questionnaire was administered to the students. According to open ended questionnaire students expressed that were learning easily, courses passing more fun, reducing fear of maths, developing social skills. Although some of the students expressed that conflicting with their group friends, their group friends making no effort.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

[1] F. Şen, İlköğretim 7. Sınıflarda Matematik Dersi “1. Dereceden Bir B ilinmeyenli
Denklemler Konusunda” Aktif Öğrenme Temelli Etkinliklerin Öğrenci Başarısına Etkisi.
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2008.
[2] C. Çırakoğlu, İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi İle Geleneksel Öğretim Yaklaşımının
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerin in Geometri Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisi.
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2009.
[3] R.E. Slavin, Cooperative Learning: Theory, Research and Practice, Eaglewood Cliffs, N.J:
Prentice Hall, 1990.
[4] T. Panitz, New Directions for Teaching and Learning, 1999, 18, 59.
[5] Ş. Karaca, İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ile Geleneksel Öğretim Yaklaşımının, Lise 1.Sınıf
Öğrencilerinin Maddenin Sınıflandırılması Konusunu Anlamalarına ve Akademik
Başarılarına Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2005.
[6] Ş.Yaşar, Yabancı Dilde Okuma Becerilerinin Geliştirilmesinde Küçük Gruplarla Öğretim
Yönteminin Etkililiği, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 1993.
[7] A. F. Artz, C. M. Newman, How To Use Cooperative Learning in The Mathematics
Class, (Third Printing). The National Council of Teachers of Mathematics, Virginia,
1993.
[8] R.M. Gillies, Learning and Instruction, 2004, 14, 197.
[9] D.W. Johnson, R.T. Johnson, What Makes Cooperative Learning Work,
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED437841.pdf. 1999, Erişim Tarihi: 21.02.2011.
[10] S. Kagan, Cooperative Learning. San Juan Capistrano: Wee Co-Op, 1994.
[11] K. Açıkgöz, Aktif Öğrenme. Biliş Eğitim Yayınları. İzmir, 2009.
[12] İ. Bilgin, İşbirlikli Öğrenme, M. Bahar (ed.), Fen ve Teknoloji Öğretimi (137–158),
Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2006.
[13] R. E. Slavin, Cooperative Learning: Student Teams. What research says to the teacher,
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED222489.pdf.1982, Erişim Tarihi:18.04.2011.
64
[14] R.E. Slavin, Student Team Learning: A Practical Guide To Cooperative Learning. Third
Edition, http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED339518.pdf. 1991, Erişim Tarihi 18.04.2011.
[15] K.Tarım, F.Akdeniz, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003, 24, 215.
[16] A. İflazoğlu, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000, 6(6), 159.
[17] R.E. Slavin, Review of Educational Research, 1980, 50(2), 315.
[18] B. Altınsoy, Takım-Oyun Turnuvaları Tekniğinin İlköğretim Dördüncü Sınıf
Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Akademik Başarısı, Kalıcılık ve Matematiğe İlişkin
Tutumları Üzerindeki Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2007.
[19] N. Özsoy, N.Yıldız, TOJET, 2004, 3(3), 49.
[20] İ. Bilgin, Ö. Geban, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004, 26, 9.
[21] E. Özdoğan, 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, 2010, s.1115–1117.
[22] P. D. Artut, International Journal of Educational Research, 2009, 48, 370.
[23] T. Bilgin, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004, 17(1), 19.
[24] Z. Avşar, S. Alkış, İlköğretim Online, 2007, 6(2), 197.
[25] T. Gök, İ. Sılay, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009, 5(1), 58.
[26] Z. Aziz, A. Hossain, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010, 9, 53.
[27] K. Yıldırım, K. Tarım, İlköğretim Online, 2008, 7(1), 174.
[28] S. Pınar, “Ölçüler” Konusunun Eğitim Teknolojileri Ve İşbirlikli Öğrenme
Yöntemleriyle Öğrenilmesinin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkisi, Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2007.
[29] M. Hevedanlı, H. Akbayın, D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006, 6, 21.
[30] A. Arslan, T. Y. Şahin, Oluşturmacı Yaklaşıma Dayalı İşbirlikli Öğrenmenin
Öğrencilerin Duyuşsal Öğrenmelerine Etkileri, 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı,
2004, Malatya.
[31] İ. Bilgin, A. Karaduman, İlköğretim Online, 2005, 4(2), 32.
[32] V.Carlan, R. Rubin, B. Morgan, Cooperative Learning, Mathematical Problem Solving,
and Latinos, Paper Presented at The Annual Meeting of The American Educational
Research Association, San Diego, CA. 2004.
[33] M. Ünlü, İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi
“Permütasyon ve Olasılık” Konusunda Akademik Başarı ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi,
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2008.
[34] A. Ural, İşbirlikli Öğrenmenin Matematikteki Akademik Başarıya, Kalıcılığa, Matematik
Özyeterlik Algısına ve Matematiğe Karşı Tutuma Etkisi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi,
Ankara, 2007.
65
[35] K. Yıldırım, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006,7(2), 301.
[36] Ö. Torun, Çoklu Zeka Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim 7. Sınıf
Öğrencilerinin Matematik Dersi “Geometrik Cisimler” Konusundaki Başarı ve Kalıcılığa
Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2009.
[37] T. Andersen, Using Cooperative Learning in a Sixth Grade Math Classroom. Math in
The Middle Institute Partnership, Action Research Projects, Universty of Nebraska,
Lincoln, http://digitalcommons.unl.edu/mathmidactionresearch/12. 2009. Erişim Tarihi:
20.01.2011.
[38] K. M. Whicker, L. Bol, J. A. Nunnery, The Journal of Educational Research, 1997,
91(1), 42.
[39] L. Mercin, Milli Eğitim, 2009,181, 302.
[40] A. Ural, A. Umay, Z. Argün, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008, 35,
307

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com