You are here

KOSOVA’NIN AVRUPA BİRLİĞİ’NE ENTEGRASYON SÜRECİ VE BU SÜREÇTE KOSOVA TÜRKLERİ

Share
THE INTEGRATION PROCESS OF KOSOVO TO THE EUROPEAN UNION AND THE KOSOVO TURKS DURING THIS PROCESS
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
1-14

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Balkanların en genç ve yeni devleti olan Kosova, Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemde yaşanan büyük değişimin bir parçası olarak ortaya çıkmış bir devlettir. Bu devletin kurulduğu 17 Şubat 2008 sonrası, genel olarak diğer bütün eski Doğu Bloğu ülkeleri ve Yugoslavya’dan ortaya çıkan devletler gibi dış politikasının en önemli amacı, Avrupa kurumları ile entegrasyon sürecini başarı ile tamamlamaktır. Ancak bir yandan komşusu Sırbistan ile yaşadığı sorunlar ve diğer yandan ülke içinde azınlıklar, ekonomi, güvenlik, kamu yönetimi ve yargı gibi alanlarda yaşanan sıkıntılar, ülkenin AB ile entegrasyon sürecini akamete uğratmaktadır. Çalışmada, Kosova’nın AB ile olan entegrasyon süreci, bu süreçte geçirilen aşamalar ve gelinen nokta, ülkenin ikinci büyük azınlığı olan Kosova Türklerinin bu sürece olan tavrı ile beraber ele alınarak, analiz edilecektir.
Abstract (2. Language): 
As the youngest and newest state in the Balkans, Kosovo is a state that appeared as part of the large transformation that took place in the international political system after the Cold War. Subsequent to the creation of this state on 17 February 2008, in general its most important foreign policy objective, as with all of the other states emerging from former East Block countries and Yugoslavia, is to successfully complete the integration process with European institutions. However, existing problems with Yugoslavia on the one hand, and difficulties experienced in the areas of minorities in the country, the economy, security, public administration and judiciary on the other hand, are leading the country to failure in this integration process with the EU. In the study, the process of integration with the EU in Kosovo, and in the process passed the point reached in stages, which is the country's second largest minority in Kosovo Turks with this process by taking the attitude, will be analyzed.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Akgün ( 2012 ) Sibel,” Kosova’da Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Kapsamında
Bugünkü Durum”, Gazi Akademik Bakış, Cilt: 5, Sayı: 10, ss. 249- 268.
Arı Tayyar- Pirinççi Ferhat ( 2011 ),” Soğuk Savaş Sonrasında ABD’nin Balkanlar
Politikası”, Alternatif Politika, Cilt 3, Sayı: 1, Mayıs 2011,ss. 1- 30.
Dağdemir, Elif Uçkan ( 2004 ), “Batı Balkan Ülkeleri İle Türkiye’nin Avrupa
Birliği’ne Tam Üyelik Olasılıkları Üzerine Bir Değerlendirme”, Ankara
Üniversitesi SBF Dergisi, 59- 1, ss. 89- 117.
Erbaş Göknil ( 2005 ), “Avrupa Birliği’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
Oluşturma Sürecinde Batı Balkanlar”, Ankara, Ankara Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi.
Gökdağ A. Bilgehan ( 2007 ), “Kosova Türkleri”, Balkanlar El Kitabı, Cilt: II,
Der: Osman Karatay- Bilgehan A. Gökdağ, Çorum, KaraM- Vadi Yay., ss.
103- 134.
Hill Chiristopher and Smith Karen ( 2000 ), European Foreign Policy, Key
Documents, New yorkand London, Routledge.
Holland Martin ( 1992 ), European Community Integration, St Martin Press, New
York.
Kut Şule ( 1998 ), “Kosova: Milliyetçiliğin Kör Düğümü”, Foreign Policy, Güz,
Yıl: 1, Sayı: 3, ss. 53- 64.
Mandacı Nazif ( 2008 ), “Balkanlarda Bunalımlı Yıllar ve Türkiye: 1980- 2000”,
Der: Haydar Çakmak, Türk Dış Politikası 1919-2008, Ankara, Plati, ss. 821-
833 .
………………...( 2004 ), “The Turks of Kosovo and the Protection of Minority
Culture at the Local Level”, Perceptions, Cilt 9, No 2, 2004, ss. 59-74.
Recepoğlu Suroy Altay ( 2006 ), Kosova’da Türk Olmak, Siprint Basımevi,
Prizren.
Ortaylı, İlber ( 2011 ), “Prizren’de Yaşayan Osmanlı”, Milliyet,17 Nisan.
Soetndorp Ben ( 1999 ), Foreign Policy in the European Union, Longman, New
york.
Tsoukalis Loukas ( 1994 ), “The European Community and the Balkans”, The
Volatile Keg: Balkan Security After the Cold War, Ed: F. Stephen
Larrabe, The American University Press, Washington, ss.291- 231.
Türbedar Erhan ( 2000 ), “Tarihte Değişen Siyasi ve Sosyal Dengeler İçinde Kosova
Türkleri”, Balkan Türkleri- Balkanlarda Türk Varlığı, Der:Erhan
Türbedar, Ankara, Asam Yay.,ss. 61- 94.
Türkeş Mustafa ( 2008 ), “Türkiye’nin Balkan Politikasında Devamlılık ve
Değişim”, Avrasya Dosyası, Cilt 14, No 1,ss.253- 281.
Uzgel İlhan ( 2001 ), “Kosova Sorunu ve Türkiye”, Der: Baskın Oran, Türk Dış
Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar,
Cilt: 2,, ss.508 - 513.
İNTERNET KAYNAKLARI
-“Kosovo, The European Contribution”, http://europa.eu.int/comm/external_
relations/see/fry/kosova/index.htm, Erişim Tarihi: 24 Mart 2009
-“Kosova’nın AB Süreci için İlk Adım Atıldı”, http://www.euractiv.com.tr/
genisleme/article/kosovanin-ab-sureci-icin-ilk-adim-atildi-024848,
(30 Haziran 2012 ).
-http://www.kushtetutakosoves.info, Erişim Tarihi: 20 Şubat 2012
-http://www.osce.org, Erişim Tarihi: 26 Şubat 2012.
http://www.kushtetutakosoves.info/repository/docs/Constitution.of.the.Re....
Kosovo.pdf, Erişim Tarihi: 20 Ocak 2010.
-http://kosovaport.com/2011/fikrim-damka-kosovali-turklerin-haklari-acisi...
raporu%E2%80%99nda-eksikler-var/, Erişim Tarihi: 20 Eylül 2012.
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Ülkemize Sığınan Suriye Vatandaşlarının
Barındıkları Çadırkentler Hakkında İnceleme Raporu, 24. Dönem,
2. Yasama Yılı, 2012.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD Bilgi Notu,
1.11.2012.
Türkiye, (1 Ocak 2011–31 Ekim 2012).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com