You are here

AVTOMOBİl BAZARININ hEDONİK QİYMƏT METODU VASİTƏSİ İlƏ TƏhlİlİ

Share

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
185-194

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Tədqiqatınməqsədi – Azərbaycan avtomobil bazarlarında qiymətlərin formalaşmasına təsir edən avtomobillərin keyfiyyət göstəricilərinin əhəmiyyətinin təhlil olunmasıdır (“MersedesE-220”).Eyni zamanda bizmersedesmarkalı avtomobilin nümunəsində müəyyən etmək istəyirik ki, bu avtomobilin hansı xüsusiyyəti onun qiymətinin formalaşmasında daha çox rol oynayır. Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat işində XX əsrin əvvəllərində formalaşmış “hedonik” metoddan istifadə olunmuşdur.Bumetod ekonometrik yanaşma hesab edilsə də bəzi özəlliklərimövcuddur ki, bunlar haqqında işdə ətraflıməlumat veriləcək. Tədqiqatın nəticələri – əldə olunan nəticələrə görə, müəyyən edilmişdir ki, “Mersedes E-220” markalı avtomobilin alqı-satqısı zamanı bu avtomobilin qət etdiyi məsafə qiymətin formalaşmasında elə də əhəmiyyətli rol oynamamışdır. Dumana qarşı işıqlar və dəri örtüklü salon qiyməti artıran əhəmiyyətli faktorlar kimi qiymətləndirilmişdir və s. Tədqiqatın məhdudiyyətləri – tədqiqat işinin əsas məhdudiyyəti statistik göstəricilərlə əlaqəlidir. Belə ki, hedonik tədqiqatlarda istifadə olunan statistik göstəricilərin rəsmimənbələrdən toplanması mümkün deyil. Bu cür göstəricilər, adətən, tədqiqatçının özü tərəfindən müşahidələrdən toplanır. Lakin belə hallarda tədqiqatçılar zaman və resurs baxımından müəyyən məhdudiyyətlərlə üzləşirlər. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti – əldə olunmuş ekonometrik asılılığın köməyi ilə avtomobilin xarakteristik xü- susiyyətlərinin onun qiymətinin formalaşmasındakı marijinal paylarının müəyyən etmək mümkün olacaqdır. Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – tədqiqat işi başqa yerdə çap üçün təqdimedilməmişdir və bu iş bu sahədəAzərbaycanda aparılan ilk tədqiqat işidir.
Abstract (2. Language): 
Purpose – isto analyze the characteristics ofthe automobiles which influence to form the prices of automobiles(the case of Mercedes E-220). Moreover we want to define thatwhich ofthe characteristic oftheMercedesE-220 influencesthemore to the price than that others. Methodology – in thisresearch work the hedonic method have been used which was created in the beginning of XX century. This method is an econometric approach.But there are some peculiaritiesthat we will talk about them in the text. Findings – it wasfound out that, during the time whenMercedesE-220 was purchased and sold, the distance overcome by automobile hasn`t played an important role in forming ofthe prices. Fog lights and leather-covered seats were estimated as factor of increasing price. Research limitations – tеhe main limitation of the research work relates to the statistical data.Thus, it is not possible to collectstatistical data fromofficialsources which are used in hedonic research. These data are usually collected by researcher with sample observation.But in this case the researchersis encountering the certian limitation by stanpoint of the time and resource. Practical implications – defining the marginal price of characteristic of automobile will be possible with found econometric dependence. Originality – thisresearch work isn’t presented for publish to other journal and thisstudy is a first research work in this area inAzerbaijan.

Keywords (Original Language):

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

1. Ercan Baldemir, C.Yenal Kesbiç, Mustafa Inci. (2007). “Emlak piyasasinda
hedonik talep parametlerinin tahminlenmesi (Muğla örneği)” 8-ci Türkiye
Ekonometri ve İstatistik kongresi 24-25mayıs – İnönü Üniversitesi, Malatya.
2. Timothy J. Bartik. (1987). “The estimation of demand parametersin hedonic
price models” The Journal of Political Economy, Vol. 95, No.1., pp. 81-
88.http://agecon2.tamu.edu/people/faculty/capps-oral/agec%20635/Readings/Th...
c%20Price%20Models.pdf
3. A.T.Court. “Hedonic price indexes with automotive examples”
http://www.econ.wayne.edu/agoodman/research/PUBS/Court_Hedonic.pdf
4. Shanaka Herath, GuntherMaier. “The hedonic pricemethod in real estate and
housingmarketresearch: a reviewofthe literature”,Research institute forspatial and real estate economics Vienna University of Economics andBusiness,
Austria , http://epub.wu.ac.at/588/1/sre-disc-2010_03.pdf
5. David R.,Anderson, DennisJ. Sweeney, ThomasA. Williams. “Statisticsfor
business and economics” – 1054p. (http://www.thomsonrights.com.)
6. Heinz Kohler. “Statisticsfor business and economics” , 1226p.
7. Y.Həsənli,R.Həsənov.(2002). “İqtisadi tədqiqatlarda riyazi üsullarin tətbiqi”
Bakı, 301s.
8. Tinbergen J. (1956). “On the theory of income distribution”

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com