You are here

AİLE BİRLİĞİNİ OLUŞTURAN FAKTÖRLER ve İŞLEVLERİ

Share
The Factors and Processes by the Create Family Unity
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
289-298

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Son yıllarda yerine getirmesi gereken işlevlerden hareketle üzerinde araştırmalar yapılan aile kurumu, toplumsal yapının en önemli öğesi olma özelliğini korumaktadır. Çalışmanın yapılmasındaki amaç, ailenin birey sayısının onun işlevselliğini daha da artıracağı, işlevlerden bağımsız sadece anne-baba-çocuk birlikteliğinin sağlıklı bir aile için yeterli olmadığının göstermektir. Yapısal ve İşlevsel Yaklaşımın varsayımlarından hareketle yapılan bu çalışmada ailenin işlevlerini belirlemek amacıyla geliştirilen Aile Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte yer verilen işlevlerin ailedeki birey sayısına göre nasıl bir farklılık gösterdiğinin belirlenmesinin yanı sıra işlevlerin birbirleri ile olan ilişkisi de çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmada iki ana varsayım esas alınmıştır. Birinci varsayım ailedeki birey sayısının artmasının işlevlerin yerine getirilmesini olumsuz etkilediğidir. İkinci varsayım ise işlevlerin birbiri ile ilişkili olduğu ve bir işlevin yerine getirilmesinde karşılaşılan güçlüğün diğer işlevi de olumsuz etkilediğidir. 67 aile üzerinde yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmaya ait verilerin istatistik değerlendirmesi sonucu varsayımlarımız doğrulanmış, ailedeki birey sayısının işlevlerin yerine getirilmesine etki ettiği belirlenmiştir Birey sayısının artışına bağlı olarak aksayan işlevlerin başında Davranış Kontrolü ve İletişim İşlevleri gelmektedir. İşlevlerin de birbirleri ile ilişki içinde olduğu, hiçbir işlevin bir diğer işlevden bağımsız olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Davranış Kontrolü İşlevi ile Rollerin Yerine Getirilmesi İşlevi arasında pozitif bir korelasyon bulunduğu, birinin artışı ile diğerinin de arttığı belirlenmiştir.
Abstract (2. Language): 
The entity of family which has been studied in the last years acting from the point of view of its functions which it is supposed to fulfill keeps being the most important element of the social structure. Therefore, a Family Evaluation Scale, developed to determine the functions of the family has been used in this study which is conducted considering the structural and functional Approach’s assumptions. The study determines how the functions covered in the scale vary by the number of family members, and the relationship between each function as well. As a result of the study, it is concluded that the number of the family members effects upon the fulfillment of the functions, and that the functions are in relation with each other, and it is found out that no function is independent from the other

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. BULUT, I. Aile Değerlendirme Ölçeği El Kitabı, Ankara:1990, Özgüzeliş
Matbaası
2. ÇİFTÇİ, Orhan. “Çocuğun Sosyalleşmesinde Ailenin Rolü”, Ankara: 1991,T.C.
Başbakanlık Aile ve Toplum Dergisi, sayı:2
3. DOĞAN, H. Zafer, “Aile Yapısının Durumsal Çözümlemesi”, Ankara:1981, T.C.
Başbakanlık Aile Toplum Dergisi, sayı.1
4. ESHLEMAN, J.R., Perspectives in Marriage and the Family, Allyn and Bacon
Inc., 1969:Boston
5. GEÇTAN, E. Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar, Ankara: 1982, Maya
Matbaacılık,12. Basım.
6. GÖKÇE, B. Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Ankara: 1996,
Savaş Yay.
7. KOŞAR, N. Sosyal Hizmetlerde Aile ve Çocuk Refahı Alanı, Ankara: 1989,
Yargıçıoğlu Matbaası
8. KÜÇÜKKURT, M. "Ailenin Psikolojik Fonksiyonları", Türkiye Aile Yıllığı,
Ankara:1990, T.C. Başbakanlık Aile Kur. Bşk. Yayınları.
9. TANELİ, S. “Aile Tedavisinde Sorunlar”, Grup Psikoterapileri Kongre ve
Sempozyum Bildirileri, Ankara: 1988, Aşama Matbaacılık.
10. TOLAN, Barlas. "Geleneksel Aileden Çağdaş Aile Yapısına Doğru", Ankara:
1990, Aile Yazıları 2, Başbakanlık Aile Arş. Kur. Bşk. Yayınları.
11. ÖZŞENOL, Fuat vd., “Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Aile İşlevlerinin
Değerlendirilmesi”, Ankara:2003,Gülhane Tıp Dergisi 45 (2)
12. ŞENTÜRK, Ünal. “Aile Kurumuna Yönelik Güncel Riskler”, Ankara:2008, Aile
Toplum Dergisi, sayı:14
13. YILDIRIM, Egün. “Bir Modernite Rüyası: Ailenin Sonu mu?”, Ankara: 2005,T.C.
Başbakanlık, Aile ve Toplum Dergisi, sayı:8

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com