You are here

İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA SEVİYELERİ İLE TÜRKÇE, MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER VE FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDEKİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Share
DETERMINING AMONG TO CORRELATION OF 4TH GRADE STUDENTS’ SUCCESS IN TURKISH, MATHS, SOCIAL SECIENCES AND SCIENCE AND TECHNOLOGY LESSONS OF READING COMPREHENSION LEVELS
Author Name

Journal Name:

Publication Year:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
9-14

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlamaları ile Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji dersindeki başarıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma Hatay ili Antakya ilçesindeki Vali Teoman ve Nami Veyisoğlu ilköğretim okulu 4. sınıf öğrencilerinden tesadüfü örnekleme yoluyla seçilen 200 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Öğrencilere ilköğretim 4. sınıf Türkçe ders kitabından seçilen hikâye türü bir metin okutulmuş, ardından 6 adet okuduğunu anlama sorusu sorulmuştur. Öğrencilerin okuduğunu anlama sorularına verdikleri cevaplar 3’lü likert tipi puanlama anahtarına göre hesaplanmıştır. Öğrencilerin okuduğunu anlama puan ortalamaları ile Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji dersindeki başarıları karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin okuduğunu anlama başarıları ile Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji dersindeki başarıları arasında istatistiksel olarak bir korelasyon olduğunu görülmüştür.
Abstract (2. Language): 
In this study the relation between reading comprehension of 4th class students and their success in Turkish, Maths, Social Sciences and Science and Technology lessons has been researched. The study has been carried on 200 4th class students selected randomly in Vali Teoman and Nami Veyisoğlu Primary School in Antakya, Hatay. The students have been made to read a story from Turkish lesson book then, 6 reading comprehension questions have been asked them. Students’ answers given reading comprehension questions have been calculated according to 3-grade likert scoring key. Students reading comprehension means and their success in Turkish, Maths, Social Sciences and Science and Technology lessons have been compared. At the end of the study, it has been found that there is a correlation between the success of students reading comprehension of 4th class students and their success in Turkish, Maths, Social Sciences and Science and Technology lessons.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

AKYOL, H. (2008). Yeni Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
AKAY, A. A. (2004). İlköğretim 2. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Matematik
Problemlerini Çözme Başarılarına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi,
İstanbul.
BİNBAŞIOĞLU, C. (1987). Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi.
BLOOM, B. S. (1979). İnsan Nitelikleri Ve Okulda Öğrenme. (Çev. D. Ali Özçelik), Ankara: Milli Eğitim
Basımevi.
DANIELSSON, K. (2001). “Beginning Readers Sesitivity To Different Linguistic Levels: An Error And Correction
Analsis At The Lexical, Syntactic And Semantic Levels”, Reading and Writting: An Interdisciplinary
Journal, 14, 395-421.
DÖKMEN, Ü. (1994). Okuma Becerisi İlgisi Ve Alışkanlığı Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma. Ankara: MEB
Yayınevi.
EGELİOĞLU, F. V. (1989). “Okuduğunu Anlama Düzeyi Ve Öğrenme İçin Harcanan Zamanın Bilişsel Öğrenme
Düzeyine Etkisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
GÖĞÜŞ, B. (1983). “Okumayı Biliyor muyuz?” Öğretmen Dünyası Dergisi, 44, 7-9.
GÜNEŞ, F. (2000). Okuma-Yazma Öğretimi Ve Beyin Teknolojisi. Ankara: Ocak Yayıncılık.
GÜNEŞ, F. (2009). Hızlı Okuma Ve Anlamı Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.
KARASAR, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
KAVCAR, C., OĞUZKAN, F. ve SEVER, S. (1995). Türkçe Öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
OBALI, B. (2009). Öğrencilerin Fen Ve Teknoloji Akademik Başarısıyla Türkçede Okuduğunu Anlama Ve
Matematik Başarıları Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Yüksek Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
OLUK, S. ve BAŞÖNCÜL, N. (2009). “İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Üstbiliş Okuma Stratejilerini Kullanma
Düzeyleri İle Fen-Teknoloji Ve Türkçe Ders Başarıları Üzerine Etkisi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17,
183-194.
SALINGER, T. (2003). “Helping Older Struggling Readers”, Preventing School Failure, 47, 79-85.
SALLABAŞ, M. E. (2008). “İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları Ve Okuduğunu Anlama
Becerileri Arasındaki İlişki”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 141-155.
SAMUELS, S. J. (1979). "The Method Of Repeated Readings”, The Reading Teacher, 32, 403-408.
SERTSÖZ, T. (2003). İlköğretim Okullarının 6. Sınıflarında Okuduğunu Anlama Davranışının
Kazandırılmasının Matematik Başarısına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com