You are here

TAHİR DAĞLARI - GÜZELDERE VADİSİ FLORASI’NIN (AĞRI) DOĞU ANADOLU’DA YAPILMIŞ FLORİSTİK ARAŞTIRMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI

Share
FLORA OF GÜZELDERE VALLEY-TAHIR MONTAINS (AĞRI) AND COMPARISON WITH STUDIES MADE IN THE EAST ANATOLIA
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
25-35

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, Doğu Anadolu Ağrı ili’nin 70 km batısında, doğu-batı istikametinde uzanan Güzeldere vadisi ve kuzeyinde yer alan Tahir dağlarının florası tespit edilmiş ve Doğu Anadolu florası ile karşılılaştırılmıştır. Çalışmada 78 familya ve 316 cinse ait 618 tür, 105 alt tür ve 35 varyete tespit edilmiştir. Bitkilerin fitocoğrafik bölgelere dağılımı; İran-Turan % 35, Avrupa-Sibirya % 14 ve Akdeniz % 2 dır. Endemik türlerin sayısı 62 olup, toplam floranın % 9’unu oluşturmakta ve Doğu Anadolu florası ile oldukça benzerlik göstermektedir.
Abstract (2. Language): 
In this study is reseached flora of the Güzeldere valley and Tahir Mountains, located east-west direction 70 km in the west of Ağrı province in the Eastern Anatolia and the data observed have been compared with the other studies made in this region. In the study it was determined 35 varietes, 105 subspecies and 618 species belonging to 316 genera and 78 families. In the phytogeogrophical distribution of plants is as follows: Iran-Turanien 35 %, Euro-Siberian 14 % and Mediterranean 2 %. The number of endemic species is 62, and endemism rate is 9 % of the total flora, and it is very resemble to flora of the Eastern Anatolia.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Akman, Y., Ketenoğlu, O. (1987). Vejetasyon Ekolojisi, Ankara Üniv., Fen Fak. Ya.
N: 146, 45.
Aksoy, A. (1981). Tortum Çevresinin Bitki Sosyolojisi ve Bitki Ekolojisi Yönünden
Araştırılması, Atatürk Üniv. Kütüphanesi, 581, 52, A. 47, 102, Erzurum.
Aksoy, A. (1982). Erzurum Ovasındaki Buğday ve Çavdar Tarlalarında Bulunan
Yabancı Otların Fitososyolojik Durumları, Atatürk Üniv., Fen Fak.,Der., 1,
231-240.
Altan, Y. (1985). Malatya-Pütürge Florası, Fırat Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji
Bölümü, Doktora tezi, Elazığ.
Altan, Y., Gucin, F., Babaç, T. (1986). Gülveren Köyü (Erzurum-Şenkaya) Florasına
Ait Gözlemler, E.Ü. Jurnal of Science Faculty Series 9, Supp 1., Vol. 8.
Andinç, C. (1980). Erzurum Yöresi ile Pasinler ve Çat İlçeleri Doğal Çayır ve Mera
Vejetasyonlarında Ortam Faktörleri için Ekolojik İndikatör Bitki Gruplarının
Tespiti. Doçentlik tezi, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri
Bölümü, 363-385
Ardos, M. (1984). Türkiye Ovaları Jeomorfolojisi, İst.Üniv.Yayın. 132, İstanbul.
Balfort, T.A.G. (1883). Presindent's Adres: Obitvary notice On Karl Heinrich Emil
Koch,
Behçet, L. (1988). Dumlu Dağı Florası Üzerine Bir Ön Çalışma, Journal of Faculty
of Science Ege University Series B, Vol. 10. No. 2. Year.
Behçet, L. (1990). Süphan Dağı (Bitlis) Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Bir
Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniv. Yayınları. C. 1., S. 1, Van.
Behçet, L., Tatlı, A. (1989). Dumlu Dağları (Erzurum) Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik
Bir Araştırma, Doğa Bilim Dergisi, 13 (5),3, 389-416.
Davis, P. H. (1965-1988) Flora of Turkey and the East Aegean Island. Volul., 1-10,
Ünversity Perrs, Edinburg, England.
Davis, P. H. (1971). Distribution Panterns in Anatolia with particuler referance to
endemism, in P. H. Davis, P.C. Harper and 1.C. Hedge, Plant life of Southwest
Asia, P. 16, Edinburgh.
Ekim, T., Düzenli, A. (1982). İncebel Dağları (Kayseri-Sivas) Florası, TÜBİTAK,
TBAG-419 no’lu proje, Ankara.
Emberger, L. (1954). Project d!un classification biogéographi gues des climats,
Colloques du Monde, Paris.
Engin, A. (1982). Bingöl Dağı Bitkilerinin Floristik Yönden Araştırılması, 19
Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fak., Doçentlik tezi.
Gümüş, İ. (1991). Ağrı Eleşkirt Ovasının buğday tarlalarındaki yabancı otların fitososyoloji
ve peryodisiteleri üzerine bir araştırma, Doğa Türk Tarım ve Ormancılık
Dergisi, 15, 885-898.
Gümüş, İ. (l992) Çakmak Dağları (Ağrı) Florasına Giriş, Doğa Türk Botanik, 16,
54-70.
Gümüş, İ. (1992). Tahir Dağları ve Güzeldere Havzası (Ağrı) Step Vejetasyonunun
Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması, Doğa, Tr., J., of Botany, 16,
153-175.
Gümüş, İ. (1993). Tahir Dağları (Ağrı) Florasına Katkılar, S. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi,
Fen Dergisi, Sayı; 11, 85, 96., Konya.
Güneş, O. (1982). Aladağ (Kars) Florası, TÜBİTAK, TBAG, 421 no’lu proje, Ankara.
Kaya, Y. (1996). Tercan Çevresi ile Şengül (Erzincan) ve Bağırbaba (Tunceli)
Dağlarının Florası, Doğa Türk Botanik Dergisi, 20, 1, 75-98.
Kaya, Y., Gümüş, İ. (1990). Ağrı dağı ve Çevresi Florasına katkılar, X.Biyoloji Kongresi,
18-20 Temmuz, Erzurum, 101-110.
Koch, T.H. (1879). Den Freunden, Berlin.
Koch, C. (1843). Catalogus Plantarum quans in ininare per Caucasum, Georgiam
Armenaampueannis, 1836-1837, Collegit.
Ocakverdi, H. (1986). Akkaya, Arpaçay, Melikköy ve Değirmenköprü Köy Yaylaları
(Kars) ile Sovyet Sınırı Arasında Kalan Bölgenin Florası, Doğa TU Biol.
Derg., Cilt 10, Sayı: 3, 412-437.
Ocakverdi, H. (1987). Çıldır Gölü (Kars) Çevresi Florası, Selçuk Üniv. Eğitim Fak.
Derg. 1., 129-157, Konya.
Özçelik, H. (1987). Erek Dağı (Van) Vejetasyonu Üzerinde Fiteokolojik Araştırmalar.
Çevre, Başbakanlık, Çevre Gen. Müd., 4, 3-15.
Raunkier, C. (1934). The life forms of plants and statistical plant geography. Oxford.
Rechinger, H.K. (1965-1977). Flora Iranica, Akamesche Druck Verlangsansta
Graz-Austria.
Tatlı, A., Gümüş, İ., Zafertel, A. (2000). A New Syntaxon In East Anatolia (Turkey),
Plant Life in South-West and Central Asia, Proceedings of the V th
Internatinal symposium, 18-22 May. 1998, Tashkent, Uzbekistan., 173-
179.
Tatlı, A. (1982). Nemrut Dağının Bitki Sosyolojisi ve Ekolojisi Yönünden Araştırılması,
Atatürk Üniversitesi. Fen-Edebiyat. Fak. Der., 1, 537-549.
Tatlı, A. (1984). Gavur dağları, Çoruh Nehri ile Serçeme Vadisi Vejetasyonunun
Bitki Sosyolojisi ve Ekolojisi Yönünden Araştırılması, Atatürk Üniv.Fen
Edeb. Fak. Der.1,(4), 60-73.
Tatlı, A. (1987). Allahüekber Dağlarının Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması,
Doğa Tu Botanik D.C. 11, 1, 169-194.
Tatlı, A. (1987). A9 (Erzurum, Kars) için yeni floristik kayıtlar. Doğa Bilim Dergisi,
Seri A2, 9 (2), 435-438.
Tatlı. A., Altan, Y. (1989). Iğdır Ovası Florasına Katkılar, Doğa TU. Botanik. C.D.
13, S.1
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Toprak Su Genel Müdürlüğü, Ağrı İli Toprak
Kaynağı, Envanter raporu, Genel Müdürlük Yayın., 289, Ankara, 1975.
Thornthwaite, G.W. (1948). An Approach Toward A Rational Classification of Climate.
Geogr. Rev., 38: p., S. 55-94.
Tournefort, I.P. (1717). Relation D'un voyage du lavant, fait par I'ordre du roi.2.
vol., Paris.
Tutin, T.G., Heywood, V.H. et al., (1964-1980), Flora Europaea Vol. 1-5 Univ.
Pres. Cambridge.
Tuwnsend, C.C. (l966-1974). Flora of Iraq, Vol. 1-9, Ministry of Agriculture Republic
of Iraq, Baghdad.
Yıldırımlı, Ş. (1982). Munzur Dağları (Tunceli-Erzincan) Florası Üzerine Bir
Araştırma TBAG-415 nolu proje, Ankara.
Yurdakulol, E., Altan, Y. (1984). Contribution to the Flora Hazar Mountains
(Elazığ), De la Faculté des scıences de l’universıté D’Ankara, Serie C,
Tome: 2. Ankara.
Zorlu, İ.E., Yurdagül, M. (1976). Ağrı-Eleşkirt Ovası Hidrolojik Etüt Planı, Toprak
Su Genel Müdürlüğü, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com