You are here

Damsa Baraj Gölü (Ürgüp) Suyunun Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin Araştırılması

Share
Investigation of Damsa Dam Lake’s Water Physico-Chemical Parameters

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
385-302

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışma Kasım 2008-Ekim 2009 tarihleri arasında Ürgüp ilçesi Mustafapaşa Kasabasında bulunan Damsa Baraj Gölü’nde yapılmıştır. Çalışma süresince aylık periyotlarla bir istasyondan alınan yüzey su örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. Baraj gölünün yüzey sularında ortalama sıcaklık 14,3 ºC, pH: 8,15, Çözünmüş oksijen: 6,7 mg/L, Elektriksel İletkenlik: 443 µmhos/cm, Bikarbonat: 3,85 mg/L, Sertlik: 25ºF’dır. Katyon sıralaması Mg +2 > Ca +2 > Na + > NH4 + > Fe +2 > K + , anyon sıralaması ise NO3 -> SO4 = > Cl -> NO2 -şeklinde bulunmuştur. Elde edilen fiziko-kimyasal verilerin değerlendirilmesi sonucu Damsa Baraj Gölü suyu Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine (SKKY) göre; sıcaklık, pH, elektriksel iletkenlik, sodyum, magnezyum, kalsiyum, potasyum, demir, sülfat, klor, fosfor ve nitrat bakımından 1. sınıf, çözünmüş oksijen ve amonyum bakımından 2. sınıf, nitrit bakımından 3. sınıf, toplam sertlik bakımından da “orta sert” sular olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre; Damsa Baraj Gölü suyunun su kalitesi değerlendirilmesi sonucunda önemli bir kirlilik probleminin bulunmadığı ve balıkçılık için uygun olduğu görülmüştür.
Abstract (2. Language): 
This study was carried out in Damsa reservoir located in Mustafapaşa town of Ürgüp province between November-2008 and October-2009 . There were surface water samples taken on monthly basis from a fixed station and some of their physico-chemical properties were investigated .The data obtained for the surface waters were, average temperature: 14.3 ºC, pH: 8.15, dissolved oxygen: 6.7 mg/L, electrical conductivity: 443 µmhos/cm, bicarbonate: 3.85 mg/L, hardness: 25ºF. The amounts of cations and the anions followed the order of Mg +2 > Ca +2 > Na + > NH4 + > Fe +2 > K + and NO3 -> SO4 = > Cl -> NO2 -respectively . As a result of the evaluation of the respective data the Damsa reservoir was found to be 1st class as regard to the temper ature , pH , electrical conductivity , dissolved calcium , potassium , iron , sulfate , chloride , phosphate and nitrate ions , 2nd class as regard to dissolved oxygen and ammonia , 3rd class as regards to nitrite and “medium hard” as regard to water hardness according Water Pollution Control Regulations(WPCR) . These data show that the Damsa reservoir is not being threatened by an important water pollution problem and is suitable for fishing .

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Alaş, A. (1998). Kayaboğazı Baraj Gölü' nde Yaşayan Leuciscus cephalus (L., 1758) ve
Tinca tinca (L., 1758)'nın Biyo-Ekolojileri Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi,
Gazi Üniv. Fen Bil. Ens., Ankara. 152 s.
Anonim, (1992). Türkiye’deki Barajlar ve Hidroelektrik Santralleri. DSİ, Ankara.
Anonim, (2004 a). II. Tarım Şurası, Hayvan, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Sağlığı
Komisyon Raporu, Ankara, 82 s.
Anonim, (2004 b). Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. 31 Aralık 2004 Tarih ve 25687
Sayılı Resmi Gazete, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.
Atıcı, T. ve Obalı, O. (1999). Susuz Göleti (Ankara) Algleri ve Su Kalite
Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 19, 3: 99-104.
Baltacı, F. (2000). Su Analiz Metotları. DSİ İçme suyu ve Kanalizasyon Dairesi
Başkanlığı, Ankara. 335 s.
Boyd, C. E. and Lichtkoppler, F. (1980). Water Quality Managment in Pond Fish
Culture. Department of Fisheries and Allied Aquacultures. Auburn University.
Alabama.
Cirik, S. ve Cirik, Ş. (1995). Limnoloji (Ders Kitabı), Ege Üniv. Su Ür. Fak. Yayınları,
No:21, İzmir, 166 s.
Çelikkale M. S. (1994). İç su Balıkları ve Yetiştiriciliği. Cilt 1, K. T. Ü. Sürmene Deniz
Bil. Fak. Yayınları, Trabzon, 460 s.
Dirican, S. (2008). Kılıçkaya Baraj Gölü (Sivas)’nün Su Kalitesinin Değerlendirilmesi.
Hr. Ü. Z. F. Dergisi, 12(4): 25-31.
Ekmekçi, (Atalay) F.G. (1989). Sarıyar Baraj Gölü'ndeki Ekonomik Öneme Sahip Balık
Stoklarının İncelenmesi. Doktora Tezi, H.Ü. Fen Bil. Enst. Ankara. 225 s
Giritlioğlu, T. (1975). İçme Suyu Kimyasal Analiz Metodları, İller Bankası Yayını, No:
18, Ankara, 343 s.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 2 (2010) 285-302 302
Goldman, R. C. and Horne, J. A. (1983). Limnology. Mc. Graw-Hill. İnc. USA.
Kayhan, F. E. (2004). İstanbul Ömerli Baraj Gölü Doğal Su Kalitesinin Fiziksel ve
Kimyasal Parametrelerinin İncelenmesi ve Biyoverimliliğe Etkisi. Kırsal Çevre
Yıllığı. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Dergisi Yayını. Ankara.
110-121.
Kırankaya, Ş. G. ve Ekmekçi, G. (2005). Gelingüllü Baraj Gölü’nde Su Kalitesinin
Balık Yaşamı Açısından Değerlendirilmesi. Türk Sucul Yaşam Dergisi. 3, 4:
333-340.
Kuru, M. (1982). Tatlı su Balıkçılık Biyolojisi. H.Ü. Fen. Fak. Biyoloji Böl. Ankara,
Mert, R. (2002). Apa Baraj Gölü (Çumra - Konya)’ nde Yaşayan Cyprinus carpio (L.,
1758) ve Leuciscus cephalus (L., 1758)’ un Bazı Biyo-Ekolojik Özellikleri
Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
Özdemir, N., Yılmaz, F. ve Yorulmaz, B. (2007). Dalaman Çayı üzerindeki Bereket
Hidro-Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazı Fiziko-Kimyasal
Parametrelerinin ve Balık Faunasının Araştırılması. Ekoloji, 16, 62: 30-36.
Tanyolaç, J. (2004). Limnoloji (Tatlı su Bilimi). Hatipoğlu Basım ve Yayım San. Tic. 4.
Baskı, Ankara, 237 s.
Taş, B. (2006). Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin İncelenmesi. Ekoloji, 15,
61: 6-15.
Yılmaz, F. (1997). Porsuk Baraj Gölü’nde Yaşayan Cyprinus carpio (L. 1758) ve Tinca
tinca (L., 1758)’nın Biyo-Ekolojileri Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Gazi
Üni. Fen Bil. Ens., Ankara .
Yılmaz, M., Gül, A. ve Solak, K. (1995). Kapulukaya Baraj Gölü (Kırıkkale)’nün
Fiziksel, Kimyasal Özellikleri ve Balıkçılık açısından Değerlendirilmesi, Gazi Ü.
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, No:1, 136-152.
Yılmaz, F. (2004). Mumcular Barajı (Muğla-Bodrum)’nın Fiziko-Kimyasal Özellikleri.
Ekoloji, 13, 50: 10-17.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com