You are here

İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlara İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması

Share

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
89-102

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim sınıf ve branş öğretmenlerinin sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarının görülme sıklığına ilişkin görüşlerini ve bu görüşlerin cinsiyet, yaş ve mezun olunan okul türü değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu araştırmanın çalışma grubunu, Mersin İl Merkezi’nde bulunan 15 farklı ilköğretim okulundan toplam 499 ilköğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğretmenlere, araştırmacılar tarafından geliştirilen “İlköğretim Okulu İstenmeyen Öğrenci Davranışları Anketi” ve “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. İlköğretim okullarında çalışan sınıf ve branş öğretmenlerinin görüşlerinin cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için t testi, yaş ve mezun olunan okul türü değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için ise Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Bulgular; ilköğretim sınıf ve branş öğretmenlerinin sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarının görülme sıklığına ilişkin görüşlerinin cinsiyet, yaş, mezun olunan okul türü değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde farklılaşma olduğunu göstermektedir.
Abstract (2. Language): 
A comparison of teacher views on primary school students’ classroom misbehaviors. This study investigated the teachers’ views on the frequencies of primary school students’ classroom misbehaviors. In order to compare teachers’ views following variables were considered: Teacher's gender, age, pre-service education type. 499 teachers from 15 different primary schools located in the central district of Mersin participated to the present study. “Primary School Student Misbehaviors Questionnaire” developed by the researchers was administered to the teachers. In order to compare teachers’ views in terms of their gender t-test, and to compare teachers’ views in terms of their age, and type of the pre-service education one-way ANOVA statistical analyses were used. Significant differences were found among teachers’ views on primary school students’ classroom misbehaviors according to their gender, age, and type of the preservice education.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Altınel, Z. (2006). Öğretmenlerin ve Öğrencilerin Bakış Açılarından, İngilizce Yabancı Dil Sınıflarında
Öğrenci İstenmeyen Davranışları. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Adana.
Atcı, A. (2004). İlköğretim 1. Kademe Öğretmenlerinin Sınıf İçi Problem Davranışlara Yönelik
Müdahalelerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Adana.
Atıcı, M. ve Merry, R. (2001). Misbehaviour in British and Turkish classrooms. Pastoral Care in
Education, 19 (2), 32-39.
Aydın, A. (1998). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Balcı, F. A., Çapri, B., Çelikkaleli, Ö. ve Büte, M. (2006). Günümüz toplumunu değişimi ve okullardaki
disiplin problemine yansımaları. MEÜ BAP Projesi Raporu (BAP-EF EB (AB) 2005–2).
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review,
84, 191-215.
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social theory. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice Hall.
Bandura, A. (1995). Self-efficacy in changing societies. New York: Cambridge University Press.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman.
Baysal, N. (2009). İlköğretim II. Kademede Görevli Öğretmenlerin Sınıfta Karşılaştıkları Disiplin
Sorunlarına, Bunların Nedenlerine ve Çözüm Yollarına İlişkin Görüşleri (Diyarbakır ili Örneği.
Yüksek Lisans Tezi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
Brouwers, A. ve Tomic, W. (2000). A longitudinal study of teacher burnout and perceived self-efficacy in
classroom management. Teaching and Teacher Education 16, 239–253.
Charles, C. M. ve Senter, G. W. (2005). Elementary classroom management (4th ed.). New York: Pearson
Education.
Çetin, Y. (2002). İlköğretim Birinci Aşama Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta Gözlemledikleri Disiplin
Problemleri. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Ding, M., Li, Y., Li, X. ve Kulm, G. (2007). Chinese teachers' perceptions of students’ classroom
misbehaviour. Educational Psychology, 28, 3: 305-324.
Emmer, E. T. ve Stough, L. M. (2001). Classroom management: A critical part of educational psychology,
with implications for teacher education. Educational Psychologist, 36, 103–112.
Erkuş, A. (2005). Bilimsel araştırma sarmalı. Ankara: Seçkin yayıncılık.Erol, Z. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Uygulamalarına ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans
Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
Geiger, B. (2000). Discipline in K through 8th grade classrooms. Education, 121 (2), 383-394.
Gökduman, G. (2007). Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Resmi İlköğretim Okulları
ve Özel İlköğretim Okullarında Mukayeseli İncelenmesi (Kayseri İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi.
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
Ho, C. ve Leung, J. (2002). Disruptive classroom behaviors of secondary and primary school students.
Educational Research Journal, 17, 219-233.
Houghton, S., Wheldall, K. ve Merrett, F. (1988). Classroom behavior problems which secondary school
teachers say they find most troublesome. British Educational Research Journal, 14, 297–312.
Infantino, Josephine ve Little, Emma. (2005). Students’ perceptions of classroom behaviour problems and
the efectiveness of different disciplinary methods. Educational Psychology, 25 (5), 491–508.
Jones, K., Charlton, T. ve Wilkin, J. (1995). Classroom behaviours which first and middle school teachers
in St Helena find troublesome. Educational Studies, 21, 139–153.
Kahraman, C. (2006). Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Önlenmesi ve Giderilmesine İlişkin
Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Edirne İli Merkez, Uzunköprü ve Havsa İlçeleri Örneği. Yüksek
Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Kan, A. ve Çapri, B. (2008). Öğretmenlerin kişilerarası öz-yeterlik inançlarının cinsiyet, yaş, mezun
olunan okul ve medeni durum açısından incelenmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 7 (14), 178-198.
Keskin, M. A. (2002). Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları İstenmeyen Örgenci Davranışları ve
Kullandıkları Baş Etme Yolları. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara.
Kocabey, A. (2008). 2005 İlköğretim Programının Uygulanması Sırasında Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta
Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Adana.
Korkmaz, F., Korkmaz, N. H. ve Özkaya, G. (2007). Beden eğitimi öğretmenlerinin öğrenme ortamını
bozan davranışlara karşı geliştirdikleri davranış stratejileri (Bursa İli Örneği). Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, XX (1), 67-87.
Korkmaz, N. H., Korkmaz, F. ve Özkaya, G. (2009). İlköğretim okullarındaki beden eğitimi
öğretmenlerinin istenmeyen davranışlarla baş etme stratejilerinin incelenmesi (Bursa İli Örneği).
İlköğretim Online, 8 (1), 119-128.
Leung, J. ve Ho, C. (2001). Disruptive behavior perceived by Hong Kong primary school teachers.
Educational Research Journal, 16, 223–237.
Little, E. (2005). Secondary school teachers’ perceptions of students’ problem behaviours. Educational
Psychology, 25, 369–377.
Merrett, F.E. ve Wheldall, K. (1984). Classroom behavior problems which junior school teachers find most
troublesome. Educational Studies, 10, 87–92.
Mursal, E. (2005). İlköğretim 1. Kademe 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçerisinde İstenmeyen Davranışlar
Göstermesine Neden Olan Öğretmen Davranışlarına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Yüksek
Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Özbebit, G. (2007). İngilizce Öğretmenlerinin Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları,
Kullandıkları Sınıf Yönetim Teknikleri ve Kullanım Sıklıkları (Kayseri İli Örneği). Yüksek Lisans
Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
Sadık, F. ve Doğanay, A. (2007). Sınıf içi istenmeyen davranışlarla ilgili öğretmen, öğrenci ve veli
görüşlerinin karşılaştırılması. ÇÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1), 539-560.
Snell, J. L., MacKenzie, E. P. ve Frey, K. S. (2002). Bullying prevention in elementary schools: The
importance of adult leadership, peer group support, and student social-emoptional skills. In M.R.
Shirm, H.M. Walker ve G. Stoner (Eds.), Interventions for academic and behavior problems II:
Preventive and remedial approaches (pp. 351-372). Bethesda, MD: NASP.
Stephenson, J., Linfoot, K. ve Martin, A. (2000). Behaviours of concern to teachers in the early years of
school. International Journal of Disability, Development and Education, 47, 225–235.
Şahin, O. (2005). İlköğretim I. Kademe 5. Sınıf Öğrencilerinin Gösterdikleri İstenmeyen Davranışların
Görülme Derecesi ve Bu Davranışlara İlişkin Öğretmenlerin Kullandıkları Çözüm Stratejileri. Yüksek
Lisans Tezi. Abant izzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Tulley, Michael ve Chiu, Lian Hwang. (1995). Student teachers and classroom discipline. The Journal of
Educational Research, 88 (3), 164-171.Türnüklü, A. ve Yıldız, V. (2002). Öğretmenlerin öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla başa çıkma
stratejileri (I). Çağdaş Eğitim, 284, 22-27.
Watkins, C, Mauthner, M., Hewitt, R., Epstein, D. ve Leonard, D. (2007). School violence, school
differences and school discourses. British Educational Research Journal,, 33 (1), 61-74.
Wheldall, K. ve Beaman, R. (1994). An evaluation of the WINS (Working Ideas for Need Satisfaction)
training package: Report submitted to the New South Wales Department of School Education, 1993.
Original Resources in Education, 18 (1), fiche 4 E01.
Wheldall, K. ve Merrett, F.E. (1988). Which classroom behaviours do primary school teachers say they
find most troublesome? Educational Review, 40, 13–17.
Wragg, E. C. (1993). Primary teaching skills. London: Routledge.
Yıldız, B. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin İstenmeyen Davranışlarda Kullandıkları Önleyici Yaklaşımlar ve
Bu Yaklaşımların Etkililiğine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Yüksel, A. (2005). İlköğretim I. Kademe 1., 2. ve 3. Sınıflarda İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin
Öğretmen Gözlem ve Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Afyon.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com