You are here

KÎMLÎK SORMA VE KÎMLÎK TESPİTİ

Share
Asking for Identification and Proof of Identity
Author Name

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
81-116

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bir ülkenin vatandaşları ile ilgili bilgilerinin sağlıklı olarak tutulması ve istenildiğinde bu bilgilere ulaşılması, üzerinde en çok durulan konulardan birisidir. Kimlik kavramı da, günlük işlemlerin devam ettirilmesinin yanında, suçların önlenmesi, araştırılması ve soruşturulmasında da büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, vazgeçilmez bir polis uygulaması olan kimlik sorma ve kimlik tespit işlemleri, herkes tarafından iyi bilinmesi gerekir. Hukukumuzda, kimlik sorma ve kimlik tespit etme işlemleri konusunda, hem vatandaşlara hem de kamu görevlilerine belli yükümlülükler getirilmiş olup, hukuka aykırılık durumlarında ise ilgililer hakkında çeşitli yaptırımlar öngörülmüştür. Bu çalışma ile adli ve önleme amaçlı kimlik sorma ve kimlik tespit işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesi ve polis uygulamalarına ışık tutması amaçlanmıştır.
Abstract (2. Language): 
Processing properly the datas of a state's citizens and reaching them whenever applied is one of the most important subject. The concept of identification is also has great importance for carrying on the operations besides investigation and prevention of the crime. For this reason, as one of the most ordinary implemantation of police, asking for identification or proving the identification should be know by every body.National law assign some responsibilities for the citizens and government officers to ask for identification card and ascertain identification procedures, and brings some sanctions for the related persons whether there is an unlawfull situation. By this work, finding a solution for the hesitations about asking and proving the identification procedures are being aimed.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Şahin, Cumhur, (2005), Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Ankara, Seçkin Yayınevi.
Aydın, A.Hamdi, (1996), "Polisin Zor Kullanma Yetkisi", Polis Akademi¬si Seminer, Konferans, Sempozyum Bildirileri Dizisi, 2, Ankara: ss.
189-196.
Çolak, Haluk ve Taşkın, Mustafa, (2005), Açıklamalı-Karşılaştırmalı-Uy-gulamalı Ceza Muhakemesi Kanunu, Ankara: Seçkin Yayınları.
Donay, Süheyl, (2005), Açıklamalı Ceza Muhakemesi Kanunu, İstanbul: Vedat Kitapçılık.
Dönmezer, Sulhi, (2004), "Zabıtanın Zor Kullanma Yetkisi", Yenisey-Nuhoğlu-Güzel, Kolluk Yetkileri Güvenlik ve Hukuk, İstanbul: Ner-giz Yayınları.
Kimlik Sorma ve Kimlik Tespiti 1115
Dursun, Serdar Kurban, (2006), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Karar¬ları Çerçevesinde Polisin Zor Kullanma Yetkisi Ve Türkiye Uygulamaları, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında Yapılan ve Yayınlanmamış Yüksek Li¬sans Tezi.
Eryılmaz, M. Bedri, (2003), Türk ve İngiliz Hukukunda ve Uygulamasın¬da Durdurma ve Arama, Ankara: Seçkin Yayınevi.
Gök, Şemsi, (1989), "Adli Tıbbın Ceza Yargılamasındaki Önemi", Ceza Hukuku El Kitabı, (Editörü Yok), Beta Yayınları, İstanbul, ss. 395¬403.
Gözübüyük, A.fieref ve Tan, Turgut, (2001), İdare Hukuku-I, Ankara: Turhan Kitapevi.
Gülcü, Mustafa, (2003), Özel Güvenlik Görevlilerinin Kimlik Sorma, Arama ve Elkoyma Yetkileri, Polis Dergisi, Sayı 34, ss. 184-214.
Hafızoğulları, Zeki, (1995),"Polisin Zor Kullanma Görevi", İnsan Hakla¬rı Merkezi Dergisi-III, 4, ss.14-20.
Hancı, İ.Hamit ve Tuğ, Ayşim, (2004), Felaket Kimliklerinin Kimliklen-dirilmesi (Dvı) Türkiye Çalışmaları, Polis Dergisi, ss. 274-276.
Kaygusuz, Ziyaettin, (2004), "Olay Yeri İnceleme Çalışmalarında Bilim¬sellik ve Hukukilik" Polis Dergisi, ss. 420-446.
, (2005), "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve Yeni Dü¬zenlemeler Işığında Olay Yeri İnceleme Çalışmaları, Polis Dergisi, ss.98-107.
, (2002), "Kimlik Tespit ve Kimlik Bildirme İşlemleri", Çağın Polisi Dergisi, Sayı:10, ss.33-34.
Kunter, Nurullah ve Yenisey, Feridun, (2003), Ceza Muhakemesi Hukuku I-II, 12.Bası, İstanbul: Beta Yayınevi.
Malkoç, İsmail ve Yüksektepe, Mert, (2005), Ceza Muhakemesi Kanunu, Ankara: Malkoç Kitabevi.
Özbek, Veli Özer, (2005), Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı, 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yay., (1999), Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbiri Olarak Arama, Ankara: Seçkin Yayınevi.
Polis Bilimleri Dergisi: 10 (1)
Özcan, İrfan, (2006), Yeni Türk Ceza Kanununa Göre Memur ve Diğer Kamu Görevlilerine İlişkin Suçlar, Ankara: Nobel Yayınları.
Sönmez, Nevzat, (2005), Emniyet Teşkilatı ve Polis Meslek Hukuku ile Polisin Görev ve Yetkileri, Ankara: Seçkin Yayınevi.
Tezsever, Serhat, (1993), Polisin Yetkileri, İstanbul.
Yaşar, Osman, (2005), Uygulamalı ve Yorumlu Ceza Muhakemesi Kanu¬nu, Ankara: Cem Yayınları.
Yaşar, Yılmaz, (2005), Polis Meslek Hukuku, 20. Baskı, Ankara: Musta¬fa Kitapevi.
Yenisey, Feridun, (1993), Hazırlık Soruşturması ve Polis, 3. Baskı, İstan¬bul: Beta Yayınevi.
, (2007-1), 'Durdurma, Kimlik Sorma, Kimlik Tespiti', Çağın Poli¬si Dergisi, ss. 10-11.
, (2007-2),'Faili Tekrar Tanımaya Yarayan Önleme ve Koruma
Tedbirleri (2) Kimlik Sorma', ss. 6-7.
, (2007-3),'Faili Tekrar Tanımaya Yarayan Önleme ve Koruma
Tedbirleri (3) Kimlik Tespit Etme, Parmak İzi ve Fotoğraf Kaydı',
ss. 7-9.
Yılmaz, Ejder, (2002), Hukuk Sözlüğü, 7. Baskı, Ankara: Yetkin Hukuk Yayınları.
Yurtcan, Erdener, (2005), CMK Şerhi, İstanbul: Beta Yayınevi.
Zeyfeoğlu, Yıldıray ve Hancı, İ. Hamit, (2001), "İnsanlarda Kimlik Tes¬piti", Türk Tabipler Birliği, STED Dergisi, C:10, S:10, ss. 375,
377.
"Types of ID", http://www.englishclub.com/english-for-work/police-identification.htm, (Erişim Tarihi: 27.11.2006).
e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı 6. Eylem maddesi "Akıllı Kartların Kamuda Kullanımı" konusunda ön çalışma raporu, TÜ-BİTAK-UEKAE, OCAK / 2006,
http://www.bilgitoplumu.gov.tr/2005EP/Rapor/Eylem%206%20rapo- ru.doc (Erişim Tarihi:15.12.2006).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com