You are here

TÜRKÇEDE VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA S/Ş MESELESİ

Share
MATTER OF Ş/S IN TURKISH AND IN TÜRKİYE TURKISH DIALECT
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
121-127

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Türkçenin ilk yazılı belgelerinden itibaren görülen ş/s farklılaşmasının tarihi metinlerdeki durumu ve bu farklılığın nedeni tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalara atıfta bulunulmuş ve daha önce söylenenlerden farklı olarak Türkiye Türkçesi ağızlarıyla karşılaştırılıp yeni bazı tespitler yapılmıştır.
Abstract (2. Language): 
We have tried to determine the difference in ş/s from the first written Turkish documents and its situation in the historical texts. By relating to the studies done in this field, we have determined some new points by comparing the dialects previously uttered with Turkey Turkish .

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.59

REFERENCES

References: 

Bazin, L., Türk Dilinin Müşterek Tarafları ve Temayülleri (PhTF'dan çeviren E. Gemalmaz) Tarihi Türk Şiveleri (Yayınlayan: Mehmet Akalın) Ankara 1979, s. 15-29
Caferoğlu, A., Eski Türkçe Devrinde s/ş çelişmesi üzerine, Bilimsel Bildiriler 1972, TDK Yay., Ankara 1975, s. 405-408
Erarslan, K., Eski Türkçede İsim-Fiiller, İstanbul üniversitesi Yay.,Istanbul 1980
Ergin, M., Orhun Abideleri, Boğaziçi Yay., İstanbul (21. baskı) Gabain, A. Von, Eski Türkçenin Grameri (Çev. Mehmet Akalın), TDK Yay., Ankara 1988
Gülensoy, T.-Buran, A., Tunceli Yöresi Ağızlarından Derlemeler, Boğaziçi Yay., üstanbul 1992
Güllüdağ, N., Nogay Türkçesi Grameri (F. ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi) Elazığ 1998 Gülseren, C., Malatya İli Ağızları (ünönü üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Doktora Tezi), Malatya 1997 Günay, T., Rize İli Ağızları, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1978 Günşen, A., Kırşehir ve Yöresi Ağızları (Erciyes üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi), Kayseri 1994 Karahan, L., Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, TDK Yay., Ankara 1995
Korkmaz, Z., Nevşehir ve Yöresi Ağızları, TDK Yay., Ankara 1994 Korkmaz. Z., Anadolu Ağızlarının Etnik Yapı İle İlişkisi Sorunu, TDAY- Belleten 1971, Ankara 1971, s. 21-32
Şçerbak, A. M., Kelime Şekillerinin Kıyasla (analogie yoluyla) Yapılması üzerine, Uluslararası Türk Dili Kongresi 1988, TDK Yay., Ankara 1996, s. 77-79
Şükürlü, E., Gedim Türk Yazılı Abidelerinin Dili, Bakü 1993

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com