You are here

KLASİK ESERLERE ÇOCUKLAR NASIL YÖNLENDİRİLMELİ V E BUNA İLİŞKİN BATIDAKİ UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER

Share
HOW CLASSICS MUST BEDIRECTED TO CHILDREN AND EXAMPLES O F APPLICATIONS IN THE WEST

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
929-937

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Klasik eserler içinde yazıldığı toplumu şekillendiren, aradan geçen zamana rağmen eskimeyen, sadece yazarının ait olduğu topluma değil, genel okuyucuya hitap eden eserler olarak her toplumda "değerli" kabul edilen sanat eserleridir. Bu özellikleri ile bu eserleri sahiplenme, bir sonraki nesillere ulaştırma çabası hemen her toplumda karşımıza çıkan bir durumdur. Bu yazıda, "klasik eserler çocuk okuyucuların yaş gruplarına ve algı seviyelerine hitap edecek düzeyde hazırlanabilir mi" sorusu üzerinde durulacak, batıda çocuk klasiklerini günümüz okuyucusuna sunma konusunda yapılan çalışma ve uygulamalar örnek model önerisi olarak sunulacaktır.
Abstract (2. Language): 
Classics are as addressing to general reader, not only the society the work written in, accepted as "valuable" works. They are timeless works of art despite the intervening time and they shape the society. Adopting of these works with these features and effort to transfer them to the next generation is a situation encountered in almost every community. This paper will focus on the question "can classics be prepared according to the level of age groups and perception of children readers?". A model will be suggested about the studies and applications done for simplifying children's classics for today's reader in west.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2552

REFERENCES

References: 

AHMET MİTHAT, "Klasikler Meselesi" 'Temdîdât I', Tercümân-ı Hakîkat, 19 Eylül 1897.
CALVİNO ltalo, Klasikleri Niçin Okumalı?, Çev.: Kemal Atakay, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2008.
CENAP ŞAHABETTİN, "Klasikler Meselesi-Hüsn-i Mutlak ve Zevk-i Selim", Tercümân-ı Hakîkat, 1 Teşrin-i Evvel 1897.
DİLİDÜZGÜN Selahattin, Çağdaş Çocuk Yazını, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul 2003.
DURMUŞ Mitat, Melih Cevdet Anday'ın Şiirleri ve Şiir Sanatı, Ankara Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2004.
ELİOT T. S., Edebiyat Üzerine Düşünceler, Çev.: Sevim Kantarcıoğlu, Paradigma Yayınları,
İstanbul 2007.
HÜSEYİN DANİŞ, "İkrâm-ı Aklâm", İkdâm, 6 Eylül 1313.
HÜSEYİN SABRİ, "Klasikler", Tercümân-ı Hakîkat, 11 Teşrin-i Evvel 1897.
KAPLAN Ramazan, "Klâsikler Tartışması (Başlangıç Dönemi)", Türkoloji, C. XI, S. 1, Ankara Ü. Basımevi, Ankara 1993, s.161-208.
KAPLAN Ramazan, Klâsikler Tartışması (Başlangıç Dönemi), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1998.
NODELMAN
Perry
, The Hidden Adult, Defining Children's Literature, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2008.
REYNOLDS Peter, Practical Approaches To Teaching Shakespeare, Oxford University Press,
Oxford, UK 1992.
SALMON Edward, "Boys' and Girls' Reading", Children's Literature, Approaches and Territories, Palgrave Macmillan 2009, s. 119-130.
SEVER Sedat, Çocuk ve Edebiyat, Kök Yayıncılık, Ankara 2007.
100
Teme
l Eser Raporu, Çocuk Vakfı Çocuk Akademisi Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatı
Araştırmaları Merkezi 2009. (Soruşturma), "Klasik Nedir? (Basında 'Klasik' Tartışmaları)", Milliyet Sanat, S. 186, 15 Şubat
1988, s. 2-11

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com