You are here

ilköğretim matematik dersi 6. sınıf öğretim programının sağlamlığı üzerine bir değerlendirme

Share
An evaluation on adequacy of sixth year elementary school mathematics curriculum
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
197-221

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, 2006 yılında uygulamaya konulan yeni İlköğretim Matematik Dersi 6. Sınıf Öğretim Programı'nın sağlamlığının belirlenmesidir. Programın sağlamlığı araştırılırken, kazanımların ulaşılabilirliği ve kazanımlar arasındaki örüntünün matematiğin yapısına uygunluğu incelenmiştir. Deney ve kontrol gruplu deneysel nitelikte olan çalışma, her bir grupta 60'ar olmak üzere toplam 120 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Deney grubunda programdaki kazanımlara ve açıklamalara göre araştırmacı tarafından hazırlanan günlük planlara uygun öğretim yapılırken, kontrol grubunda derslerin işlenişine herhangi bir katkıda bulunulmamıştır. Çalışma sonunda özetle; deney grubunda, kontrol grubuna göre; ortalama başarı ve mutlak başarı yüzdelerinde daha yüksek başarı elde edilmiş ancak her iki grupta da elde edilen mutlak başarı yüzdeleri (0.56 ve 0.36) 0.75'in altında olduğundan tam öğrenmenin gerçekleşmediği belirlenmiştir.
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine adequacy of new 6th Years Elementary Mathematics Curriculum which was introduced in 2006. The determination consisted of attainability of objectives with suitability of patterns to structure of mathematics in the objectives. Experimental design was used in the study. The study carried out from a total of 120 students as experiment (60) and control (60) group. Mathematics lessons plans and the selected methods with respect to new program have been applied to the experiment group while the control group does their ordinary works in mathematics. As a result; students' achievement both in mean success and achievement level in experiment group are higher than the control group. Both groups' overall successes (0.56 and 0.36) were not satisfactory (<0.75). Thus, it can be said that both groups were not able to attain aimed targets with unconvinced teaching and learning process.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Albayrak, M., Işık, C. & İpek, A.S. (2005). İlköğretim okulu matematik dersi (kapsam ve eğitim durumları açısından) incelenmesi. Eğitimde Yansımalar:VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. 14-16 Kasım 2005. Erciyes Üniversitesi. Kayseri.
Baykul, Y. ve Tertemiz, N. (2004). İlköğretim birinci, ikinci ve üçüncü sınıf matematik programı üzerine bir değerlendirme. Eğitim ve Bilim, (29), 131. (40-49).
Baykul, Y. (2005). 2004-2005 yıllarında çıkarılan matematik programı üzerine düşünceler. Eğitimde Yansımalar:VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. 14-16 Kasım 2005. Erciyes Üniversitesi. Kayseri.
Bloom
B.S
. (1998). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (Çev: D.A. Özçelik). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
Büyükkaragöz, S.S. (1997). Program geliştirme "kaynak metinler". 2.baskı. Konya.
Demirel, Ö. (2004). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. 7.baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Eğitim Reformu Girişimi-ERG. (2005). Yeni öğretim programlarını inceleme ve değerlendirme raporu. Sabancı Üniversitesi. İstanbul.
Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. 3.baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
19
Yazıcı, E. (2009). İlköğretim matematik dersi 6. sınıf öğretim programının sağlamlığı üzerine bir değerlendirme. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 6:2. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
Ertürk, S. (1979). Eğitimde program geliştirme. 3.baskı. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
Fidan, N. (1996). Eğitim psikolojisi "okulda öğrenme ve öğretme". Ankara: Alkım Yayıncılık.
Gömleksiz, M.N. & Bulut, I. (2007). Yeni matematik dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 7/1.
Güneş, Y. (2002). Biyoloji programının değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED). (2005). İlköğretim 1-5.sınıf matematik dersi öğretim programları ile ilgili birinci değerlendirme raporu. Mart 2005.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED). (2006). İlköğretim ö.sınıf matematik dersi öğretim programı ile ilgili değerlendirme raporu. Kasım 2006.
Orbeyi, S. (2007). İlköğretim matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çanakkale.
Özçelik, D.A. (1987). Eğitim programları ve öğretim (genel öğretim yöntemi). Ankara: ÖSYM Yayınları.
Özdaş, A., Tanışlı, D., Köse, N.Y. & Kılıç, Ç. (2005). Yeni ilköğretim matematik dersi (1-5.sınıflar) öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Eğitimde Yansımalar:VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. 14-16 Kasım 2005. Erciyes Üniversitesi. Kayseri.
Sarıer, Y. (2007). Altıncı sınıf matematik öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.
Varış, F. (1997). Eğitimde program geliştirme "teoriler ve teknikler". Ankara: Alkım Yayıncılık.
Yaşar, Ş., Gültekin, M., Türkan, B., Yıldız, N. & Girmen, P. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulanmasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin hazırbulunuşluk düzeylerinin ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi (Eskişehir il örneği). Eğitimde Yansımalar:VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. 14-16 Kasım 2005. Erciyes Üniversitesi. Kayseri.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com