You are here

BUGÜNÜ ANLAMAK İÇİN MAX WEBER’İ YENİDEN OKUMAK

Share
READING MAX WEBER TO UNDERSTAND TODAY
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
187–198

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Ondokuzuncu yüzyıl Almanya’sının özgüllüğünden hareketle içinde bulunduğu dünyayı anlamlandırmaya çalışan Weber, bizlere sadece yaşadığı dönemi değil bugünü dahi anlamamıza yardımcı olan pek çok anlamlandırma aracı sunar. Onun, o dönemde ele aldığı otorite tipolojisi, karizmanın rutinleşmesi, dünyanın büyüsünün bozulması, rasyonalizasyon, bürokrasi, kapitalizm gibi kavramlar bugün yönetim ve siyaset alanında çalışanların hala Weber’e atıfla kullandıkları kavramlardır. Dolayısıyla Weber’i anlamak; modernite, rasyonalizasyon, kapitalizm, bürokrasi gibi kökü geçmişte yatan fakat bugün bile hala tartıştığımız pek çok kavramı anlayabilmek adına önem taşımaktadır. Bu çalışma, az dahi olsa, bu anlamlandırma sürecine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Abstract (2. Language): 
In view of the specificity of the nineteenth century Germany, Weber tries to explain the world in his perspective and he provides many tools that help us to understand not only his era but also today’s. His conceptions like the typology of authority, routinization of charisma, disenchantment of the world, rationalization, bureaucracy, capitalism are the main concepts that is referred to Weber by the people who are in the area of management and polititics. Therefore, understanding Weber is very important to understand many concepts that have still been discussed today but rooted in the past like modernity, rationalization, capitalism, bureaucracy. Thus study aims to make a little contribution to this process of meaning.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Akbulut, Örsan Ö. (2005), Siyaset ve Yönetim İlişkisi Kuramsal ve Eleştirel Bir
Yaklaşım, TODAİE, Ankara.
Akbulut, Örsan Ö. (2006), Doç. Dr. Birkan Uysal Sezer’in 08.12. 2006 tarihli
Küreselleşme ve Siyaset Doktora Dersinde Tutulan Notlar, TODAİE, Ankara.
Aron, Raymond (2006), Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, (Çev. Korkmaz Alemdar),
Bilgi Yayınevi, Ankara.
Callicinos, Alex (2004), Toplum Kuramı Tarihsel Bir Bakış, (Çev. Yasemin Tezgiden),
İletişim Yayınları, İstanbul.Çiğdem, Ahmet (2004), Bir İmkan Olarak Modernite Weber ve Habermas, İletişim
Yayınları, İstanbul.
Dawe, Alan (2006), “Toplumsal Eylem Kuramları”, Sosyolojik Çözümlemenin Kısa
Tarihi-II, (Ed. Tom Bottomore ve Robert Nisbet), (Çev. Füsun Akatlı ve Arda
Uykur), Kırmızı Yayınları, İstanbul, ss. 525-599.
Freund, Julien (2006), “Max Weber Zamanında Alman Sosyolojisi”, Sosyolojik
Çözümlemenin Kısa Tarihi-I, (Ed. Tom Bottomore ve Robert Nisbet), (Çev.
Kubilay Tuncer), Kırmızı Yayınları, İstanbul, ss. 225-273.
Giddens, Anthony (1999), Max Weber Düşüncesinde Siyaset ve Sosyoloji, (Çev. Ahmet
Çiğdem), Vadi Yayınları, Ankara.
Giddens, Anthony (2000), Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori, (Çev. Tuncay
Birkan), Metis Yayınları, İstanbul.
Gülmez, Mesut (1975), "Weber ve İdeal Tip Bürokrasi Anlayışı", Amme İdaresi
Dergisi, 8(1) Mart, ss. 47-75.
Löwith, Karl (1999), Max Weber ve Karl Marx, (Çev. Nilüfer Yılmaz), Doruk
Yayınları, Ankara.
Lukes, Steven (2006), "İktidar ve Otorite", Sosyolojik Çözümlemenin Kısa Tarihi-II,
(Ed. Tom Bottomore ve Robert Nisbet), (Çev. Sabri Tekay), Kırmızı Yayınları,
İstanbul, ss. 885-944.
Özlem, Doğan (2001), Max Weber'de Bilim ve Sosyoloji, İnkılap Kitabevi, İstanbul.
Pfaff, Steven (2002), "Nationalism, Charisma, and Plebiscitary Leadership: The
Problem of Democratization in Max Weber's Political Sociology", Sociological
Inquiry, (72)1, pp. 81-107.
Swingewood, Alan (1998), Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, (Çev. Osman Akınhay),
Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
Weber, Max (1995), Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, (Çev. Özer
Ozankaya), İmge Kitabevi, Ankara.
Weber, Max (2000), Sosyoloji Yazıları, (Çev. Taha Parla), İletişim Yayınları, İstanbul.
Weber, Max (2005), Bürokrasi ve Otorite, (Çev. Bahadır Akın), Adres Yayınları,
Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com