You are here

Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji Dersi Motivasyon Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Share
THE ANALYSIS OF BIOLOGY COURSE MOTIVATION LEVELS OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
197-227

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji dersi motivasyon düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini toplam 3142 öğrenci ve 110 biyoloji öğretmeni oluşturmuştur. Araştırma verileri Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı 0,89 olan “Biyoloji Dersi Motivasyon Anketi” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistik, çok yönlü varyans analizi (MANOVA) ve Bonferroni çoklu karşılaştırma testi (Post-Hoc) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen genel sonuçlara göre; öğrencilerin “orta” düzeyde biyoloji dersi motivasyon düzeyine sahip olduğu belirlenirken, öğrencilerin biyoloji dersi motivasyon düzeylerinin cinsiyete, sınıfa, genel akademik başarı ve öğretmenlerin mesleki tecrübe değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ancak öğrencilerin biyoloji dersi motivasyon düzeyleriyle biyoloji öğretmenlerinin cinsiyeti arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.
Abstract (2. Language): 
This study aimed to analyze the biology course motivation levels of secondary education students in terms of different variables. Survey method was used in the study. The sample of the study consisted of 3142 students and 110 biology teachers. The data of the study were collected, using the “Biology Lesson Motivation Questionnaire” scale, the Cronbach-Alpha reliability coefficient of which was 0,89. To analyze the data, descriptive statistics, multiple analysis of variance (MANOVA) and the Bonferroni multiple-comparison correction method (Post-Hoc) were used. According to the results of the study, students had motivation at medium level toward the biology course; however, their biology course motivation levels differed significantly in terms of the variables of gender, classroom, overall academic achievement, and professional experience of their teachers. The biology motivation level of the students did not differ significantly in terms of the genders of their biology teachers.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Alnabhan, M., Al-Zegoul, E. & Harwell, M. (2001). Factors related to achievement
levels of education students at Mu’tah University. Assessment and Evaluation in
Higher Education, 26 (6), 593-604.
Alsop, S. & Watts, M. (2000). Facts and feelings: Exploring the affective domain
in the learning of physics. Physics Education, 35, 132–138.
Andrew, S. & Vilalle, W. (1998). Nursing students’ self-efficacy, self-regulated
learning and academic performance in science teaching. Retrieved February 03, 2009
from Web site: http://www.aare.edu.au/ 98pap/abs98.html.
Arwood, L. (2004). Teaching cell biology to nonscience majors through forences or
how to design a killer course? Cell Biology Education, 3, 131-138.
Bahar, M. (2002). Biyoloji öğrencilerinin motivasyon tarzlarının tespiti. G.Ü. Gazi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2), 23-34.
Bozanoğlu, İ. (2004). Akademik güdülenme ölçeği: Geliştirmesi, geçerliği, güvenirliği.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (2), 83–98.
Brophy, J. (1998). Motivating students to learn. Washington: McGraw Hill.
Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F. ve Özkahveci, Ö. (2004). Güdülenme
ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram
ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (2), 207–239.
Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (5. Baskı). Ankara:
Cantekin Matbaası.
Can, H. (1997). Organizasyon ve yönetim. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Cavallo, A. M. L., Rozman, M., Blinkenstaff, J. & Walker, N. (2003). Students’
learning approaches, reasoning abilities, motivational goals and epistemological beliefs
in differing college science courses. Journal of College Science Teaching, 33, 18-23.
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2000). Research methods in education
(5th edit). London: Routledge.
Coll, R. K, Dalgety, J. & Salter, D. (2002). The Development of the chemistry
attitudes and experiences questionnaire (CAEQ).Chemistry Education Research and
Practice in Europe, 7 (1), 19-32.
Dalgety, J., Coll, R. K. & Jones, A. (2003). The development of the chemistry attitudes
and experiences questionnaire (CAEQ). Journal of Research in Science Teaching,
40, 649-668.
Deniz, M., Avşaroğlu, S. & Fidan, Ö. (2006).İngilizce öğretmenlerinin öğrencileri
motive etme düzeylerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
7 (11), 61–73.
Druger, M. (1998). Creating a motivational learning environmental in large introductory
science course. Journal of Natural Resources and Life Science Education,
27, 80-82.
Ekici, G.(2009). Biyoloji dersi motivasyon anketinin Türkçeye uyarlanması.
Çağdaş Eğitim Dergisi, 365, 6–15.
Ekici, G. (2010).Factors affecting biology lesson motivation of high school students.
Procedia Social Behavioral Sciences, 2 (2010), 2137-2142.
Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı
Yayıncılık.
Ertem, H. (2006). Ortaöğretim öğrencilerinin kimya derslerine yönelik güdülenme
tür (içsel ve dışsal) ve düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
Glynn, S. M, Taasoobshirazi, G. & Brickman, P. (2009). Science motivation
questionnaire: Construct validation with nonscience major. Journal of Research in
Science Teaching, 46 (2), 127-146.
Glynn, S. M. & Koballa, T. R. (2006). Motivation to learn in college science. J.
Mintzes & W. H. Leonard (Eds.) Handbook of college science teaching (pp.25-32).
Arlington, VA: National Science Teachers Association Pres.
Glynn, S. M., Taasoobshirazi, G. & Brickman, P. (2007). Nonscience major
learning science: A theoretical model of motivational. Journal of Research in Science
Teaching, 44, 1088-1107.
Güngören, S., Şenler, B. &Sungur, S. (2007, Kasım). Sınıf düzeyinin öğrencilerin
güdüsel özelliklerine etkisi. 1. Ulusal İlköğretim Kongresi. Ankara: Hacettepe
Üniversitesi.
Güngören, S. (2009). The effect of grade level on elementary school students’
motivational beliefs in science. Yayımlanmamış Y.Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Güvercin, Ö. (2008). Investigating elementary students’ motivation towards
science learning: A cross age study. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Güzel, H., Özdöl, M. F. & Oral, İ. (2010). Öğretmen profillerinin öğrenci motivasyonuna
etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 241- 253.
Jacobs, J. E., Lanza, S., Osgood, D. W., Eccles, J. S. & Wigfield, A. (2002).
Changes in children’s self-competence and values: Gender and domain differences
across grades one through twelve. Child Development, 73 (2), 509- 527.
Jones,. M. G. Howe, A. & Rua, M. J. (2000). Gender differences in students’
experiences, interests and attitudes toward science and scientists. Science Education, 84
(2), 180–192.
Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Keeves, J. & Kotte, D. (1990). Disparities between the sexes in science and scientists.
Science Education, 84 (2), 180–192.
Kempa, R. & Diaz, M. (1990). Motivational traits and preferences for different
instructional modes in science. International Journal of Science Education, 12, 195-
203.
Korur, F. (2001). The effects of teachers’ characteristics on high school students’
physics achievement, motivation and attitudes. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Korur, K. (2008). Fizik öğretmenlerinin niteliklerinin öğrencilerin fizikteki motivasyonlarını
nasıl etkilediği üzerine çoklu durum çalışması. Yayınlanmamış Doktora
tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Lee, O. & Brophy, J. (1996). Motivational patterns observed in sixth-grade science
classrooms. Journal of Research in Science Teaching, 33(3), 585-610.
Lepper, M. R., Corpus, J. H. & Iyengar, S. S. (2005). Intrinsic and extrinsic orientations
in the classroom: Age differences and academic correlates. Journal of Educational
Psychology, 97 (2), 184- 196.
Lewthwaite, B. & Fisher, D. (2004). The application of a primary science delivery
evaluation questionnaire. Research in Science Education, 34, 55-70.
Lin, H. T., Chin, C. C. & Horng, S. (2002, April). The development of a questionnaire
for assessing students’ motivation toward science learning. Paper Presented
at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching.
LA: New Orleans.
Martin, A. J. (2001). The student motivation scale: A tool for measuring and enhancing
motivation. Australian Journal of Guidance and Counseling, 11, 11-20.
Metallidou, P. & VIachou, A. (2007). Motivational beliefs, cognitive engagement,
and achievement in language and mathematics in elementary school children.
International Journal of Psychology, 42 (1), 2-15.
Özatlı, S. N. (2006). Öğrencilerin biyoloji derslerinde zor olarak algıladıkları
konuların tespiti ve boşaltım sistemi konusundaki bilişsel yapılarının yeni teknikler ile
ortaya konması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Balıkesir.
Özkan, S. (2003). The roles of motivational beliefs and learning styles on tenth
grade students' biology achievement. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Özsöz, B. (2007). Öğrenci güdülenmesini etkileyen öğretmen özellikleri ve bu
özelliklerle ilgili öğretmen farkındalığı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Pajares, F. (1996). Self-Efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational
Research, 66 (4), 543–578.
Prokop, P., Prokop, M. & Tunnicliffe, S. D. (2007). Is biology boring? Student
attitudes toward biology. Journal of Biology Education, 42 (1), 36–39.
Prokop, P., Tuncer, G. & Chuda, J. (2007). Slovakian students’ attitudes toward
biology. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3 (4), 287–
295.
Sarıyer, S. (2008). Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencilerinin İngilizce öğreniminde
güdülenmelerine olumsuz etki eden faktörler ve öğretmenlerin kullandıkları güdüleme
stratejileri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Muğla.
Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist,
26 (3&4), 207-231.
Schunk, D. H. & Pajares, F. (2001). The Development of Academic Self-
Efficacy. Development of Achievement motivation. ( Edit: A. Wigfield & J. Eccles). San
Diego: American Press.
Schunk, D. H. & Pajares, F. (2002). The development of academic self-efficacy.
A. Wigfield & J. Eccles (Eds.), Development of achievement motivation (pp. 16–31).
San Diego: Academic Press.
Selçuk, Z. (1997). Eğitim psikolojisi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Seniye, M. (2007). Öğretmenlerin ve öğrencilerin güdüleyici öğretmen davranışları
hakkındaki algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Siegel, M. A. & Ranney, M. A. (2003). Developing the changes in attitude about
the relevance of science (CARS) questionnaire and assessing two high school science
classes. Journal of Research in Science Teaching, 40 (8), 757-775.
Uguroglu, M. E., Schiller, D. P. & Walberg, H. J. (1981). A multidimensional
motivational instrument. Psychology in the Schools, 18, 279–285.
Thompson, T. L. & Mintzes, J. J. (2002). Cognitive structure and the affective
domain: On knowing and feeling in biology. International Journal of Science Education,
24 (6), 645–660.
Toy, Ö. (2007). Biyoloji dersinde kullanılan öğrenme stratejileri ve başarı güdüsü
arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Tuan, H-L, Chin, C-C. & Shieh, S-H. (2005). The development of a questionnaire
to measure students' motivation towards science learning. International Journal
of Science Education, 27 (6), 634–659.
Watters, J. J. & Ginns, I. S. (2000). Developing motivation to teach elementary
science: effect of collaborative and authentic learning practices in preservice education.
Journal of Science Teacher Education, 11(4), 277–313.
Wolters, C.A. & Rosenthal, H. (2000). The relation between students' motivational
beliefs and their use of motivational regulation strategies. International Journal
of Educational Research, 33, 801–820.
Yaman, S.& Dede, Y. ( 2007).Öğrencilerin fen ve teknoloji ve matematik dersine
yönelik motivasyon düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetimi, 52, 615-638.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara : Seçkin
Yayıncılık.
Yüksel, G. (2004). Öğrenme için motivasyon. M. Ç. Özdemir (Edit.), Sınıf Yönetimi
(s.77–118). Ankara: Ekinoks Eğitim Danışmanlık Hizmetleri.
Zusho,A., Pintrich, P. R. & Coppola, B. (2003). Skill and will: The role of motivation
& cognition in the learning of college chemistry. International Journal of Science
Education, 25, 1081–1094.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com