You are here

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİNLEME KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Share
RELIABILITY AND VALIDITY OF THE LISTENING ANXIETY SCALE FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
851-876

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin dinleme kaygılarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın verileri Ankara ili Yenimahalle ilçesinde seçkisiz (random) yolla belirlenen on ortaokulda öğrenim gören 520 öğrenciden elde edilmiştir. Ölçme aracının geliştirilmesinde, literatür tarama, madde oluşturma, içerik geçerliği (uzman görüşüne başvurma), ön deneme ile geçerlik ve güvenirlik hesaplama aşamaları izlenmiştir. Elde edilen verilerin istatistik hesaplamaları SPSS Paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada 37 maddelik bir ölçek ortaya çıkarılmıştır. Faktör analizi sonucunda beş faktörlü bir yapı gösteren ölçeğin iç tutarlılığı için Cronbach Alpha katsayısı 0,927 olarak tespit edilmiştir.
Abstract (2. Language): 
The aim of the present study is to construct a listening anxiety scale for determining secondary school students' listening anxiety level. Data were collected from 520 students randomly selected from 10 secondary schools in Ankara, Yenimahalle. The stages of literature review, item construction, content validity (on the basis of expert opinion), calculation of reliability and validity through piloting were followed in the development of the measurement instrument. The collected data were analyzed by means of SPSS. A 37-item scale was developed. The factor analysis revealed that the scale had a five-factor structure and the Cronbach alpha value for the internal consistency of the scale was calculated as 0.927.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Akçataş, A. (2001). “İletişim Eksiklikleri ve Dilin Kullanımı”. Dil Dergisi. (106).61–66.
Akgül, A. ve Çevik, O. (2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları. Ankara: Emek Ofset.
Akyol, H. (2006). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
Bryman, A. ve Cramer, D. (1999). Quantitative Data Analysis with SPSS Release 8 for Windows. Londonand New York, Taylor and Francis e-Library, Routledge.
Buck, G. (2001). Asssessing Listening. Cambridge: Cambridge UniversityPress.
Büyüköztürk, Ş. vd. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Büyüköztürk, Ş. (2005). “Anket Geliştirme”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2). 133-148. Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Conaway, M. 1982. "Listening: Learning Too and Retention Agent," in A. S. Algier and K. W. Algier, eds. Improving Reading and Study Skills. San Francisco: Jossey-Bass.
Çiftçi, M. (2001). “Dinleme Eğitimi ve Dinlemeyi Etkileyen Faktörler”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2 (2).
Deveci, H. (2002). Sosyal Bilgiler Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Göğüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
Güneş F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Hovardaoğlu, S. (2000). Davranış Bilimleri İçin İstatistik. Ankara: Hatipoğlu Yayınları.
Işık, E. (1996). Nevrozlar. Ankara: Kent Matbaası.
İzin, N. (2005). Dil Becerilerinin Gelişiminde Özgüven. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
Joiner, E.(1986). "Listening in the Foreign Language," 43-70 in B. H. Wing, ed., Listening, Reading and Writing: Analysis and Application .Middlebury, VT: North east Conference on the Teaching of Foreign Languages.
Kantemir, E. (1997). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Engin Yayınevi. Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Kavcar,C. vd. (2004). Türkçe Öğretimi-Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin. Ankara: Engin Yayınevi.
Kim, J. (2000). Foreign Language Listening Anxiety: A Study Of Korean Students Learning English. Unpublished Doctoral Dissertation. Texas: The University of Texas at Austin.
Köseler, A. (2006). Lise Öğrencilerinde İletişim Kaygısı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
Leibert R. M.vd. (1967). “Cognitive and Emotional Components of Anxiety: a Distinctionand Some Initial Data”. Psychological Reports.20. 975-78.
MacIntyre, P. D. ve Gardner, R. C.(1991). “Invastigation Language Class Anxiety Using the Focuse Dessay” Tecnique. The Modern Language Journal. 75.
MacIntyre, P. D. ve Gardner, R. C. (1989). “Anxiety and Second Language Learning: Toward a Theoretical Clarification”. Language Learnig. 39. 251-257.
Mackay, I. (1997). Dinleme Becerisi (Çev.: Aksu Bora ve Onur Cançolak). Ankara: İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri.
MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Oğuzkan, F. (1991). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Eskişehir: AÖF Yayınları. Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Kavcar,C. vd. (2004). Türkçe Öğretimi-Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin. Ankara: Engin Yayınevi.
Kim, J. (2000). Foreign Language Listening Anxiety: A Study Of Korean Students Learning English. Unpublished Doctoral Dissertation. Texas: The University of Texas at Austin.
Köseler, A. (2006). Lise Öğrencilerinde İletişim Kaygısı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
Leibert R. M.vd. (1967). “Cognitive and Emotional Components of Anxiety: a Distinctionand Some Initial Data”. Psychological Reports.20. 975-78.
MacIntyre, P. D. ve Gardner, R. C.(1991). “Invastigation Language Class Anxiety Using the Focuse Dessay” Tecnique. The Modern Language Journal. 75.
MacIntyre, P. D. ve Gardner, R. C. (1989). “Anxiety and Second Language Learning: Toward a Theoretical Clarification”. Language Learnig. 39. 251-257.
Mackay, I. (1997). Dinleme Becerisi (Çev.: Aksu Bora ve Onur Cançolak). Ankara: İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri.
MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Oğuzkan, F. (1991). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Eskişehir: AÖF Yayınları. TDK (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Tobias, S. (1986). “Anxiety and Cognitive Processing of Instruction”. In R. Schwarzer, Self-related Cognition in Anxiety and Motivation. Erlbaum Hillsdale, New Jersey.
Tyler, L. E. (1971). Test and Measurement, Second Edition Prentice- Hall.
Umagan, S. (2007). “Dinleme”. İlköğretimde Türkçe Öğretimi (Ed. Kırkkılıç, Akyol).Ankara: PegamA Yayıncılık.
Ünlü, E. (2007). “İlköğretim Okullarındaki Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ve İlgilerinin Belirlenmesi”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 129-148.
Vogely, A. J. (1998). “Listening Comprehension Anxiety: Student’s Reported Sources and Solutions”. Foreign Language Annals. 31 (1). 67-80
Yalçın (2002 Türkçe Öğretim Yöntemleri Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.
Zeidner, M. (1998). Test Anxiety: The State of The Art. New York: Plenum Press.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com