You are here

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKİ COĞRAFYA KONULARINDAKİ BAZI TEMEL KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYİ VE KAVRAM YANILGILARI

Share
PROSPECTIVE SOCIAL SCIENCE TEACHERS’LEVEL OF UNDERSTANDING AND MISCONCEPTION ON PHYSICAL GEOGRAPHY AND SOME FUNDAMENTEL CONCEPTS
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
1-10

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının ‘’Dünyanın Şekli Ve Hareketleri’’ konularında geçen on temel kavram hakkındaki bilgilerini ve kavram yanılgılarını belirlemektir. Çalışma 2008–2009 öğretim yılında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği I. II. III. ve IV. sınıflarında öğrenim gören 93 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış anket uygulanmıştır. Çalışmanın verileri nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının; Enlem ile paraleli, meridyen ile boylamı, açısal hız ile çizgisel hızı karıştırdıkları, birbirinin yerine kullandıkları dolayısıyla da kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir.
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine preservice social science teachers’ knowledges and misconceptions related to shape and movements of the world. Study was carried out on 93 students who have been trained I. II. III. and IV. classes in social science teacher education at the Education Faculty of Adiyaman University in 2008–2009 academic year. Data collection instruments were performed containing open-ended questions and semi-structured questionnaire. The data of the study was analyzed by using the qualitative research methods. After the evaluation of the data, the misconceptions of preservice social science teachers were determined. It was seen that the students misused the terms latitude and parallel, meridian wand longitude, angular speed and linear speed, so that they have been identified having misconception.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

GAİL, M Jones, HOWE A. & RUA, M.J. (2000). Gender Differences İn Students’
Experiences; İnterests And Attitudes Toward Science And Scientists. Science Education,
84(180-192).
GİLBERT, John K. ve WATTS, David M. (1983). Concepts, Misconceptions And Alternative
Conceptions: Changing Perspectives İn Science Education. Studies İn Science Education, 10
(61-98).
GÜREL, Zeynep ve GÜRDAL, Ayla (2002). 7-11 Sınıf Öğrencilerinin Yerçekimi
ABRAHAM, Michael R; GRYZYBOWSKİ, Eileen Bross; RENNER, John W; EDMUND
Marek, A (1992). Understanding and Misunderstanding of Eighth Graders of Five Chemistry
Concepts Found in Textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29(105-120)
AKGÜN, Abuzer ve AYDIN Murat (2009). Erime Ve Çözünme Konusundaki Kavram
Yanılgılarının ve Bilgi Eksikliklerinin Giderilmesinde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına
Dayalı Grup Çalışmalarının Kullanılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 8, s.27.190-
201. www.esosder.org (10.3.2009)
AKGÜN, Abuzer ve GÖNEN, Selahattin (2004). Çözünme ve Fiziksel Değişim İlişkisi
Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Giderilmesinde Çalışma Yapraklarının
Önemi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 3, s.10: 22-37. Www.e-Sosder.org (4.3.2009).
ALIM, Mete (2008). Öğrencilerin Lise Coğrafya Programında Yer Alan Yer Yuvarlağı Ve
Harita Bilgisi Ünitelerindeki Bazı Kavramları Anlama Düzeyi Ve Kavram Yanılgıları. Millî
Eğitim Derg, s. 177
ALKIŞ, Seçil (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Yağış Kavramını Algılamaları Üzerine Bir
Çalışma. Doktora Tezi. Uludağ Üniver. Sosyal Bil. Enst. İlköğretim ABD.
ALTIN, Bekir Necati ve ORUÇ, Şahin (2007). Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği
Adaylarının Temel Coğrafya Kavramları İle İlgili Kavram Yanılgıları. III. Sosyal Bilimler
Eğitimi Kongresi. www.cu.edu.tr/content/Asp/turkish/arsiv.asp?tur=14 - 75k .(5.3. 2009).
BAİRD, John R.; MİTCHELL, Ian and NORTHFİELD , Jeff (1987). Improving the Quality
of Teaching Learning.An Australian Case Study- Peel Project, Melborn.
BAŞIBÜYÜK, Âdem; DOĞAR, Çetin; GÜRSES, Ahmet; YAZICI, Hakkı (2004). Yüksek
Öğrenim Öğrencilerinin Hava Ve İklim Olaylarını Anlama Seviyeleri Ve Kavram Yanılgıları.
Milli Eğitim Dergisi, s.162
BOZ, Yeldan (2005). İlköğretim İkinci Kademe Ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Yoğunlaşma
Konusundaki Kavram Yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,28( 48-54)
BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem
Yayınları.
CİN, Mustafa (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sera Etkisi Hakkındaki Kavram
Yanılgıları adlı çalışmasında. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1,31(124-128).
COŞTU, Bayram; KARATAŞ, Faik Özgür ve AYAŞ, Alipaşa (2002). Kavram Yanılgılarının
Giderilmesinde Çalışma Yapraklarının Kullanılması. XVI. Ulusal Kimya Kongresi. Ankara
DOĞANAY, Hayati (1997). Coğrafya’ya Giriş 1. İstanbul: Öz Eğitim Yayınları.
Konusundaki Kavram Yanılgıları. S D Ü Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi,3(42-55)
JOYCE, Beverly A. & FARENGA, Stephen J. (1999). Informal Science Experience,
Attitudes, Future İnterest İn Science, And Gender Of High-Ability Students: An Exploratory
Study. School Science and Mathematics, 99(431-437).
KABAPINAR, Filiz (2001). Orta Öğretim Öğrencilerinin Çözünürlük Kavramına İlişkin
Yanılgılarını Besleyen Düşünce Birimleri. Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri
Eğitimi Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
KALKAN, Hüseyin; USTABAĞ, Reşat ve KALKAN, Selami (2007). İlk ve Orta Öğretim
Öğretmen Adaylarının Temel Astronomi Konularındaki Kavram Yanılgıları. On dokuz Mayıs
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1-11).
ÖZEY, Ramazan ( 18-20 eylül 1996).”Osmanlı Döneminden Bugüne Orta Öğretimde
Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi”. 2. Ulusal Eğitim Sempozyumu. Marmara Üniv. Atatürk Egt.
Fak. İstanbul.
SENCAR, Selen ve ERYILMAZ, Ali (2004). Öğrencilerin Sahip Oldukları Cinsiyetin
Kavram Yanılgıları Üzerindeki Etkisi. Hacettepe Üniversitesi E¤itim Fakültesi Dergisi, 26(
141-147).
SOYLU, Hüseyin ve İBİS, Mehmet (1998).” Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Eğitimi”. III.
Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon.
UĞURLU, Nihal Baloğlu (2005). “İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dünya ve Evren Konusu
İle İlgili Kavram Yanılgıları’’GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(229- 241).
ÜLGEN, Gülten (2001). Kavram Geliştirme (3.baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
YAĞBASAN, Rahmi ve GÜLÇİÇEK, Çağrı (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının
karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(110-
128).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com