You are here

İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK ARA DİSİPLİNİ KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİ

Share
REALIZATION LEVEL OF HUMAN RIGHTS AND CITIZENSHIP DISCIPLINE ACQUIREMENTS
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
1-20

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
İnsan hakları, vatandaşlık ve demokrasi gibi birbiriyle yakın ilgili bu kavramlar eğitim süreci içinde önemli bir öğrenme alanını oluşturur. Aynı toprak parçası içinde yaşayan bireylerin vatandaşlık bilinci içinde, insan haklarına dayalı demokratik bir toplum inşası için bahse konu kavramları bilmeleri ve yaşamaları ile mümkündür. Bu araştırmanın amacı da ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin, insan hakları ve vatandaşlık ara disiplini kazanımlarını gerçekleştirme düzeylerini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için tarama modelinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda öğrenci görüşlerini yansıtması için her bir kazanıma denk düşen davranışlar oluşturularak anket uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesi amacıyla yüzde ve frekans analizlerinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin insan hakları ve vatandaşlık ara disiplininde yer alan bilgi düzeyindeki kazanımları gerçekleştirebilirken, uygulama düzeyinde ki kazanımlarda eksiklikleri olduğu görülmüştür.
Abstract (2. Language): 
Human rights, citizenship and democracy become important learning areas in the process of education. Individuals who live in the same country in the consciousness of citizenship should know these concepts for the construction of a democratic society based on human rights. The purpose of this study is to determine levels of first stage of the primary school students’ on getting to know human rights and citizenship. In this context survey method was used for the study. In this context a questionnaire was made up, in this used to reflect the views of students. For the analysis of data, percent and frequency analyses was used. The results of the study show that students have gained concepts relating to human rights and citizenship in the knowledge level. But also it has seen that they are not at the same level for application parts.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

ALKIN, S. (2007). İngiltere ve Türkiye’de İlköğretim Programlarındaki Vatandaşlık
Eğitiminin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara
Üniversitesi.
ÇELEN, N. (1996). Vatandaşlık Bilgisi Anlayışının Gelişimi ve Karşılaşılan
Güçlükler. Yurttaşlık ve Eğitim. (Y. Hazırlayan Meral Çileli), Ankara: Türk Eğitim Derneği
Yayınları. 201–210.
ÇİFTÇİ, A. (2008). Vatandaşlık Bilgisi: Demokrasi ve İnsan Hakları. Ankara: Gündüz
Eğitim ve Yayıncılık.
DİLEK, D. (2005). Vatandaşlık Bilgisi Ders Notları. Marmara Üniversitesi Atatürk
Eğitim Fakültesi.
DEMİRTAŞ, H. (2008). İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitiminin Önemi. Eğitişim
Dergisi, Sayı: 20. http://www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/54-20/337-insan-haklari-ve-demokra....
html adresinden 25.07.2011 tarihinde alınmıştır.
DONNELLY, J. (1995). Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları. (Çev:
Mustafa Erdoğan ve Levent Korkut), Ankara: Yetkin Yayınları.
DUMAN, T., YAVUZ N. ve KARAKAYA, N. (2010). İnsan Hakları ve Demokrasi
(Vatandaşlık Bilgisi). Ankara: Data Yayınları.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 29 Mart – Nisan 2012
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
19
DURUHAN, K. ve ŞAD, S. N. (2009). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Vatandaşlık
Ödev ve Hak Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Avrupa
Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu. Uşak: 404-410.
ELKATMIŞ, M. (2007). İngiltere ve Türkiye’deki İlköğretim Birinci Kademede İnsan
Hakları Eğitimlerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi
Üniversitesi
EURYDICE. (2005). Citizenship Education At School in Europe. Belgium: Eurydice
European Unit. http://www.moec.gov.cy/programs/eurydice/publication.pdf adresinden
25.07.2011 tarihinde alınmıştır.
GEMALMAZ, M. S. (1988). İnsan Hakları Eğitiminin Yapısal Özellikleri. Öğretmen
Dünyası, (100), 14–15.
GÜLMEZ, M. (2001). İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Ankara: Türkiye Orta
Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.
KARASAR, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
KAYMAKCI, S., SÖNMEZ, Ö. F. ve MEREY, Z. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretmen
Adaylarının Vatandaşlık Bilgisi Öğretiminde Kullanılan Bazı Kavramları Anlama Düzeyi. I.
Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu.
Uşak: 380-386.
KOCAOĞLU, A. M. (1997). Türkiye’de Demokrasi ve İnsan Hakları Uygulaması.
Yeni Türkiye Dergisi, (17), 251.
MAGENDZO, A. (1994). Tensions and Dilemmas About Education in Human Rights
in Democracy. Journal of Moral Education. (23), 3, 251–259.
NOMER, E. (1983). Vatandaşlık Hukuku. İstanbul: Filizkitapevi.
PAYKOÇ, F. (2005). Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitiminde Neredeyiz? Öğretmen
ve Öğrencilerin Gözünde Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Anket Sonuçları. İstanbul: Türk
Tarih Vakfı Yayınları, 104–110.
TANÖR, B. (1994). Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu. İstanbul: BDS Yayınları.
TDK. (1998). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
TİBBİTTS, F. (2002) Understanding What We Do: Emeging Models For Human
Rights Education. Internatioal Review Of Education, (48), 159–171.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 29 Mart – Nisan 2012
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
20
UYGUN, O. (1996). Türkiye’de Demokrasi ve İnsan Hakları. Ankara: Türkiye ve
Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi.
ÜLTANIR, Y. G. (2005). Türk Eğitim Sitemi ile Avrupa Birliği Ülkelerindeki
Hümanist-Demokratik Eğitim Modelinin Karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, (67): 110–
152.
YEŞİL, R. (2002). Okul ve Ailede İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com