You are here

STRATEJİK PLANLAMA, STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ, HUKUKİ ALTYAPISI VE KAMUDA GELİŞİMİ*

Share
ON THE TRACES OF HARPY-SIREN FIGURE IN KUBADABAD CERAMIC TILES
Author Name

Journal Name:

Publication Year:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
1-23

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Günümüzde birçok ülkede kamu yönetiminin içinde olduğu krize neden olan sorunlar hukuksal, yapısal ve yönetsel düzeyde ortaya çıkmaktadır. Özellikle yönetsel düzeyde olan sorunlar ön plandadır. Bu noktada stratejik planlama, yöneticilerin edineceği stratejik düşünme ve stratejik davranma sayesinde kamu yönetimine önemli katkılar sunabilecektir. Özel kesim, değişimin getirdiği yeniliklerle başa çıkabilmek için sürekli yeni arayışlar içindeyken kamu kesimi yaşanan sorunları tespit etmekte, çözüm aşamasında maalesef herhangi bir yenilik önerememektedir. Bu çalışma ile stratejik planlamanın önemine yer verilerek ülkemizde kamu sektöründeki uygulanabilirliği üzerinde durulmaktadır.
Abstract (2. Language): 
Today, the problems which causes crisis in many countries public management, proceed from legal, structural and managerial debates. Especially, the problems at managerial level are in the forefront. At this point, strategic planning will be provided substantial contributions to managers strategic thinking and strategic treatment. While, the private sector has ever been in new searches for ongoing innovations of changes, unfortunatelly public sector has not offered any innovation at detecting problems and solution stage. Giving of the importances of strategic planning with this study, dwell on the applicability of the public sector in our country.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

AKGEMCİ, Tahir, Stratejik Yönetim, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007.
AKTAN, Coşkun Can, “Geleceği Kazanmanın Yolu: Stratejik Yönetim”,
.
ATEŞ, Hazma; ÇETİN, Dilek, Kamuda Performans Yönetimi ve Performansa Dayalı
Bütçe, Çağdaş Kamu Yönetimi II, Editörler: Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür, Nobel
Yayın Dağıtım, Ankara, 2004.
BAĞDİGEN, Muhlis, “Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve
Mahalli İdareler”, (Ed. Hüseyin Özgür-Muhammet Kösecik), Mahalli İdareler
Üzerinde Güncel Yazılar II: Uygulama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007, s.78.
BİLGE, Semih, “Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü ve Dışsal Faktörlerin Yerel
Yönetimlerin Performansına Etkisi Üzerine Bir Araştırma” (Basılmamış Doktora
Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2006.
BİRCAN, İsmail, “Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon”, Planlama Dergisi, Özel
Sayı, DPT’nin Kuruluşunun 42. Yılı, .
ÇOBAN, Hasan, Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1997.
DİNÇER, Ömer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Timaş Matbaası, İstanbul, 1998.
ERDEM, Aybike, “Stratejik Yönetim ve Kamu Örgütlerine Uygulanabilirliği”, Mersin
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mersin,
2006.
EREN, Erol, Stratejik Yönetim, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, 2006.
GÖKTEKİN, İsmail, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (Kobi’lerde) Stratejik Planlama ve
Bir Uygulama”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2003.
GÖZLÜKAYA, Türkay, “Mahalli İdareler ve Stratejik Planlama: Modeller ve Uygulama
Örnekleri”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), Denizli, 2007.
GÜNER, Sinan, “Stratejik Yönetim Anlayışı ve Kamu Yönetimi”, Türk İdare Dergisi, Yıl 77,
Sayı: 446.
GÜNEY, Salih, Açıklamalı Yönetim, Organizasyon ve Örgütsel Davranış Terimler
Sözlüğü, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004.
GÜRER, Harun, “Stratejik Planlamanın Temelleri ve Türk Kamu Yönetiminde
Uygulanmasına Yönelik Öneriler”, Sayıştay Dergisi, Ekim-Aralık 2006, Sayı:63.
KORKMAZ, Halil İbrahim, “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama”, Gaziantep Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep, 2010.
KÖSEOĞLU, Mehmet Akif, “Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Performans Ölçümü”, DPT
Uzmanlık Tezi, Haziran 2005.
MURAT, Güven; BAĞDİGEN, Muhlis, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama ve
Yönetim, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008.
NARİNOĞLU, Ahmet, “Yerel İdarelerde Stratejik Planlama Modeli”, Çağ Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mersin, 2006, s.82.
ÖZALP, Şan, İşletme Politikası-Metin ve Örnek Olaylar, Ankara, 1975.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 31 Temmuz – Ağustos 2012
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
23
ÖZTEMEL, Ercan, Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi, Değişim Yayınları, Adapazarı,
2001.
SÖYLER, İbrahim, “Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim Uygulanabilir mi?
Engeller/Güçlükler”, Maliye Dergisi, Sayı 152, 2007.
TEMEL, Elif K., “Büyük İşletmelerin Misyon ve Vizyon İfadelerinin İçerikleri Bakımından
İncelenmesi”, XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı,
25-27 Mayıs, Sakarya, 2007.
ÜLGEN, Hayri; MİRZE, S. Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayınları No:
113, İstanbul, 2004.
YILMAZ, Abdullah; KANDEMİR, Sunda, Örgütlerde Vizyon ve Yönetimi, Detay
Yayınları, Ankara, 2005.
YILMAZ, Kutluhan, “Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Uygulaması”, Sayıştay
Dergisi, Temmuz-Aralık 2003, Sayı:50-51.
YURTSEVEN, Hüseyin Rıdvan, “Stratejik Yönetim Sürecinde Misyon Belirlenmesi ve Bir
Uygulama: Çanakkale Kenti” (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1995.
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama
Teşkilatı, Şubat 2003.
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 2. Sürüm, T.C. Başbakanlık Devlet
Planlama Teşkilatı, Haziran 2006.
Öz Değerlendirme Süreci-Stratejik Planlama Süreci, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ), Ankara, 2002.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), “İyi Yönetişim İçin Örnek Bir
Model: Katılımcı Bütçeleme”, .

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com