You are here

ANADOLU İNANÇLARI BAĞLAMINDA TÜRKÜLERİMİZDE GÖK CİSİMLERİ

Share
HEAVENLY BODIES IN THE TURKISH FOLK SONGS IN THE CONTEXT OF ANATOLIAN CULTS
Author NameUniversity of Author

Journal Name:

Publication Year:

Number:

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
İnanç, insanların başkalarından öğrenme yoluyla belleklerinde oluşturduklarıbir düşünce sistemidir. Bu bağlamda Anadolu inançlarıise, Anadolu insanının yaşamıboyunca karşılaştığıolaylar hakkında doğruluğunu ya da yanlışlığınısorgulama ihtiyacıduymadan birbirlerine aktardıklarıkabullenmelerdir. İnsanlarımızın günlük yaşamlarında ortaya koyduklarıdavranışlara yön veren bu inanmalar, doğal olarak onların ürettikleri kültürü de derinden etkilemişlerdir. Sözlü gelenek ürünleri içinde özellikle müzik eşliğinde dile getirilen türküler, adeta kolektif bir kültürel bilinci de nesilden nesle taşırlar. Bu noktadan hareketle; Anadolu inançlarının Türkü sözlerine yansımasıhususu araştırmaya değer görülmüştür. Çalışmada; Anadolu’nun çeşitli yörelerinden seçilmişTürküler içerisinde yer alan ay, güneş ve yıldız gibi gök cisimlerinin Anadolu inançlarındaki ifadeleri betimleme yöntemi kullanılarak genel hatlarıile ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Abstract (2. Language): 
Cult is a thought system which is created by people in their memories by the way of learning from the others. In this context Anatolian cults are espousals which are transferred each other about events that Anatolian people meet in their life and do not need to feel examine it is true or false. These cults which direct the manners ofpeople in daily life, affected deeply the culture that they creat inherently. In oral tradition products, Turkish Folk Songs especially in companied with music, transfer a collective conscience generation to generation. From this point forth, reflection of Anatolian cults into lyricks of Turkish Folk Song is seen worth to research. In this work, heavenly bodies likemoon, sun and star in Turkish Folk Songs that will be choosen among different localities and statements of them in Anatolian cults are tried to put forth withthe descriptive method in general terms.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

• ALANGU, T. ,(1983). Türkiye Folkloru El Kitabı, Adam Yayıncılık.
• BAŞGÖZ, İ. (2008). Türkü, İstanbul: Pan Yayıncılık
• CEMİLOĞLU, M.(1995 / 2001).Halk Hikâyelerinde Doğum Motifi, Bursa.
• DORSON, R. M. (1984).Günümüz Folklor Kuramları, İzmir: E.Ü. Edebiyat Fakültesi
YayınlarıNo: 33.
• ELÇİN, Şükrü. (1986). Halk Edebiyatına Giriş, Ankara:Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayınları: 365.
• ERHAT, A.(2010). Mitoloji Sözlüğü, İstanbul:Remzi Kitabevi A.Ş.
• EYUBOĞLU, İ. Z.(1998). Anadolu İnançları, Anadolu Üçlemesi 1 İstanbul:Gökkuşağı
Matbaacılık.
• EYUBOĞLU, İ. Z.(1998). Anadolu İnançları, Anadolu Üçlemesi 2 İstanbul:Gökkuşağı
Matbaacılık.
• GÖKALP, Z. (1976). Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul: GüneşMatbaacılık.
• HANÇERLİOĞLU, O. (2000). Dünya İnançlarıSözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi
• KAFESOĞLU, İ. Türk Milli Kültürü, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
• KARASAR, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi, İstanbul: Nobel Yayınları.
• ÖGEL, B. (1993). Türk Mitolojisi, Ankara:Türk Tarih Kurumu Basımevi.
• TÜRKÇE SÖZLÜK .(2009). Ankara: Atatürk Kültür, Dil veTarih Yüksek Kurumu Türk
Dil Kurumu Yayınları.
• TÜRK HALK MÜZİĞİSÖZLÜ ESERLER ANTOLOJİSİ1. (2006). Ankara: TRT Müzik
Dairesi Yayınları.
• TÜRK HALK MÜZİĞİSÖZLÜ ESERLER ANTOLOJİSİ2. (2006). Ankara: TRT Müzik
Dairesi Yayınları.
• TÜRKİYE'DE HALK AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ IV. (2009). Ankara:Türk Dil
Kurumu Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com