You are here

Postmodernizm ve Postmodern Kimlik Anlayışı

Share
Postmodernism and Postmodern Identity Understanding
Author NameUniversity of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
27
Page Number-Last: 
36

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Postmodernizm modern düşünce ve kültüre ait temel kavram ve akımları sorgulayan, modernizmin kurtuluş projelerinden (rasyonalizm, evrensellik, özgürlük, Hıristiyanlık gibi) kuşku duyan bir düşünce tarzıdır. Özgürlükleri, farklılıkları, heterojenliği, çoğulculuğu ve yerelliği ön plana çıkaran postmodernizmde kimlik, görünüş, imajlar ve boş zaman faaliyetleri çerçevesinde oluşur. Postmodern söylem açısından öznelerin evrensel ortak kimlikleri artık mümkün değildir.
Abstract (2. Language): 
Postmodernism is a thinking style which questions the main concepts and trends of modern thinking and culture, and also suspects liberation project (such as rationalism, universality, liberty, Christianity) of modernism. Postmodernism gives importance to freedoms, differences, heterogeneity, pluralism and localness. In postmodern understanding identity is consist of appearance, image and free time activity. In terms of postmodern discourse, universal common identity of subject is impossible.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Akay, A. (2010). Postmodernizmin Abc’si. İstanbul: Say Yayınları.
Baudrillard, J. (1991). Sessiz Yığınların Gölgesinde Ya da Toplumsalın Sonu. (Çev. Oğuz
Adanır). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Baudrillard, J. (2004). Kötülüğün Şeffaflığı. (Çev. Işık Ergüden). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Bıçkı, D. (2001). “Modernizm ve Postmodernizm”. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları
Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Sıra: 4, No: 1131.
Butler, C. (2002). Post-Modernism. New York: Oxford University Press Inc.
Cevizci, A. (1999). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
Çağlar, N. (2008). “Postmodern Anlayışta Siyaset ve Kimlik”. S. Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı:3.
Derrida, J. (1994). Göstergebilim ve Gramatoloji. (Çev. Tülin Akşin), İstanbul: Afa Yayınları.
Eagleton, T. (2011). Postmodernizmin Yanılsamaları. (Çev. Mehmet Küçük). İstanbul:
Ayrıntı Yayınları.
Feyerabend, K. P. (1996). Yönteme Karşı. (Çev. Ertuğrul Başer). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Foucault, M. (1987). Söylemin Düzeni. (Çev. Turhan Ilgaz). İstanbul: Hil Yayın.
Foucault, M. (1999). Bilginin Arkeolojisi, (Çev. Veli Urhan). İstanbul: Birey Yayıncılık.
Hall, S. (1998). “Kültürel Kimlik ve Diaspora”. Kimlik: Topluluk/Kimlik/Farklılık. (Der.:
J. Rutherford. (Çev. İ. Sağlamer). İstanbul: Sarmal Yayınları.
http://www.felsefe ekibi.com/dergi 2/s. 2-y6 html.
Karaduman, S. (2010). “Modernizmden Postmodernizme Kimliğin Yapısal Dönüşümü”.
Journal of Yaşar University, 17(5) 2886-2899. http://joy.yasar.edu. tr
Lyotard, Jean, F. (1994). Postmodern Durum. (Çev. Ahmet Çiğdem). Ankara: Vadi Yayınları.
Megill, A. (1998). Aşırılığın Peygamberleri. (Çev. Tuncay Birkan). Ankara: Bilin ve Sanat
Yayınları.
Serdar, Z. (2001). Postmodernizm ve Öteki. (Çev. Gökçe Kaçmaz). İstanbul: Söylem
Yayınları.
Sim, S. (2006). Postmodern Düşüncenin Eleştirel Sözlüğü. (Çev. Mukadder Erkan-Ali
Utku). Ankara: Ebabil Yayınları.
West, D. (1998). Kıta Avrupası Felsefesine Giriş. (Çev. Ahmet Cevizci). İstanbul: Paradigma
Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com