You are here

GEVŞEK YAPILI SİSTEMLER OLARAK OKULLARIN ÜÇ KAVRAMI: KARAR VERME, LİDERLİK ve ÇATIŞMA

Share
THE TREE CONCEPTS OF SCHOOLS AS LOOSELY COUPLED SYSTEMS: DECISION MAKING, LEADERSHIP AND CONFLICT
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
15-31

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Sistem yaklaşımı örgütlere bir bütün olarak bakılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Her sistemin üst ve alt sistemlerinin bulunması, bunların birbirlerine bağımlı ve etkileşimli olarak çalışmalarım gerektirir. Eğitim örgütle/inin de çok yönlü ve karmaşık bir yapıya sahip olması sistem yaklaşımım gerekli kılmıştır. Eğitim örgütlerinde yönetim, öğretmenler ve öğrenciler sistemin parçaları olarak bazen birbirlerine sıkı bağlı bazen gevşek bağlı olarak hareket etmek zorunda kalabilirler. Okullarda yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve sivil toplum örgütlerinin birbirleri ile ilişkileri gevşek bir yapıda sürdürülür. Weick tarafından kavramlaştırılan Gevşek Yapılı Sistemler Kuramı okullar açısında ele alındığında okul işleyişinin kendine özgü özelliklerinin olduğu ortaya çıkar. Weick'in gevşek yapılı sistemler modeli çerçevesinde okullarda karar verme, liderlik ve çatışma durumlarının gevşek yapılı sistem modeli özellikleri temelinde ne anlam ifade ettiği uygulama örnekleriyle bu çalışmada tartışılmıştır.
Abstract (2. Language): 
System approach displays that it is necessary to see the organizations as a whole. Existing of sub and super system of every systems requires them to operate dependently and interactively. That the education organizations have a versalite and complicated structure necessiates the system approach. Also in the education organizations, administration, teachers and students, as being a part of the system, may have the account for behaving sometimes strictly tied and sometimes loosely tied.The relationship of the school employees with the administrator, teacher, student, parent of the student and NGOs could be maintained in a loose structure. When Loosely Coupled System conceptualized by Weick undertaken in the schools, that the course of the school has its own features is arised. In the framework of Weick s Loosely Coupled Systems model, it is discussed with the examples of applications that in the base of Loosely Coupled Systems model, what authority, leadership and conflict situations mean.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Aydın, M. (1994) Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatipoğlu yayınevi.
Aytaç, Tufan. (2000) Okul Merkezli Yönetim. Ankara: Nobel yayın dağıtım.
Balcı, A. (1990) Eğitim Örgütlerinde Yeni Bakış Açıları: Kuram-Araştırma İlişkisi. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Bildirisi.
Başar. H. (1995) Öğretmenlerin Değerlendirilmesi. Ankara: Pegem yayınlan.
Başaran, İ.E.(1991) Örgütsel Davranış. İnsanın Üretim Gücü. Ankara: Gül yayınevi.
Başaran. İ.E.(1998) Yönetimde İnsan İlişkileri. Yönetsel Davranış. Ankara: Aydan web tesisleri.
Bursalıoğlu, Z. (1997)Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama. Ankara:Pegem yayınlan.
Christensen, R. L.(1968) Journal
o
f Cooperative Extension. Spring , Volume 6 No.l
Choo, C. W. (2001) Towords an information Model of Organizations. The Canadion Journal of information Science. 16(3) 32-62. Toronto.
Çelik, V. (1997) Okul Kültürü ve Yönetimi. Ankara: Pegem yayınlan.
Grotured, N.
(1999
) School Based Development Work, http://www.jyu.fi/ktl/publication (erişim:22.11.2005)
Erçetin, Ş.Ş. (1998) Liderlik sarmalında Vizyon. Ankara: Önder Matbaacılık.
Erdoğan, İ. 1977 "Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama" Ankara: Pegem Yayınlan, 6. Baskı.
Ertürk, S. (1994) Eğitimde Program Geliştirme. Ankara. Meteksan Matbaacılık.
Furaselli, L.D.(2002)
"Tightl
y Coupled Policy in Loosely Coupled Systems:İnstitutional Capacity and Organizational Change." Journal at Educational Administration, (40) 6.
Handy. C.(1998)
Ruhu
n Arayışı. Kapitalizmin Ötesi: Modern Dünyada Amaç Arayışı. Çev:Nurettin Elhüseyni, İstanbul: Boyner Holding Yayınlan.
Katz D,Kahn L. R.(1977) Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi. Çev: Halil Can ve Yavuz Bayar, Ankara:TODAİ Enstitüsü Yayınlan.
30
A.Ü. Bayburt Eğilim Fakültesi Dergisi Cİİt 2, Sayı 3 {2007) 15-30
Celal Teyyar UĞURLU
Koçel, T. (1989) "îşletme Yöneticiliği" , Ankara:
Lack, A.(1999) Loosing Coupled, http:/ /www. members.ozemail.com.au (erişim:04.11.2005)
McKanzie, K.B., Christman, D. E., Hernandez, R, Fierro, L. (2008) From the Field: A Proposal for Educating Leaders for Social Justice, 44(1)111-138.
Megan, T.M., Wayne, H. (1997) Trust İn Schoolş:A Conceptual and empirical Analysis. Journal of Educational Administration, 36(4)341-342.
Payne, L. (2003, Nov 29th to December 5th) School Governence as The Management of Dilemmas: Market or Mission? Western Austrailia. P.4.
Priority Schools Funding Program (2003) Classroom and School Organization and School Culter. http://www.psfp.nsw.edu.au/resources (erişim: 20.11.2005)
Rodney, T.O.(2002) "Leadership: Spanning the Tecnical and institutional Dimension of Organizations" Journal at Educational Administration, (40) 6.
Rowen, B. (2002) "Rationality and Reality in Organizational Management. Journal at Educational Administration, Vol:40 No:6
Ryan, R.L. (1995) Local Mangement of School, it's not Simple. http://www.mun.ca/educ (erişim: 09.11.2005)
Şişman, M.(2004) Örgütler açısından Dil ve Söylem: Okul Yaşamının Yemden Yorumlanmasına Doğru.Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (1)124.
Taymaz, H. (1995) Okul Yönetimi. Ankara: Saypa yayınlan.
Theoharis.G.
(2007
) Social Justice Educational Leaders and Resistance: Toward a Theory of Social Justice Leadership, 43(2)221-258.
Thompson, B. L.(1998)
Performan
s Geliştirme, Istanbul: Hayat Yayınlan.
Toprakçı, E. (2002) Sınıf Örgütünün Yönetimi. Ankara. Ütopya Yayınlan.
Tortop, N. ve diğerleri. 1993 "Personel Yönetimi", Ankara: Yargı Kitap Yayınevi
Weick, K.(1976) Educational Organizations as Losely Coupled Systems, Administrative Science Quartely, (21) 1-9.
West, A. (2006) School Choice, Equity And Social Justice: The Case For More Control, British Journal of Educational Studies, 54(1)15-33.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com