You are here

Bilişim Teknolojileri Temelli Stratejik Planlama: Eğitim Sektörüne Yönelik Bir Model Önerisi

Share
Strategic Planning Based On Information Technology: A Model On Educational Sector

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
29-36

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Kurumların üstünlükleri yaptıkları planların etkin ve etkili olmasına bağlıdır. Planlamanın etkinliği ve etkili olması ise en başta planlama sürecine bağlıdır. Planlama sürecinde bilgi akışının önceden tanımlı olmaması veya planlamada yaşanacak gecikmeler ya uygulamaya geçilmesini geciktirecek ya da eksik bilgilerle yapılmış bir planın uygulamaya konmasına sebep olacaktır. Planlama sürecinde otomasyona geçilmesi bu aksaklıkların yaşanmasını ortadan kaldıracaktır. Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum sürecinde çıkardığı 2003 tarihli Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlama hazırlamaları ve bütçelerini buna göre oluşturmaları zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, kamu kurumlarında stratejik planlamayı daha basit ve anlaşılabilir hale getirmek, sistemi hızlandırmak, kâğıt ve zaman israfını en aza indirerek maliyetleri düşürme amacıyla bir otomasyon programı hazırlanmıştır. Çalışmada öncelikle stratejik yönetim ve stratejik planlama kavramlarına değinilmiş, eğitimde stratejik planlama süreci anlatılmıştır. Daha sonra Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde uygulanmakta olan stratejik plan hazırlamaya ilişkin geliştirilen otomasyon modeli hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.
Abstract (2. Language): 
Superiority of institutions depends on their effective and efficient plans. Effective and efficient planning is primarily depends on planning process. Indefinite information flow in planning or some delays in planning process cause some postponement in the application of plan or planning with inadequate information. Turkey has enacted Public Finance Administration and Control Law dated 2003 in the process of European Union membership. With this law, all public institutions have to make strategic planning and budget according to strategic planning. In this context with the aim of making simple and comprehensive strategic planning, accelerating the process, and decreasing the cost with reducing time and paper wastage an automation program is designed. In this article primarily strategic management and strategic planning terms are introduced and strategic planning process in education is evaluated. Then the automation program applied in Denizli Province National Education Administration is presented and evaluated.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

[1] İ. Tekeli, Türkiye’de Eğitim Reformu Tartışması İçin Bir
Düşünce Çerçevesi, Özgür Üniversite Formu Yayınları, Ankara,
2003.
[2] Resmi Gazete, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, , Resmi Gazete Yayınları, Ankara, 2003.
[3] P. F. Drucker, Gelecek için Yönetim, 1990’lar ve Sonrası,
Çeviren: Fikret Üçcan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,
İstanbul, 1998.
[4] M. B. Aksu, Eğitimde Stratejik Planlama ve Toplam Kalite
Yönetimi, Anı yayınları, Ankara, 2002.
[5] İ. Bircan, “Kamu yönetiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon”,
Planlama Dergisi, 11-22, 2002.
[6] T. Çalık, “Eğitimde Stratejik Planlama ve Okulların Stratejik
Planlama Açısından Nitel Değerlendirmesi”, Gazi Üniversitesi
Kastamonu Eğitim Dergisi, 2(11), 251-268, 2003.
[7] Ö. Dinçer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta
Yayınları, İstanbul, 2003.
[8] İ. Barutçugil, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer
Yayınları, İstanbul, 2004.
[9] G. Dessler, Human Resource Management, Pearson Prentice
Hall, New Jersey, 2007.
[10] T. Koçel, İşletme Yöneticiliği, 9 Baskı, Beta Yayınları, İstanbul,
2003.
[11] M. Bengisu, “Yüksek Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi”, Journal
of Yasar University, 2(7), 779-749, 2007.
[12] P. Kothler ve P. Murphy, “Strategic Planning for Higher
Education”, Journal of Higher Education, 52(5), 470-489, 1981.
[13] İnternet: H. A. Cooper, Strategic Planning in Education: A Guide
for Policymakers, National Association of State Boards of
Education, Alexandria, Virginia, 1986,
http://eric.ed.gov/PDFS/ED297439.pdf, 22.02.2011
[14] İnternet: MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı, MEB Stratejik
Planlama Süreci, Ankara, 2008,
www.sgb.meb.gov.tr/str_yon_planlama_V2/stratejik_plan_
nedir.pdf, 2011.
[15] F. Ereş, “Eğitim Yönetiminde Stratejik Planlama”, Gazi
Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 15, 21-29,
2004.
[16] Devlet Planlama Teşkilatı, Kamu İdareleri için Stratejik
Planlama Kılavuzu, 23, Türkiye, 2006.
[17] MEB, Planlı Okul Gelişim Kitabı, EARGED, Ankara, 2007.
[18] L. Bell, “Strategic Planning in Primary Schools: A Tale of no
significance”, Management in Education, 18(4), 33-36, 2004.
[19] İnternet: G. C. Chang, “Strategic Planning in Education: Some
Concepts and Methods”, Directions in Educational Planning:
Symposium to Honour The Work of Françoise Caillods,
http://www.iiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/
Research_Challenges_and_Trends/pdf/symposium/ChangGwangC
hol.pdf, 2011.
[20] H. Işık, A. Aypay, “Eğitimde Stratejik Plan Geliştirme Sürecinde
Karşılaşılan Sorunlar: Çanakkale ilinde Yapılan bir inceleme”,
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 2004.
[21] Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Denizli Milli Eğitim İstatistik
Kitabı, Denizli, 2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com