You are here

Strategic Planning and Implementation of Balanced Scorecard in a Software Company

Share

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
491-515

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Türk yazılım firmaları günümüzün küreselleşmiş ve çabuk değişen pazar koşullarında büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. Son zamanlarda bu zorlukların üstesinden gelebilmek için stratejik planlama ile performans ölçüm ve denetleme sistemleri hayati önem kazanmaktadır. Stratejik planlama, yalın bir tanımlamayla, vizyona ulaşılması için atılması gereken adımların belirlenmesidir. Çalışmada çevresel ve içsel değerlendirmeler literatürdeki araç ve teknikler ile uygun bir şekilde yapıldıktan sonra uygun yöntemler aracılığıyla stratejiler belirlenmiştir. Belirlenen stratejileri hayata geçirmek ve performans ölçümü için 'dengeli ölçüm kartı? tekniğinden yararlanılmıştır. Stratejik yönetim aracı olarak metodolojik uygulanması ol¬dukça zordur ve özen gerektirmektedir. Küçük ve orta ölçekli yazılım firmalarının dengeli ölçüm kartı ile stratejik planlama bileşik çalışmalarında bu çalışmanın sonuçlarının yararlı olacağı kanısındayız
Abstract (2. Language): 
Turkish software companies are facing massive challenges to survive in today's global and volatile marketplace. Strategic planning, performance measurement and control systems have recently become crucial in overcoming these challenges. Strategic planning simply stands for defining the moves to achieve vision. Environmental and internal assessments are activities which must be conducted prior to defining successful strategies. Then strategies are identified with suitable techniques. In order to translate the strategy into action and measure the performance, the 'balanced scorecard' (BSC) technique is used. Although balanced scorecard is a significant strategic management tool, its application is a challenging and demanding issue. In this study we used a methodological approach for putting balanced scorecard into action. We believe that small and medium sized software companies from this study for strategic planning and balanced scorecard studies.

Keywords (Original Language):