You are here

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler

Share
Factors Which Affect Academic Achievement of University Students
Author NameUniversity of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
191-198

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen faktörlerin analizini yaparak, bu faktörlerin etkisini araştırmaktır. Bu amaçla 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü’nde okutulan “İstatistik ve Ulaşım Teknolojisi” dersleri öğrencileri araştırmanın evreni olarak belirlenmiştir. Bu evrenden örnekleme yapılarak analizler yapılmıştır. Öğrencilerin başarısını etkileyen derse devam sayısı ve lise not ortalaması dikkate alınarak araştırma yapılmıştır. Araştırma için elde edilen verilerin analizi, SPSS paket programında çoklu regresyon modelinden yararlanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrenci başarısı ile derse devam sayısı arasında güçlü bir ilişkinin olduğu, ancak öğrenci başarısı ile lise not ortalaması arasında düşük bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır.
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to investigate by analysing factors affecting academic achievement of university students. Also effects of these factors are studied. For this purpose, the students attending “Statistics and Transport Technology” course at Gazi University, Industrial Arts Education and Arts Faculty, Industrial Technology Education Department, in the 2008-2009 academic year have been identified as the study universe. Analysis has been done by taking examples for this universe. The factors, which affect student’s success, are chosen as attendance and high school grades. Analysis of data obtained for research was done by using SPSS software package with multiple regression models. At end of investigation, it was observed that there is relationship between attendance and student’s success. On the other hand, there is weak relationship between high school grades and student’s success.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Alkan, C., Kurt, M. (1998). Özel Öğretim Yöntemleri, Disiplinlerin Öğretim
Tekonolojisi. Anı Yayıncılık, Ankara.
Gençtürk, Ö. (2001). Meslek ve Anadolu Meslek Liselerinde Öğrenci
Başarısını Etkileyen Faktörler. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özbay, G. (1997). Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanlarını Belirlemeye
Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.
Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Silah, M. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen
Çeşitli Nedenler Arasındaki Süreksiz Durumluluk Kaygısının Yeri ve
Önemi, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10: 102-115.
Tüknüklü, A., Zoroğlu, Y., Gemici, Y. (2001). İlköğretim Okullarında Okul
Yönetimine Yansıyan Disiplin Sorunları. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetim Dergisi, Pegem Yayınları, 27: 417-441.
Ünver, Ö., Gamgam, H. (2006). Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler.
Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com