You are here

Türkiye’de Göçmen Eğitimi Sorunsalı ve Göçmen Eğitiminde Farklılığın Yönetimi

Share
Problematic of Migrant Education and Diversity Management for Immigrant Education in Turkey
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
17
Page Number-Last: 
30

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı göçmen eğitimini analiz etmek ve Türkiye’deki göçmen çocukların eğitimini değerlendirmektir. Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana Türkiye, göç olgusu ile karşı karşıyadır. Özellikle son yıllarda bu olgunun etkisi ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutta yaşanmaktadır. Göçmen çocuklar, göç süreci ve sonuçlarından oldukça etkilenmektedir. Göç eden ailelerin istihdam, eğitim, sağlık, barınma, sosyalleşme ve güvenlik gibi sorunları dolaysız çocuklara yansımaktadır. Göç edilen ülkede karşılaşılan sorunlar ve koşullar çocuklar için de zor olmaktadır ve bu durum çocukları göç ettiği ülkede dezavantajlı hale getirmektedir. Göçmen ailelerin düşük eğitim düzeyi, yoksulluk, sosyal güvenlikten yoksunluk, kültürel farklılık gibi değişkenler, göçmen çocukların uyumunu zorlaştırmaktadır. Eğitim, göçmen çocuğun yeni ülkesindeki yaşamında önemli bir rol oynar. Bununla birlikte ev sahibi ülke de göçmenlerin niteliğinden hem sosyal hem de ekonomik açıdan etkilenmektedir. Göçmen eğitiminin önemi oldukça büyük olmasına karşın, Türkiye’de bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar yetersizdir. Göçmen çocukların eğitiminde, eğitim sisteminin girdilerinin ve eğitim sürecinin sorunlu olduğunu ve bu sorunların giderilmesinde eğitim politikalarının belirlenmesi ve bu politikalara uygun bir planlamaya ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.
Abstract (2. Language): 
Aim of this study is to analyse immigrant education and evaluate education of immigrant children in Turkey. Turkey is faced with the phenomenon of immigration since its republic was established. Especially in recent years, impact of this phenomenon is experienced in economic, social and psychological dimensions. Immigrant children are affected considerable by the migration process and its results. Problems of parents who immigrated such as employment, education, health, shelter, socialization and security are reflected on their children. Problems encountered in the host country and conditions are difficult in children and this situation makes the children disadvantaged in host countries. Factors such as poorly educated parents, cultural differences and lack of social security make adaptation of immigrant children difficult to new country. Education plays a crucial role in the life of the immigrant children. The host country is also affected by social and economic qualification of migrants. Scientific studies on migration are insufficient in Turkey although immigrant education is very important. It can be said that inputs of education system and education process have problems. It is needed to determine educational policy and to plan immigrant education to solve these problems for immigrant children.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Aggarwal, Y., Thakur, R. (2003). Concepts and Terms in Educational Planning. New Delhi: National Institute of Educational Planning and Administration.
Ahsan, R.M. (1997) Migration of Female Construction Labourers to Dhaka City, Bangladesh.International Journal of Population Geography, 3: 49-61.
Alexander, K.L., Entwisle, D.R., Bedinger, S.D. (1994). When expectations work: Race and socioeconomic differences in school performance. Social Psychology Quarterly, 57: 283–299.
Bağlı, M. (2005). Türkiye’de Göç ve Kentleşme. Uluslararası Göç Sempozyumu Bildirleri, 8–11 Aralık
Baker, R. (2011). The Great Migration’s Impact on the Education of Southern-bornAfrican Americans. http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic881224.files/Baker%20The%20Gr...
Bitew, C., Ferguson, P. (2010). Parental support for African immigrant students’ schooling in Australia. Journal of Comparative Family Studies, 41(1): 149-165.
Bosch-Supan, A. (1987). The Role of Education: Mobility Increasing or Mobility Impeding? NBER Working Paper No: 2329.
Castles, S., Miller, M.J. (2008). Göçler Çağı - Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri (çev. B.U. Bal, İ. Akbulut), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Civan, O., Gökalp,A. (2011). Göçmen İşçi Kavramı ve Göçmen İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği. Çalışma ve Toplum,1: 233-264.
Coşkun, E. (2011). Türk ve Göçmen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Metin Bağdaşıklığı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2): 881-899.
De Jong, Gordon F., 2000. Expectations, gender, and norms in migration decision-making. Population Studies 54: 307–319. Dimmock, C., Walker, A. (2005). Educational leadership: Culture and diversity. London: Sage Publication.
Derezotes, D.S. (2000). Advenced Generalist Social Work Practice. London: Sage Publications
F. EREŞ
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 6(2): 017-030
28
Docquier, F., Rapoport, H. (2004). Skilled Migration: The perspective of developing countires. Policy Research Paper. Washington DC: The World Bank.
Dunn, W.N. (2004). Public policy analysis. Upper Saddle River: New Jersey.
Ereş, F. (2014a). Göçmen öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin sorunları: Tokat örneği. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli Üniversitesi.
Ereş, F. (2014b).Öğretmenlerin göçmen çocukların eğitimine yönelik görüşleri. Eğitim Yönetimi Forumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi.
EU (2003). Facet of interculturality in education.Strasbourg: Council of Europe Publishing.
EU (2012). Migration and Education. Conference Proceeding Book, Larnaca, 15 –17 October.
EU-MIPEX (2014). Migrant Integration Country Report. http://www.mipex.eu/turkey.
Gençler A., Çolak A. (2002). Türkiye’den YurtdıĢına Beyin Göçü: Ekonomik ve Sosyal Etkileri. Kocaeli Üniversitesi I. Ulusal Bilgi, Yönetim ve Ekonomi Kongresi, İzmit.
Giani, L. (2006). Migration and education: Child migrants in Bangladesh. https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=mwp33.pdf&site=252
Gold, A. (2005). Dealing with diversity: A key values issue for educational management. 14th ENIRDEM Conference 22–25 September, Czech Republic.
Gotovos, Α.Ε. (2007) Migrant biographies and educational routes . Scince and Society, 17-18: 39-99.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, (2015). Göçmen İstatistikleri. Alıntılama: http://www.goc.gov.tr/icerik6/ikamet-izinleri_363_378_4709_icerik
Gönüllü, M. (1996). Dış Göç. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 1: 94-106.
Güzel, S. (2013). Göçmen çocuklar ve Denizli’de yaşam koşulları. Sosyolojik Araştırmalar Dergisi, 1: 1-36.
Heckmann, F. (2008), Education and the Integration of Migrants, NESSE Analytical Report 1 for EU Commission DG Education and Culture, EFMS, Bamberg.
F. EREŞ
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 6(2): 017-030
29
İçduygu, A. (2012). Türkiye’de düzensiz göç. Ankara: Uluslararası Göç Örgütü Yayınları.
Küçük, S. (2006). Kültürler Arası Konumda İki Dilli Öğrenciler İçin Öğretmen Yetiştirme ve Erasmus Programı, AKÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1): 231-251.
Li, J. (2001). Expectations of Chinese Immigrant Parents for Their Children’s Education: The Interplay of Chinese Tradition and the Canadian Context. Canadian Journal of Education, 26(4): 477–494.
Lee, G. (2011). Understanding the process of educational assimilation for refugee and non-refugee immigrant students: A pilot study of a community college. Master Thesis, Graduate School of Vanderbilt University.
Massey, D.S., Espinosa, K. (1997). What’s Driving Mexico-U.S. Migration? A Theoretical, Empirical, and Policy Analysis. American Journal of Sociology 102(4): 939-99.
Nusche, D. (2009). What Works in Migrant Education? Paris: OECD Publication.
OECD (2004). Learning for Tomorrow's World: First Results from PISA 2003, OECD, Paris
OECD (2006). Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003, OECD, Paris.
OECD (2012). Education at a Glance, OECD, Paris.
Oldroyd, D. (2005). Dealing with diversity: education’s challenge in creating human solidarity. 14th ENIRDEM Conference 22–25 September, Czech Republic.
Özer, İ. (2004). Kentleşme, Kentlileşme ve Kentsel Değişim, Bursa: Ekin Kitabevi.
Papademetriou, D. (2005). Education and Immigrant Integration in the United States and Canada. Proceedings of Conference, April 25, 2005, The Migration Policy Institute
Pohl, C. (2013). Diversity and Diversity Management in Education. Münih: Waxman Verlag Publishing.
Rumbaut, R.G. (1997). Assimilation and its discontents: Between rhetoric and reality. International Migration Review, 31: 922 – 959.
Stark, O., Bloom, D. (1985). The new economics of labor migration. American Economic Review, 75: 173-178.
F. EREŞ
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 6(2): 017-030
30
Topçuoğlu, R. (2012). Türkiye’de Göçmen Çocukların Profili, Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Önerileri Hızlı Değerlendirme Araştırması. Ankara: Uluslararası Göç Örgütü.
Vernez, G., Abrahamse, A. (1996). How Immigrants Fare in U.S. Education. Santa Monica,C.A.: RAND Corporation.
Williams, N. (2009). Education, gender, and migration in the context of social change. Social Science Research 38: 883–896.
Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com