You are here

Örgütsel-Yönetsel Motivasyon Faktörlerinin Çalışanların Performans ve Verimliliğine Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Hizmet ve Endüstri İşletmesi Örneği

Share
An Empirical Study for Determining the Affects of Organizational-Managerial Motivation Practices on the Performance and Productivity of the Workers: Example of Service and Industry Company

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
85
Page Number-Last: 
97

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı örgütsel-yönetsel motivasyon uygulamalarının çalışanların performans ve verimliliği üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemek ve varsa bu etkinin hangi boyutlarda ortaya çıktığını saptamaktır. Günümüz organizasyonlarında motivasyon uygulamalarının performans ve verimlilik boyutu motivasyon araştırmalarına ve organizasyonlara yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Çalışmada, hizmet işletmesi ve endüstri işletmesi çalışanlarına yönelik uygulamalı bir araştırma yapılmış ve araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ile toplanan veriler değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda, araştırmanın yapıldığı hizmet ve endüstri işletmelerinde, örgütsel-yönetsel motivasyon uygulamalarının verimlilik üzerinde etkisi olduğu ancak performans üzerinde böyle bir etkisinin görülmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır.
Abstract (2. Language): 
This study aims to determine the extent of the affect of organizational-managerial motivation in practice on the performance and productivity. The parts of performance and productivity in motivation has brought a new perspective to motivation research in today's organizations. In this study, a survey was conducted on the workers of service and industry companies. Data of the survey was collected by a questionnaire developed by the researchers. The results of the analysis which are taken from the service and industry companies of the study demonstrated that organizational-managerial motivation practices had an impact on the productivity but had no impact on the performance. A correlation and regression analysis have been utilised in order to see this effect

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

ARZOVA, Burak S. (2001), "Motivasyon Artırmada En Önemli Pay Yöneticilerindir", Ekopol: Ekonomi, Politika, Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı:9, Ocak-Mart, 20-21.
BAŞTÜRK, Ceyhan (2003), "İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi", Active:Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl:5, Sayı:28, 60-78.
BATMAZ, Şeyma (2002), "Örgütlerde Motivasyonun Önemi ve Başarıya Etkisi", Standard, Yıl:41, Sayı:491, 45-48.
BAYO-MORIONES, Alberto, GALDON-SANCHEZ, Jose E. ve GÜELL, Maia (2004), "Is Seniority-Based Pay Used As A Motivation Device? Evidence From Plant Level Data", IZA Discussion Paper Series, Discussion Paper No:1321, September.
BEWLEY, Truman (1998), "Work Motivation, Labor Markets and Macroeconomics: Microeconomic Perspectives", A Conference Held At The Federal Reserve Bank Of St. Louis, October 22-23.
DENİZ, Mehmet ve diğerleri (2005), Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler, Ankara: Nobel Yayınları.
DOĞAN, Selen (2003), "Çalışanların Verimliliğinin Arttırılmasında Ergonomi ve Önemi",
Standard, Yıl:4-2, Sayı:496, 33-39.
EFİL, İsmail (2004), İşletme Yönetimi, Bursa: Alfa Akademi Yayınları.
ERCAN, Hayriye (2000), "Kariyer Yönetiminin Çalışan Motivasyonuna Etkileri Üzerine Bir Araştırma Örneği: Ford Otosan A.Ş. İnönü Fabrikası", Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
EREN, Erol (2004), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Genişletilmiş 8.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
EROL, Metin (2001), "Sosyal Entropi'nin Verimlilik Üzerindeki Etkileri", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, 127-143.
FINDIKÇI, İlhami (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Alfa Yayınları.
KAYA, Ali (2000), "Japon Yönetim ve Yöneticilik Tarzı", Standard, Yıl:39, Sayı:461, 90-96.
KANBUR, Engin (2005), "Toplam Kalite Yönetimi Uygulayan İşletmelerde İşgören Motivasyonunu Etkileyen Faktörler ve Ampirik Bir Araştırma", Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
KOÇEL, Tamer (2001), İşletme Yöneticiliği: Yönetim ve Organizasyon,Organizasyonlarda Davranış, Klasik-Modern-Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar, 8. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
KUŞLUVAN, Zeynep (1999), "Örgütlerde Motivasyonun Önemi ve Kullanılan Motivasyon Araçları", Human Reseurces:İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi, Yıl:3, Sayı:3, 55-64.
NICHOLSON, Nigel (2003), "How To Motivate Your Problem People", Harvard Business Review, January, 57-67.
OKTAY, Ercan ve
GÜL
, Hasan (2003), "Çalışanların Duygusal Bağlılıklarının Sağlanmasında Conger ve Kanungo'nun Karizmatik Lider Özelliklerinin Etkileri Üzerine Karaman ve Aksaray Emniyet Müdürlüklerinde Yapılan Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:10, 403-427.
SABUNCUOĞLU, Zeyyat ve TÜZ, Melek (2003), Örgütsel Psikoloji, Gözden Geçirilmiş 4. Baskı,
Bursa: Furkan Ofset.
TANRIVERDİ, Haluk ve OKTAY, Kutay (2001), "Otel İşletmelerinde İşgören Motivasyonuna Yönelik Bir Araştırma", Gazi Üniversitesi Vakfı, Turizm Akademik, Sayı:2, 33-41.
TINAZ, Pınar (1999), "Performans Değerleme Sistemlerinin Önemi ve Türkiye'deki Uygulamalarına İlişkin Bir İnceleme", Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:5, 389-406.
TUTAR Hasan, YILMAZ, Kemal ve ERDÖNMEZ, Cumhur (2006), İşletme Becerileri Grup
Çalışması, Ankara: Detay Yayıncılık. UÇKUN, Gazi ve PELİT, Elbeyi (2003), "Hizmet İşletmelerinde İşgören Motivasyonunun Önemi
ve Verimliliğe Etkisi", Standard, Yıl:42, Sayı:493, 49-54.
97

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com