You are here

Farklılıkların Kesiştiği Coğrafyalar İçin Bir Öneri: Radikal Demokrasi

Share
A Proposal for the Regions with the Intersection of Diversities: Radical Democracy

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
73
Page Number-Last: 
93

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Demokrasi kuramı, Eski Yunandan günümüze kadar gelişen toplumsal ve siyasal ihtiyaçlar karşısında ortaya konan yeni modellerle kendisini sürekli yenilemiştir. Günümüzde de, özellikle post-modern paradigmanın etkisiyle farklı kimliklerin talepleri doğrultusunda yeni bir demokrasi ihtiyacı belirmiştir. Bu ihtiyaç, Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu gibi farklılıkların egemen olduğu coğrafyalarda çok daha üst düzeydedir. İşte, post-modern yaklaşıma uygun olarak her türlü farklığın ortaya çıkardığı bu ihtiyaca yanıt olabilecek potansiyele sahip olan yeni demokrasi modeli ise radikal demokrasidir. Bu çalışmada; öncelikle birçok farklı kimliğin bir arada yaşamak zorunda olduğu Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu gibi bölgelerin genel durumu ortaya konulacaktır. Sonrasında, demokrasi kuramının bu farklılıkları bir arada yaşatabilme açısından sahip olduğu potansiyelinden bahsedilecektir. Son olarak ise, bu potansiyel içerisinde sunulan modeller arasında radikal demokrasi kuramının öne çıktığı ve ihtiyaca yanıt verebilecek bir paradigmaya sahip olduğu kuramsal düzeyde ele alınacaktır.
Abstract (2. Language): 
The democracy theory has renewed itself up to now with the suggested models that emerged in the face of social and political needs since ancient Greece. Nowadays, especially with post modernism paradigm effects, a new democracy need has been identified as a result of different identity demands. This need is felt especially in the Balkans, the Caucasus, and Middle East regions where diversities are dominant. New democracy model that has the potential to satisfy the needs emerged as a result of all kinds of diversities in accordance with post-modern approaches is radical democracy. In this article, ethnic, religious, cultural diversities in the Balkans, the Caucasus, and Middle East regions will be explained. Then, the relation between the democracy notion and differing needs will be taken into consideration. Finally, radical democracy will be focused in the theoretical context as a democracy proposal that will provide coexistence of all kinds of diversities by explaining new democratic paradigm needs.

Keywords (Original Language):

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AKTAN, Coşkun C., (1997),"Yeni Sivil Toplum Sözleşmesi", Yeni Türkiye, (18).
AKDEMİR, Salih (2000). "Suriye'deki Etnik ve Dini Yapının Siyasi Yapının Oluşması Üzerindeki
Rolü". Avrasya Dosyası, VI (1).
BARRY, Norman P., (2004), Modern Siyaset Teorisi, Ankara: Liberte Yayınları.
BAĞCI, Hüseyin, (1994), Balkanlar (1991-1993), Ankara: Dış Politika Enstitüsü.
BATI, Uğur, (2010), “Liberal Demokrasinin Dönüşümü ya da Post-Marksist Teorinin Zafiyeti:
Radikal Demokrasi Projesinin eleştirisi”, Akademik Bakış Dergisi, (22).
BAUMAN, Zygmunt (1996), Yasa Koyucular İle Yorumcular, Modernite, Postmodernite ve
Entelektüeller Üzerine, (Trans: K, Atakay) İstanbul: İletişim Yayınları.
BENHABİB, Seyla, (1999a), Modernizm, Evrensellik ve Birey, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
BENHABİB, Seyla, (1999b), “Müzakereci Bir Demokratik Meşruiyet Modeline Doğru”, Demokrasi
ve Farklılık, (Edit. BENHABIB, S.), İstanbul: Demokrasi Kitaplığı.
BENHABİB, Seyla, (1999c), “Siyasal Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması”, Demokrasi ve
Farklılık, (Edit. BENHABIB, S.), İstanbul: Demokrasi Kitaplığı.
BENHABİB, Seyla, (1999d), “Demokratik Moment ve Farklılık Sorunu”, Demokrasi ve Farklılık,
(Edit. BENHABİB, S.), İstanbul: Demokrasi Kitaplığı.
BUDAK, G. (2008). Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi, İzmir: Barış Yayınları.
BULUT, Nihat, (2003), “Demokrasiyi İdeal Anlamına Yaklaştırma Çabası Olarak Radikal
Demokrasi”, AÜEHFD, VII (1-2).
CONNOLLY, W. (1995), Kimlik ve Farklılık. (Trans. F.Lekesizalın), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
COŞKUN, M. Kemal, (2009), “Demokrasi Yanılsaması”, AÜDTCF, http://birgun.net, (10.03.
2009).
Cuma Dergisi, (2003), Ortadoğu'nun Siyasi, Etnik ve Dini Haritası, (27 Nisan Pazar).
ÇAYIR, K., (1999), Yeni Sosyal Hareketler, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
DURSUN, Davut, (2010), Siyaset Bilimi, , İstanbul: Beta Yayınları.
DUVERGER, Maurice, (1975), Seçimle Gelen Krallık, (Çev. ERKURT, Necati), İstanbul: Konuk
Yayınları.
ERSANLI, Büşra ve ÖZDOĞAN, G. G., (2008), “İkinci Baskıya Önsöz”, Ernest Gellner, John
Breuilly’nin sunuşuyla Uluslar ve Ulusçuluk, İstanbul: Hil Yayınları.
ERSANLI, Büşra, (2009), “Türkiye’nin ´Demokratik Açılım` sürecinde Dil, Kimlik ve Güvenlik”,
2.Sosyolıji Sempozyumu Hukuk Sistemleri ve Etnisiteler, Bursa: Uludağ Üniversitesi.
GUTMANN Amy ve THOMPSON Dennis, (2004), Why Deliberative Democracy, Princeton:
Princeton University Press.
HELD, David, (1986), “New Forms of Democracy?”, New Forms of Democracy, (Ed.: HELD, D.
and POLLITT C.), London: Sage Publications.
HENZE, Paul B., (1994), Kafkasya'da Çatışma Geçmiş, Sorunlar ve Gelecek İçin Öngörüler,
Avrasya Etüdleri, Ankara: TİKA Yayınları.
Yönetim ve Ekonomi 20/1 (2013) 73-93
93
İÇDUYU, A. ve KEYMAN, E. Fuat, (1998-1999), “Globalleşme, Anayasacılık ve Türkiye´de
Vatandaşlık Tartışması”, Doğu Batı, (20).
KARPAT, H. Kemal, (2010), Osmanlıdan Günümüze Etnik yapılanma ve Göçler, İstanbul: Timaş
Yayınları.
KAYGALAK, Sevilay, (2001), “Post-Marksist Siyasetin Sefaleti: Radikal Demokrasi”, Praksis, (1).
KEYMAN, E. Fuat, (1996), “Nasıl Bir Liberal Demokrasi”, Diyalog, (1).
KEYMAN, E. Fuat, (2000), Türkiye ve Radikal Demokrasi, İstanbul: Alfa Yayınları.
KEYMAN, E. Fuat, (2008), Türkiye’nin iyi Yönetimi, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
KÖKER, Levent, (1996), “Radikal Demokrasi”, Diyalog, (1).
KÖKER, Levent, (1997), “Çok Kültürlülük ve Demokratik Meşruluk Sorunu”, Cumhuriyet,
Demokrasi ve Kimlik (Ed.: Bilgin, Nuri), İstanbul: Bağlam Yayınları.
LIJPHART, Arend, (ty.), Çağdaş Demokrasiler, Yirmi bir Ülkede Çoğunlukçu- ve Oydaşmacı
Yönetim Örüntüleri, (Trans. Ergun ÖZBUDUN ve Ersin ONULDURAN, Ankara: Yetkin
Yayınları.
LACLAU, Ernesto ve MOUFFE, Chantal, (2008), Hegemonya ve Sosyalist Strateji, İstanbul:
İletişim Yayınları.
MOUFFE, Chantal, (1988), “Hegemony and New Political Subjects: Toward a New Concept of
Democracy”, Marxism and the Interpretation of Culture (Edit. Cary Nelson and Lawrence
Grossberger), Urbana: University of Illinois Press.
MOUFFE, Chantal, (1999), “Demokrasi, İktidar ve Siyasal Düzen”, (Edit. BENHABIB, S.),
İstanbul: Demokrasi Kitaplığı.
MOUFFE, Chantal, (2000a), Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism, Vienna: Institute for
Advanced Studies.
MOUFFE, Chantal, (2000b), “Radikal Demokrasi: Modern mi, Postmodern mi?, Modernite Versus
Postmodernite”, (Edir. KÜÇÜK, M.), Ankara: Vadi Yayınları.
LACLAU, Ernesto, (2003), Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme (Çev. Ertuğrul Başer), İstanbul:
Birikim Yayınları.
NİŞANCI, Şükrü ve ÇAYLAK, Adem, (2010), Medeniyet ve Kültürler Arası İlişkide Anti-
Pozitivist ve Diyalojik Yeni Paradigma Arayışı, MKÜ SBE Dergisi, VII (13).
OAKESHOOTT, Michael, (1967), Rationalizm in Politics, London: Methuen.
PLESS, N. M. and MAAK, T., (2004), Building an Inclusive Diversity Culture: Principles,
Processes and Practice, Journal of Business Ethics, 54 (2).
SARTORI, Giovanni, (1996), Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, (Çev: KARAMUSTAFAOGLU,
Tuncer ve TURHAN, Mehmet), Ankara: Yetkin Yayınları.
SARIBAY, Ali Yaşar, (2000), Kamusal Alan Diyalojik Demokrasi Sivil İtiraz, İstanbul: Alfa
Yayınları.
SİTEMBÖLÜKBAŞI, Şaban, (1997), “Siyasal Kültür Paradigmaları Işığında Siyasal Kültürde
Değişim Sorunu”, SDÜ. İİBF. Dergisi, (2).
SİTEMBÖLÜKBAŞI, Şaban, (2005), “Liberal Demokrasinin Çıkmazlarına Çözüm Olarak
Müzakereci Demokrasi”, Akdeniz Ü. İİBF. Dergisi, (10).
SUVARİ, Ceyhan, (2005), Kolektif, “Kimlik”, Kavram Sözlüğü, Söylem ve Gerçek, içinde,
İstanbul: Özgür Üniversite Yayınları.
TOSUN, Gülgün, (2001), Demokratikleşme Perspektifinden Devlet-Sivil Toplum İlişkisi, İstanbul:
Alfa Yayınları.
TOSUN, Gülgün, (2009), “Türkiye’de Devlet - Sivil Toplum İlişkisi Bağlamında Demokrasinin
pekişmesinin Önündeki Engellere İlişkin Kuramsal ve Pratik Bir Yaklaşım”, Ege
Akademik Bakış, I (1), (2001), (www.eab.ege.edu.tr., 09.03.2009).
TUNÇ, Hasan (2010), “Demokrasi Türleri ve Müzakereci Demokrasi Kavramı”, Çağın Polisi
Journal, (105).
TÜRBEDAR, Erhan, (2011), Balkanlar’da Nüfus Sayımları ve Kimlik Tartışması, Ankara: TEPAV
Dış Politika, (www.tepav.org.tr/tr/ekibimiz/s/105).
ÜSTÜNER, Fahriye, (2007), “Radikal Demokrasi: ‘Liberalizm mi, demokrasi mi? Evet, lütfen’,
ODTÜ Gelişme Dergisi, (34).
YILMAZ, Reha, (ty.), Kültürler Kavşağı Dağıstan’da Aile İçi İlişkiler, Milli Folklor, (41).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com