You are here

LE TRAİTEMENT DE L'İNFİNİTİF EN FRANÇAİS ET EN TURC

Share
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
17-25

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, biri Ural-Altay, diğeri Latin dil ailesinden gelen Türkçede ve Fransızcada mastarların kullanımı karşılaştırılıyor. Her iki dilde de, mastarların köken olarak fiil kategorisinde yer aldığı, ancak genellikle isim kategorisine kaydığı belirtiliyor. Fransızca cümle yapısında, mastarın isimle aynı işleve sahip olduğu, ancak isim gibi tekil, çoğul, eril, dişil biçimlerini alamayacağı vurgulanıyor. Buna karşılık Türkçede mastarın isim gibi çoğul eki alabileceği, ismin beş halinde kullanılabileceği, hatta bazı durumlarda sıfat yerine geçebileceği saptanıyor. İki farklı aileden gelen bu iki dil arasında, mastarların kullanımı bakımından belirgin farklar olduğu sonucuna varılıyor.
Abstract (2. Language): 
This article aims at reviewing and comparing the use of infinitive in two distinct langugages, Turkish and French; one from the Ural-Altaic and the other from Latin families. It is stated that in both langugages the infinitives are in the verb category with respect to their origins but tend to move to the noun category. In the French syntax, infinitives are shown to have the same functionality as the nouns but cannot have singular, plural, masculine or feminine forms. In contrast, in Turkish, infinitive can have plural suffixes and may be used in five cases of the noun, and even can be used as adjective under certain conditions. It is concluded that in these two languages from two distinct families, the use of infinitive exhibits significant differences.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Banguoğlu, T., 1986, Türkçenin Grameri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. Ediskun, H., 2003, Türk Dilbilgisi, Remzi, İstanbul.
Le Goffic, P-McBride, N.C., 1975, Les constructions fondamentales du français, Hachette, Saint-Ouen.
Grevisse, M., Le bon usage, Duculot, 2001, Italie.
Wagner,
R.L.-Pinchon
, J., 1991, Grammaire du français, Hachette, Paris.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com