You are here

KIRSAL KESİMDE YAŞAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Share

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
102-115

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, kırsal kesimde yaşayan ilköğretim öğrencilerinin çevre yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler (cinsiyet, sınıf, ailedeki birey sayısı, ailenin gelir durumu, anne ve babanın eğitim seviyesi ve meslek durumu gibi) açısından değerlendirilmesi ayrıca öğrencilerin çevreyle ilgili sivil toplum örgütlerini tanıma, çevreyle ilgili etkinliklere katılma veya üye olma durumu ve çevre sorunlarına yönelik görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma, 2008-2009 yılı bahar döneminde Diyarbakır, Batman ve Siirt il merkez ve ilçelerine bağlı ilköğretim köy okullarında öğrenim gören (6., 7. ve 8. sınıf) toplam 217 öğrenciye uygulanmıştır. Veriler üç bölümden oluşan bir anketle toplanmıştır. Anketin birinci bölümü öğrencilerin kişisel bilgi formu, ikinci bölümü çevre ve çevre sorunlarıyla ilgili ikisi açık uçlu altısı çoktan seçmeli toplam yedi soru maddesi ve üçüncü bölüm ise ilköğretim öğrencileri için Gökçe ve ark (2001) tarafından geliştirilen 17 maddelik “Çevre Tutum Ölçeği” nden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda kırsal kesimde yaşayan öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının olumlu olduğu, çevreye yönelik tutumlarının öğrencilerin cinsiyet ve babanın mesleki durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği fakat sınıf, aile birey sayısı, ailenin gelir durumu, anne ve babanın eğitim seviyesine göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
Abstract (2. Language): 
In this study, second grade primary school students’, who are living in the rural areas, attitudes towards environment are evaluated in terms of variables such as gender, grade, number of family members, family income, and job and education status of their parents. Besides, in this study, it’s aimed to define their recognition of non-governmental organizations related to environment, their participation to environmental groups’ activities and becoming member of them and to get their opinions regarding these states. The research is applied to second grade primary school students selected randomly (totally 217 students at the 6th 7th and 8th grades) from the village schools within the boundaries of the cities Diyarbakir, Batman and Siirt. The data is collected through a survey consisting of three parts. First part of the survey consists of students’ personal information form and the second part one open-ended and six multiple-choice questions about the environment and environmental problems. “Environment AttitudeScale”, that was developed by Gökçe et.al. (2001), is included in the third part. The reliability of the survey Cronbach alpha coefficient is computed as 0,76. As a result of the research, it has been determined that second grade primary school students’, who are living in the rural areas, attitudes towards environment and environmental problems are positive, these attitudes vary depending on gender and parents’ occupational status, and there is no significant difference was found about these attitudes depending on grade, numbers of family members, family income and education status of parents.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Atasoy, E. & Ertürk, H. (2008). İlköğretim Öğrencilerin Çevresel Tutum ve Çevre Bilgisi Üzerine Bir Alan Araştırması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1): 105-122.
Ayvaz, Z. (1998). Çevre Eğitiminde Temel Kavramlar El Kitabı, İzmir: Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı, Çevre Eğitim Merkezi Yayınları No: 5.
Çabuk, B. & Karacaoğlu, C.. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 189-198.
Ekici, G. (2005). Lise öğrencilerinin çevre eğitimine yönelik tutumlarının incelenmesi. Eğitim Araştırmaları. 18, 71-83.
Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S. & Özden, M. (2007), İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları. İlköğretim Online 6:(3), 452-468. http://ilköğretim-online.org.tr (erişim tarihi: 02 02. 2010).
Pekel, F.O., Kaya, E. & Demir, Y. (2007). Farklı Lise Öğrencilerinin Ozon Tabakasına İlişkin Düşüncelerinin Karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi. 15 (1) 169-174.
Soran, H., Morgil, İ., Yücel, S., Atav, E. & Işık, Serap. (2000). Biyoloji Öğrencilerinin Çevre Konularına Olan İlgilerinin Araştırılması ve Kimya Öğrencileri ile Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,18, 128–139.
Tuncer, G., Sungur, S., Tekkaya, C, & Ertepınar, H. (2004). Environmental Attitudes of the 6th Grade Students from Rural and Urban Areas: A Case Study for Ankara. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 26, 167-175.
Uzun, N. & Sağlam N. (2005). Sosyoekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Çevre Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 29:194-202.
Uzun, N. & Sağlam, N. (2006). Ortaöğretim Öğrencileri İçin Çevresel Tutum Ölçeği Geliştirme ve Geçerliliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 240-250.
Uzun, N, & Sağlam, N. (2007). Ortaöğretim Öğrencilerin Çevreye Yönelik Bilgi ve Tutumlarına Çevre ve İnsan Dersi ile Gönüllü Çevre Kuruluşlarının Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 33:210-218.
Uluçınar, S.Ş., Aslan, O. & Cansaran, A. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online 7:(2), 496-511. http://ilköğretim-online.org.tr (erişim tarihi: 03.02.2010).
Yılmaz, Ö., Boone, W. & Andersen, H. (2004). Views of Elementary and Middle School Turkish Students toward Environmental Issues. International Journal of Science Education. 26(12): 1527-1546.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com