You are here

Türk Çocuk Dergilerinde Tarih 1918-1931

Share
Author NameUniversity of Author

Journal Name:

Publication Year:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
51-83

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Tarih bilimi, insanın geçmiĢe duyduğu ilginin bilimsel yöntemlerle incelenmesi sonucunda günümüzdeki metodolojisine kavuĢtu. Bilimsel ölçüt ve özelliklere bağlı kalmak zorunluluğunu dikkate alan aynı zamanda geçmiĢten aldıkları cesaret ve dersler ile bugünü ve geleceği planlamaya çalıĢan milletler, yetiĢtirdikleri nesle devralınan milli ve evrensel hafızayı aktarmak zorunluluğundadırlar. Benzer kaygılar içinde olan Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin birlik ve beraberliğini sağlayacak ve geleceğini inĢa edecek milli bilinci oluĢturmak için kendi milli tarihini olduğu kadar dünya tarihini de dikkate almıĢtı. ÇalıĢmada, tarih bilgisiyle, ulus devlet fikrinin kökleĢmesinde temel unsur olan ümmetten millete geçiĢte ve çağdaĢlaĢma yolundaki engellerin aĢılmasında yeni nesle tarihsel bilincin verilmesi incelenmiĢtir. Özellikle tarihsel birikimi yeni kuĢaklara aktarmak için ders kitaplarının ötesinde onların öğrenme ve eğitim seviyelerine uygun, ilgilerini çekecek süreli yayınlar hazırlamak gerekliydi. Eğitsel açıdan önemli bir rol üstlenen süreli yayınlar dönemin geliĢmeleri ve ihtiyaçlarına bağlı ĢekillenmiĢtir. Cumhuriyet‟in ilk yıllarındaki çocuk dergilerinde ulusal tarih bilincinin geliĢmesine yönelik bilimsel yaklaĢımlar çok yeterli olmamakla birlikte, 1920‟lerin sonlarında Atatürk öncülüğünde Türk Tarihine iliĢkin çalıĢmalara baĢlanmıĢtı. Dolayısıyla ulusal tarih bilinci, 1930‟larda Atatürk tarafından Türk Tarih Kurumu‟nun kurulmasıyla bilimsel bir içerik ve ulusal ve uluslar arası ölçütler kazanmıĢtır. ÇalıĢmada Cumhuriyet‟in ilk yıllarında çocuk dergilerinin ele aldığı tarih konuları, milli bayramlar, özellikle yakın tarihe ait bilgiler ve etkinlikleri incelenmiĢtir Bu çalıĢmada 1930‟lardan önce yayınlanmıĢ olan Sevimli Mecmua, Bizim Mecmua, Gürbüz Türk Çocuğu, Yeni Yol, Çıtı Pıtı, Çocuk Dünyası ve Resimli Dünya gibi dönemin çocuk dergilerinde tarih ve tarih konusuna nasıl yer verildiği belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu dönemdeki çocuk dergilerindeki makale, Ģiir, piyes, hikaye ve resimler hem ulusal hem de dünya tarihi açısından incelenmiĢtir.
Abstract (2. Language): 
History reached its contemporary methodologies at the end of analyzing past events in terms of scientific methods. Nations who try to decide their nowadays and their future by their courage that they attained from their previous experiences also consider being obedient to scientific criteria and features. Meanwhile, they have to transfer national and universal memory to the generation they educate. Holding similar anxieties, Turkish Republic considered national as well as world history in order to form national conciousness that will maintain the unity and cooperation of the Turkish nation. In this study, giving historical consciousness to the new generation is analyzed in order to go beyond the obstacles in modernization and to obtain the passage from ümmet to nation in the process of forming the idea of nation state by historical knowledge. Especially, in order to transfer historical knowledge to new generations, it was necessary to prepare periodicals that were proper for their levels and their interests. Periodicals that played a significant role changed according to the improvements and the necessetities of that time. In the dawn of the Republic, scientific approaches regarding the improvement of national historical consciousnss were inadequate in the children‟s journals and, then, Turkish history studies began in the leadership of Atatürk at the end of the 1920s. Thus, national history consciousness attributed a scientific content and a national and international criteria by the establishment of the Institution of Turkish History in the 1930s. In this article, historical subjects and national feasts that took place in children‟s journals, and especially data and activities related to the recent history are analyzed. This study also analyzes how some children‟s journals such as Sevimli Mecmua, Bizim Mecmua, Gürbüz Türk Çocuğu, Yeni Yol, Çıtı Pıtı, Çocuk Dünyası ve Resimli Dünya, published before the 1930s, dealt with history and historical subjects. The articles, poems, plays, short stories and pictures taken from the children‟s journals in this period were analyzed in accordance to both national and world history.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

23 Nisan Ne (1927) Çocuk Dünyası, XXI, 21 Nisan, 1.
Ali‟nin Bayramı (1341) Sevimli Mecmua, IX, 23 Nisan, 129-130.
Anadolu Medeniyet (1930) Gürbüz Türk Çocuğu, L, Ġkinci TeĢrin, 8-9.
Ankara Kız Lisesi (1927) Bizim Mecmua, XII, 26 Mayıs, 189.
Avrupayı Amerikalılar mı FethetmiĢ (1340) Yeni Yol, XIXL, Eylül, 557-558.
Bayrağım, Yeni Yol, XXXI, 5 Nisan 340, s.104.
Beynelmilel Yat YarıĢları (1930) Gürbüz Türk Çocuğu, XIXL, TeĢrin-i Evvel, 28-31.
Bir Kanada Hikâyesi, Firiski ile Kızıl Derililer (1929) Gürbüz Türk Çocuğu, XXXVI, Eylül, 30-31.
Bütün Dünya Ġzcilerinin Toplanması (1929) Gürbüz Türk Çocuğu, XXXVII, Ekim, 12-13.
Büyük Adamlar: Marko Polo (1929) Ġlk Çocuk Gazetesi Türkçe Gazete, VIII, 21 ġubat, 5.
Büyük Adamlar: Molyer (1929) Ġlk Çocuk Gazetesi Türkçe Gazete, VI, 1 ġubat, 6.
Büyük Adamlar: MusikiĢinas Bach‟ın Hayatı (1929) Ġlk Çocuk Gazetesi Türkçe Gazete, V, 31 Ocak, 4.
Büyük Dahimiz Gazi Mustafa Kemal PaĢa Hazretleri (1341) Mektepliler Alemi, I, 24 ġubat, 2-3.
Cezayirli Gazi Hasan PaĢa (1340) Yeni Yol, XXXII, 12 Nisan, 126-127.
Cumhuriyet Bayramınız Kutlu ve Mübarek Olsun (1927) Çocuk Yıldızı, III, Birinci TeĢrin, 1.
Cumhuriyet Fazilettir (1928) Bizim Mecmua, XXXII, 26 Nisan, 498-500.
Cumhuriyet gençlerindir (1930) Gürbüz Türk Çocuğu, XIXL, TeĢrin-i Evvel, 1.
Cumhuriyet Yıl Dönümünün Ankara‟daki Tesit Merasimine Ait Ġntibaat (1930) Gürbüz Türk Çocuğu, XIXL, TeĢrin-i Evvel.
Çanakkale‟de Bir Casus (1929) Ġlk Çocuk Gazetesi Türkçe Gazete, X, 7 Mart, 2.
Çocuk Sineması: Türk Sancağı (1927) Çocuk Yıldızı, IV, Ġkinci TeĢrin, 16-18.
Dünya Medeniyetinin Doğup Büyüdüğü Yerlerden, Eski Anadolu Medeniyetleri (1930) Gürbüz Türk Çocuğu, XIL, TeĢrin-i Evvel, 20-25.
Dünyanın En Büyük Adamları (1340) Yeni Yol, XXVII, 15 Mart, 50.
Efruz Bey‟in Devr-i Alem Seyahati (1340) Resimli Dünya, I, 4 Kanun-u Evvel, 16.
Eski Bir Türk Sporu- Polo (1930) Gürbüz Türk Çocuğu, XIXL, TeĢrin-i Evvel, 34-36.
Eski Mısır ve Yunan Medeniyetinden Ġntibalar (1930) Gürbüz Türk Çocuğu, XIL, TeĢrin-i Evvel, 18-19.
Ey Türk Oğlu (1927) Çocuk Yıldızı, I, Birinci TeĢrin, 1.
Gazinin BaĢı (1926) Çocuk Dünyası, I, 2 Kanun-u Evvel, 1.
Cumhuriyet Tarihi AraĢtırmaları Dergisi Yıl 6 Sayı 12 (Güz 2010)
76
Gürbüz Türk Çocuğu Niçin ĠntiĢar Ediyor (1926) Gürbüz Türk Çocuğu, I, TeĢrin-i Evvel, 1.
Güzel Vatanımızın YeĢil ve Zümrüt Parçası Ayvalık (1340) Yeni Yol, XXVI, 17 Mayıs, 198.
Hikâye: Ali ÇavuĢ (1929) Ġlk Çocuk Gazetesi Türkçe Gazete, I, 3 Ocak, 2.
Himara‟ya Ait Yeni KeĢifler (1930) Gürbüz Türk Çocuğu, L, Ġkinci TeĢrin, 5.
Ġstikbal Davası (1927) Gürbüz Türk Çocuğu Fevkalade Nüshası, Nisan, 30.
Ġstikbâlin Çocuğu (1927) Çocuk Dünyası, VII, 13 Kanun-u Sânî, 7.
Ġstiklâl Harbi (1341), Sevimli Mecmua, XII, Haziran, 186.
Ġtalya‟yı Esaretten Kurtaran Garibaldi‟nin SergüzeĢti, 1849‟da Ġtalyayı BirleĢtiren ve “Cumhuriyeti Ġlân Eden Kahraman” (1341) Sevimli Mecmua, XI, 28 Mayıs, 161-162.
Ġzciler ve Faaliyetleri (1930) Gürbüz Türk Çocuğu, XIXL, TeĢrin-i Evvel, 26-27.
"Jan Dark” Vatanı Için Diri Diri Yanarak Feda OlmuĢtur (1341) Sevimli Mecmua, XII, 11 Haziran, 181-182.
Karagöz (1341) Sevimli Mecmua, VII, 26 Mart, 109.
Kımız Nedir (1341) Resimli Dünya, XVIII, 2 Nisan, 4.
Kristof Kolomb (1341) Resimli Dünya, XVIII, 2 Nisan, 3.
Küçük Mekteplilerden Ġstediklerimiz (1341) Mektepliler Alemi, 24 ġubat, 2.
Küçük ġakirtler Sahifesi (1339) Çıtı Pıtı, II, 22 Eylül.
Küçük ġakirtler Sayfası (1339) Çıtı Pıtı, II, 22 Eylül, 6.
Küçük ġakirtler Sayfası (1339) Çıtı Pıtı, IV, 6 TeĢrin-i Evvel, 3-4.
Markoni Bahçede Bir Teneke Ġle Oynarken Telsiz Telgrafı Nasıl BulmuĢtur? (1341) Sevimli Mecmua, VI, 12 ġubat, 60.
Mehmetçik (1928) Çocuk Yıldızı, IX, Birinci Kanun, 5.
Mektepler ve yetimler babası muhterem kumandan (1339) Çıtı Pıtı, II, 22 Eylül.
Mısır Medeniyetinden Yeni Ġntibalar (1930) Gürbüz Türk Çocuğu, L, Ġkinci TeĢrin, 6-7.
Resimle Dünya Etrafında Bir Seyahat (1341) Sevimli Mecmua,I, 1 Kanun-u Sânî, 12-13.
Tarihî Sualler ve Bilmeceler (1339) Musavver Çocuk Postası, VI, 8 TeĢrin-i Evvel, 8; Musavver Çocuk Postası, X, 5 TeĢrin-i Sânî, 339.
Tarihî ġehirler (1930) Gürbüz Türk Çocuğu, LIII, ġubat, 19.
Tarihî Tetebbular (1339) Çıtı Pıtı, I, 17 Eylül, 6.
Tarihî Tetebbular (1339) Çıtı Pıtı, II, 22 Eylül, 4-5.
Tetebbuat Tarihinden (1339) Çıtı Pıtı, IV, 6 TeĢrin-i Evvel, 3-4.
Tevfik Fikret (1922) Bizim Mecmua, XX, 17 Ağustos, 305.
Zencilerin Grup Dansı (1930) Gürbüz Türk Çocuğu, XIXL, TeĢrin-i Evvel, 37-39.
Küçük ġakirtler Sayfası (1339) Çıtı Pıtı, III, 29 Eylül, 5.
A.D. (1928) Ölen Bir Çocuk Eğlencesi –Karagöz.. Zavallı Karagöz, Gürbüz Türk Çocuğu, XVI, 18-19.
Ağaoğlu Ahmed (1927) Çocuk Günü, Gürbüz Türk Çocuğu Fevkalade Nüshası, Nisan, 11.
Ahmed Rasim (1927) 23 Nisan, Gürbüz Türk Çocuğu Fevkalade Nüshası, Nisan, 10.
Makbule SARIKAYA, Türk Çocuk Dergilerinde Tarih 1918-1931
77
Aka Gündüz (1927) Birkaç Çocukluk Hatırası, Gürbüz Türk Çocuğu Fevkalade Nüshası, Nisan.
Alparslan Zekeriya (1340) Ġstikbâli DüĢünürken, Yeni Yol, XXX, 29 Mart, 95-96.
Bizim Mecmua, I, 5 Nisan 1925, 1.
Cemal Hüsnü (1930) Lozanın En Büyük Randımanı, Gürbüz Türk Çocuğu, VIIXL, Ağustos, 7-9.
Ceyhun Atuf Bey (1926) “Gaziyi Niçin Seviyorum”, Türk Çocuğu, I, s.5.
Falih Rıfkı (1930) Lozan Türkiyesi, Gürbüz Türk Çocuğu, VIIXL, Ağustos, 2-3.
Gürbüz Türk Çocuğu (1929) XXXI, Nisan, Türk Yılı (reklam), 24.
Haftalık Çocuk Gazetesi (1919) III, 14 Ağustos.
Hâlâ Bu Mektep (Mektep Temsili) Kâzım Karabekir PaĢa Hazretleri (1340) Yeni Yol, XXXIV, (23 Nisan Fevkalade Nüshası), 26 Nisan, 162.
Halil Nihad (1927) Ġnkılâbın Manası ve Bu Günkü Neslin Vazifesi, Gürbüz Türk Çocuğu Fevkalade Nüshası, Nisan, 35.
Hasan Nejat (1927) Güzel Türkiye Ġçin, Çocuk Yıldızı, VII, Ġkinci TeĢrin, 4-7.
Hikmet ġevki (1928) Kıymetli Bir Tarihçe, Gürbüz Türk Çocuğu, XXI, Haziran, 12-13.
Ġlk Çocuk Gazetesi Türkçe Gazete (1929) I, 3 Ocak, 8.
Ġsmail Sefa (1929) Tarihte Türk Çocuğu, Gürbüz Türk Çocuğu, XXXII, Mayıs, 6.
Kazım Nami (1930) Keloğlan, Gürbüz Türk Çocuğu, XLII, Mart, 19-20; Gürbüz Türk Çocuğu, XLIV, Mayıs, 22-23.
Lâne (1336) III, 15 Kanun-u Sânî.
Mehmet (1927) 23 Nisan, Çocuk Dünyası, XXI, 21 Nisan, 1.
Muallim Faik Doğan (1340) Türkiye Cumhuriyeti, Yeni Yol, XXXII, 12 Nisan, 118.
Muallim Süleyman Edib (1340) Eski Tarihi Boğan Yeni Günler, Yeni Yol, XXX, 29 Mart, 82.
Muallim Tuğrul (1340) Seyahat Mektupları, Yeni Yol, XXV- XXVII, 1, 8, 15 Mart 20-21, 27, 42-44.
Nahit Sırrı (1929) Büyük Adamlar: Göte, Ġlk Çocuk Gazetesi Türkçe Gazete, III,17 Ocak, 3.
Nahit Sırrı (1929) Büyük Adamlar: ġiller, Ġlk Çocuk Gazetesi Türkçe Gazete, IV, 24 Ocak, 4.
Nedim Tuğrul (1339) Anadolu‟nun Yaralarını Saralım, Yeni Yol, VI, 15 Mayıs, 83-84.
Nedim Tuğrul (1340) Musahabe, Yeni Yol, XXIX, 22 Mart, 1340; Yeni Yol, XXXI, 5 Nisan; Yeni Yol, XXXII, 12 Nisan.
Nedim Tuğrul (1340) Osmanlı Sultanları, Yeni Yol, XXXIV, 26 Nisan, 160.
Nedim Tuğrul (1340) Tarih Saifeleri, Yeni Yol, XXXIV, 26 Nisan, 158-159.
NeĢet Halil (1930) Kubilayın Ölümü, Gürbüz Türk Çocuğu, LI, Kanun, 1-2.
NeĢet Halil (1930) Lozan‟ın Yıldönümü, Gürbüz Türk Çocuğu, VIIXL, Ağustos, 4-6.
NeĢet Halil (1930) Topkapı Sarayı, Gürbüz Türk Çocuğu, XLVI, Temmuz, 1-9.
Resimli Dünya (1340) I, 4 Kanun-u Evvel.
Resimli Dünya (1341) IX, 29 Kanun-u Sânî, 3.
Resulzâde Hüseyin Hüsnü (1339) Lisân Meselesi, Ġmlâ Bahsi, Çıtı Pıtı, II, 22 Eylül, 2-3.
Cumhuriyet Tarihi AraĢtırmaları Dergisi Yıl 6 Sayı 12 (Güz 2010)
78
Resulzâde Hüseyin Hüsnü (1339) Gençler Sayfası, Lisân Meselesi, Ġmlâ Bahsi 2, Çıtı Pıtı, II, 29 Eylül, 2-3.
Resulzâde Hüseyin Hüsnü (1339) Gençler Sayfası, Lisân Meselesi, Ġmlâ Bahsi 3, Çıtı Pıtı, IV, 6 TeĢrin-i Evvel, 2-3.
RuĢen EĢref (1927) 23 Nisan ve Himâye-i Etfâl, Gürbüz Türk Çocuğu Fevkalade Nüshası, Nisan, 27-28.
S.R (1930) Eski Mektep Yeni Mektep, Gürbüz Türk Çocuğu, VIIXL, Ağustos, 10-11.
Server Rıfat (1929) Gazi ve Mektepliler, Gürbüz Türk Çocuğu, XXXIX, Aralık, 2.
Sevimli Mecmua (1341) I, Kanun-u Sânî, 1.
Sevimli Mecmua (1341) III, 29 Kanun-u Sânî, 12.
Süleyman Nazif (1927) Unutmayın… ve Verin!, Gürbüz Türk Çocuğu Fevkalade Nüshası”, Nisan, 22-23.
ġen Çocuk (1932) XII, 1 Kanun-u Evvel, 12.
Yeni Yol (1340) XXXIV, (23 Nisan Fevkalade Nüshası), 26 Nisan, 145-156.
Yusuf Akçura (1927) Millî ġuur ve Ġnsanî Vicdan, Himâye-i Etfâl‟e Yardımı Emreder, Gürbüz Türk Çocuğu Fevkalade Nüshası, Nisan, 12-14.
AKURGAL Ekrem (2004) Tarih Ġlmi ve Atatürk, TÜBA Bülteni Günce, Tüba Yayınları, Ankara, 2-7.
ARKMAN Ceren (2006) The Launching Of The Turkish Thesis Of History: A Close Textual Analysis, Bilim Uzmanlığı Tezi, Sabancı Ü, Ġstanbul.
BARUTÇU Tuğba (2010) Çocuklara Kıraat (1881) ve Sevimli Mecmua (1925) Dergilerindeki Çeviri Metinler ve DıĢ Dünya Üzerine Bir Ġnceleme, Bilim Uzmanlığı Tezi, Selçuk Ü, Konya.
ÖZDEMĠR BaĢak (2008) Çocuk Dünyası Dergisinde Yer Alan Çeviri Metinlerin Ġndeksi ve Değerlendirilmesi, Bilim Uzmanlığı Tezi, Sakarya Ü, Ġzmit.
BĠRAND Kamuran (1956) 18. Yüzyıl Fransız Aydınlanma Tarihçiliği ve Modern Tarihçilik KarĢısındaki Durumu, Ankara Üniversitesi Ġlâhiyat Fakültesi Dergisi, V (1), 87-99.
EROĞLU Haldun (2002) Mustafa Kemal Atatürk'ün Tarih AnlayıĢı Ġle Ġlgili Bazı GörüĢler, Atatürk Yolu Dergisi, XXIX-XXX, Mayıs -Kasım, 75-85.
ESMER Seyhan Kübra (2007) Cumhuriyet Dönemi’nin Ġlk Yıllarında (1923/1928) Yayımlanan Çocuk Dergilerindeki Tahkiyeli Metinlerin Çocuklara Değer Aktarımı Açısından Değerlendirilmesi, Bilim Uzmanlığı Tezi, Gazi Ü, Ankara.
FEYZOĞLU Turhan (1987) Atatürk ve Milliyetçilik, Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayınları, Ankara.
GURBETOĞLU Ali (2007) II. MeĢrutiyet Dönemi Çocuk Dergilerinde Çocukluk AnlayıĢı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt XL, Sayı 2, 63-92.
IGGERS, Georg G. (2000) Yirminci Yüzyılda Tarih Yazımı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Ġstanbul.
ĠĞDEMĠR Uluğ (1973) Cumhuriyet’in 50. Yılında Türk Tarih Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
ĠġÇĠMEN Sevcan (2007) Türkiye Cumhuriyeti’nde Ġlkokullarda Okutulan Tarih Ders Kitapları (1923-1931), Bilim Uzmanlığı Tezi, Mersin Ü, Mersin.
Makbule SARIKAYA, Türk Çocuk Dergilerinde Tarih 1918-1931
79
ĠÇEL Kayıhan (1977) Kitle HaberleĢme Hukuku, Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Istanbul.
KÜR Ġsmet (1991) Türkiye’de Süreli Çocuk Yayınları, Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayınları, Ankara.
KÜTÜKOĞLU Bekir (1986) Vekayinüvis, Ġslâm Ansiklopedisi, Cilt XIII, MEB Yayınları, Ġstanbul.
DOĞDU Mustafa (2007) Tek Parti Döneminde (1930-1950) Ülkemizdeki Çocuk Dergilerinde YurttaĢlık Bilincinin OluĢturulması, Bilim Uzmanlığı Tezi, Dokuz Eylül Ü, Ġzmir.
ATATÜRK Mustafa Kemal (1997) Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I-III, Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayınları, Ankara.
OĞUZKAN Ferhan (1987) Dünya Çocuk Edebiyatının Ana Çizgileri, Çocuk Edebiyatı Yıllığı, Gökyüzü Yayınları, Ġstanbul.
OĞUZKAN Ferhan (1983) Çocuk Edebiyatı, Emel Matbaacılık, Ankara.
OKAY Cüneyd (1999) Eski Harfli Çocuk Dergileri, Kitapevi, Ġstanbul.
ORAL Mustafa (2002) Ġmparatorluktan Ulusal Devlete Türkiye’de Tarih AnlayıĢı (1908-1937), Doktora Tezi, Ankara Ü, Ankara.
ÖĞÜT Nilüfer (2006) Eski Harfli Çocuk Dergilerinden Yeni Yol Dergisinin Çocuk Eğitimindeki ĠĢlevi, Bilim Uzmanlığı Tezi, Dokuz Eylül Ü, Ġzmir.
SARIKAYA Makbule (2003) Türkiye‟de Latin Alfabesine GeçiĢ Sürecinde “Türkçe Gazete”, Atatürk Dergisi, III/4 (Temmuz), 237-249.
SERTEL Sabiha (1987) Roman Gibi, Belge Yayınları, Ġstanbul.
ġAHĠNBAġ Seniha (1991) Yazılı Alman Basını Ġçinde Gençlik Basını, Doktora Tezi, Marmara Ü, Ġstanbul.
ġĠMġEK Hüseyin (2002) Tanzimat ve Mutlakiyet Dönemi Çocuk Dergilerinin Eğitim Açısından Ġncelenmesi, Doktora Tezi, Ankara Ü, Ankara.
TEKELĠ Ġlhan (1998) Tarih Bilinci ve Gençlik, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Ġstanbul.
TURAN ġerafettin (1996) Türk Devrim Tarihi Yeni Türkiye’nin OluĢumu, (1923-1938) III, Bilgi Yayınevi, Ankara.
TÜLBENTÇĠ Feridun Fazıl (1941) Cümhuriyetten Sonra Çıkan Gazeteler ve Mecmualar, BaĢvekalet Matbuat Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
Türkiye’de Dergiler ve Ansiklopediler (1849-1984) (1984), GeliĢim Yayıncılık, Ġstanbul.
YALÇIN Alemdar, Gıyasettin AYTAġ (2003) Çocuk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara.
YÜZER Arzu (2006) Atatürk Döneminde Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan ÇalıĢmalar, Bilim Uzmanlığı Tezi, Marmara Ü, Ġstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com