You are here

SİVAS İLİNDE LİSELERİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Share
Evaluation of High Schools in Sivas Province By Data Envelopment Analysis

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
63-78

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Sivas il sınırı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren 35 okulun eğitim etkinliklerini belirlemek için okulların 2009 OSS sınav sonuçları kullanılarak veri zarflama analizi yapılmıĢtır. Yapılan çalıĢmada 35 orta öğretim kurumundan 10 okul toplam etkin ve 17 okul ölçek etkin olarak bulunmuĢtur. Günümüz artan rekabet koĢullarında nitelikli personel yetiĢtirmek için eğitim kalitesinin yükseltilebilmesi amacıyla okul yönetimlerine ve milli eğitim bakanlığına, olması gereken koĢulların belirlenmesinde yardımcı olabilecek bilgiler ortaya konulmuĢtur.
Abstract (2. Language): 
A data envelopment analysis has been done by using the 2009 OSS exam results of schools to determine the training effectiveness of 35 schools operating under control of Ministry of Education in Sivas. In this study, 10 schools were found overall effective and 17 schools were found scale effective among 35 secondary schools. In today’s increasingly competitive environment, useful information as been presented to school managements and ministry of education to train qualified personnel and raise the quality of education.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, 2011 77 YILDIZ, A. (2005); “ĠMKB’de ĠĢlem Gören ġirketlerin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Ve Malmquist Endeksi Yöntemleri Ġle Değerlendirilmesi”, 9. Ulusal Finans Sempozyumu, NevĢehir, s.286
2. BAġ, Ġ.M. ve A. ARTAR (1991); Ġşletmelerde Verimlilik Denetimi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Ankara.
3. BOWLĠN, W.,F. (1998); “Measuring Performance: An Introduction to Data Envelopment Analysis(DEA)”, Journal of Cost Analysis, 3-27
4. CHARNES, A.; W.W. COOPER ve E. RHODES (1978); “Measuring the efficiency of decision making units”, Europan Journal of Operational research, 3:339.
5. CHOTE, G.M. ve K. TANAKA (1979); “Using financial ratio analysis to compare hospitals` performance”, Hospital progress, 60 (12):43-58
6. DEMĠR, G. (2004); “Ġstatistiksel veri zarflama analizi ve bir uygulama”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
7. BALKAN, D. ve M. ARIKAN (2010); ”Sivas Ġlindeki Ortaöğretim Kurumlarının Etkinliklerinin Öğrenci BaĢına DüĢen Öğretmen ve Derslik Sayısı Bakımından Veri Zarflama Analizi Ġle Ölçülmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2
8. DELĠKTAġ, E. (2006); “Ġzmir Küçük Orta Ve Büyük Ölçekli Ġmalat Sanayinde Üretim Etkinliği Ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi”, Ege Universitesi Workink Papers In Economicy, Sayı:3, Ġzmir, s.9
9. GÜLCÜ, A.; H. TUTAR ve C. YEġĠLYURT (2004); Sağlık Sektöründe Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Göreceli Verimlilik Analizi, Ankara: Seçkin Yayınları.
10. ġAHĠN, Ġ. ve H. ÖZGEN (2005); “Sağlık Bakanlığı. Ġl Devlet Hastanelerinin KarĢılaĢtırmalı Verimlilik Analizi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi Cilt:3, s.52-55
11. BAYSAL, M. E.; B. ALÇILAR, H. ÇERÇĠOĞLU ve TOKLU, B. (2005); “Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin 2004 Yılı Performanslarının, Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Belirlenip Buna Göre 2005 Yılı Bütçe Tahsislerinin Yapılması”, SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt: 9, Sayı :1, Sakarya, s. 70
12. NEVENA, S. ve A. VYARA (2004); “Measuring the Efficiency of University Libraries Using Data Envelopment Analysis”, INFORUM 2004: 10th Conference on Professional Information Resources, Varna, s.1 78 GÖKTOLGA ve ARTUT
13. ORAL, M.; O. KETTANĠ ve R. YOLALAN (1992); “An emprical study on analyzing the productivity of bank branches”, IIE Transactions, Vol:24, 166-176
14. SEXTON, T.R.; R.H., SĠLKMAN ve A.J. HOGAN (1986); “Data Envelopment Analysis: Critique and extension, masuring efficiency: An assesment of data envelopment analysis”, Jossey-Bass Inc., San Fransisco.
15. SHERMAN, H.D. (1984); “Hospital efficiency measurement and evaluation”, Empirical Test of a New Technique, Medical Care, Vol:22, No:10.
16. SUBHASH C Ray (2005); “Input Aggregatıon In Models Of Data Envelopment Analysıs: A Statıstıcal Test Wıth An Applıcatıon To Indıan Manufacturıng”, The Paper Was Written While The Author Was Visiting The Indian Statistical Institute, Calcutta, s. 2
17. TALLURĠ, S. (2000); “Silberman College of business administration, Fairleih Dickinson Universty, Data Envelopment Analysis: Models and Extensions”, Production/ Operations Menagement Decision Line.
18. YEġĠLYURT, C. (2003); “Matematik Programlama Tabanlı Etkinlik Ölçüm Yöntemlerinden Veri Zarflama Analizi ile Orta Öğretimde Etkinlik Ölçümü (YayınlanmamıĢ Doktora Tezi)”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas,s.12-79
19. YOLALAN, R. (1993); İşletmeler arası Göreli Etkenlik Ölçümü, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: No: 483, Ankara, s.4-51

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com