You are here

BİR OKUL STRATEJİK PLAN ÖRNEĞİ OLARAK DİYARBAKIR HAMİDİYE SANAYİ MEKTEBİ NİZAMNAMESİ

Share
Diyarbakır Hamidiye Industry School Regulations as an example of a School Strategy Plan
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
84-87

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada hedeflenen temel husus, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son zamanlarda uygulanan önemli bir proje olan “Ortaöğretim Projesi- Planlı Okul Geliştirme Çalışmaları” kapsamında okullarda oluşturulan “Kurum(Okul) Stratejik Planı” ile 1900 yılında Diyarbakır’da açılan Hamidiye Sanayi Mektebi’nin “Mekteb Nizamnamesi” arasında bir karşılaştırma yaparak, söz konusu projenin bir okulun kurumsal kimliğini oluşturma açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktır. Sanayi Mektebi Nizamnamesi üzerinde yapılan inceleme sonucunda, yüz yıl önce kabul edilen bu nizamnamede mektebin açılış amacı, kısa ve uzun vadeli hedefleri, iç ve mali idaresi, ekonomik kaynakları, eğitim kadrosunun niteliği, müdür ve muallimlerin vazifeleri, eğitim ve öğretim şekli, öğrenci profili, mektebe alınacak öğrencilerin özellikleri ve kayıt şartları, mektebce uygulanması lazım gelen bazı kanun ve hükümler açıkça ifade edilmiştir. Bu hususlar dikkate alındığında, söz konusu nizamnamenin, bugün ortaöğretim kurumlarında oluşturulan stratejik plandan daha ayrıntılı olduğu tespit edilmektedir. Bu nedenle, okullarda kısa ve uzun vadeli stratejik plan oluşturma uygulaması geliştirilerek sürdürülmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
Abstract (2. Language): 
The main topic aimed in this study is to point out how important the project is which is very important and has been applied recently by the Ministry of National Education from the point of cunstructing a school’s institutional identy by making a comparison between “ School Strategy Plan” that was founded in schools inside the “High School Project- Planned School İmprovement Studies” and a “School Regulations” of Hamidiye Industry School, which was opened in 1900. As a result of the research made on Industry School Regulations, it’s been understood that in that Regulation agreed/applied a century ago, school’s reasons of being opened, short and long term targets, iner and financial management, economic resources, qualification of education board, missions of the principal and the teachers, type of education, student profile, properties of the students that would be agreed to the school and registration conditions, some rules and regulations were pointed out clearly. Taking these points into consideration, it has been determined that the regulation was more detailed than the strategy plan that has been constructed in high schools today. For this reason, making short-term and long term plans should be carried on and spread.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mektubi Mühime Evrakı(BOA, A. MKT. MHM), Belge No:
702/30
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dahiliye Nezareti Tesri’-i Muamelat ve Islahat Komisyonu
Evrakı (BOA, DH. TMİK. S), Belge No: 38/27
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mektubi Mühime Evrakı (BOA, A. MKT. MHM), Belge No:
702/30
Başbakanlık Osmanlı Arşivi İrade Dahiliye (BOA, İ. DH), No: 1321. Ca. 2
Diyarbekir Gazetesi, 2 Eylül 1900 (7 Cemaziyelevvel 1318), No: 1195 (Nüsha-i Fevkalade)
Diyarbekir Gazetesi, No: 1196, 3 Eylül 1900 (8 Cemaziyelevvel 1318)
Diyarbekir Gazetesi, No: 1197, 11 Eylül 1900 (16 Cemaziyelevvel 1318)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com